Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

За Терем

За Терем
Новини
новини
КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА
Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите.
17.9.2011 г.

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия
Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
12.10.2010 г.

още новини

История

Системата на военно-ремонтните заводи, чийто правоприемник е “ТЕРЕМ” ЕАД, е създадена през 1965 година като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия.

С Разпореждане № 18 на Министерския съвет от 17.04.1998 г. Управление “Военна промишленост “ – МО е преобразувано в Еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество с фирма “ТЕРЕМ” ЕАД и е регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 8410 /98 г. Регистрирани са 13 клона на дружеството на територията на страната с различен предмет на дейност в областта на ремонта на въоръжение и техника.

С решение на Софийски градски съд от 06.12.2000г. дружеството е преобразувано чрез отделяне от него на четири клона, които са преобразувани в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност с държавно имущество.

“ТЕРЕМ” ЕАД е с предмет на дейност : извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, производство на единични дребносерийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенствуване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 12 303 816 лева, разпределен в 12 303 816 броя неделими поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала в “ТЕРЕМ” ЕАД се упражняват от Министъра на отбраната.

Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите.

През 2004 г. със заповед на министъра на отбраната, в качеството му на едноличен собственик на капитала на “ТЕРЕМ” ЕАД, дружеството е преобразувано по реда на чл. 262г от Търговския закон, чрез отделяне на девет дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала на новоучредените дружества “ТЕРЕМ” ЕАД.

- «ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ» ЕООД, гр. София

- «ТЕРЕМ-ХАН КРУМ» ЕООД, гр. Търговище

- «ТЕРЕМ-ОВЕЧ» ЕООД, гр. Провадия

- «ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА» ЕООД, гр. Варна

- «ТЕРЕМ-ИВАЙЛО» ЕООД, гр. Велико Търново

- «ТЕРЕМ-ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ» ООД, гр. Божурище

- «ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ» ЕООД, гр. Костенец
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713