Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Събития

Събития
Съобщение
ТЕРЕМ ЕАД

Съгласно изискването на § 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви информирам, че „ТЕРЕМ” ЕАД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за разкриване и оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия „X3News”, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.“

Дружеството предоставя  регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) чрез единната система за получаване  на информация по електронен път на адрес : delovodstvo@fsc.bg

 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713