Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 3 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 20.07.2018 г. (Протокол № 31 от 20.07.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-11/15.05.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед № РД-05-60/14.08.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, обособено в 67 групи – машини, материали, офис оборудване и съоръжения, подробно изброени в тръжната документация.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена за всяка група отделно или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността, както и нейния демонтаж изцяло са за сметка на КУПУВАЧА.

 

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

 

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 9.00 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No. 13 на същия адрес на офиса.

 

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

  Оглед на движимите вещи: При желание за оглед, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 Телефони: 02/806 27 76, 02/ 806 27 70, 02/806 27 71

 Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 Време и място на търга: 10:00 ч. на 03.09.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1836, жк. „Левски – Г”, ул. „Станислав Доспевски”, блок 40.

 Ако няма подадени заявления, търга се обявява за непроведен и се насрочва повторен търг на 18.09.2018 г.  от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 

О Б Я В А

 „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, в състава на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД разполага с налични (на склад) резервни части за МТ-ЛБ и 2С1 „Гвоздика”.

   За номенклатури, цени и количиства, се обръщайте към Галина Атанасова –Ръководител Финансово-икономически отдел на   „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД , телефон 0887751762.

    Оглед на частите може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, при предварителна заявка.

    При проявен интерес, спецификацията с резервните части с каталожни номера и цени може да Ви бъде изпратен по електронна поща.

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

 

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

1

1060001

Опора на двиг.к-т 8.01.012

бр.

1

30,24

30,24

 

214

1061916

З.К.слънчево ляво 8.11.107-1

бр.

1

81,9

81,9

2

1060002

Тръба 8.01.013-2

бр.

50

11,34

567,00

 

215

1061917

З.К.слънчево дясно 8.11.108-1

бр.

1

81,9

81,9

3

1060010

Конзола на задна опора 8.01.101

бр.

2

29,61

59,22

 

216

1061944

Пръстен 8.11.138

бр.

10

15,75

157,5

4

1060013

Греда на двигателя 8.01.104

бр.

1

83,16

83,16

 

217

1061959

Пръстен огранич. 8.11.165-1

бр.

1

81,9

81,9

5

1060036

Подложка за закреп. А5.01.110

бр.

30

3,15

94,50

 

218

1061965

Планка огранич. 8.11.176

бр.

10

1,89

18,9

6

1060101

Ролка натягаща к-т 8.02.015

бр.

7

170,1

1 190,70

 

219

1061967

Подложка 8.11.190

бр.

20

2,52

50,4

7

1060107

Радиатор воден к-т 8.02.017

бр.

1

1108,8

1 108,80

 

220

1061996

Подложка уплътнит.А5.11.167-2

бр.

20

6,55

131

8

1060114

Тръба изливна с коляно 8.02.02

бр.

5

9,45

47,25

 

221

1061998

Пръстен А5.11.169

бр.

5

25,2

126

9

1060119

Тръба паропроводна 08.02.024

бр.

2

8,82

17,64

 

222

1061999

Пружина 7.39.128

бр.

20

0,88

17,6

10

1060129

Тръба с накрайник 8.02.030

бр.

25

40,32

1 008,00

 

223

1062110

Тръба 6.12.508-1

бр.

8

8,57

68,56

11

1060135

Корпус на редуктор 8.02.101

бр.

2

541,8

1 083,60

 

224

1062120

Вал за изключ.сцепл. 8.12.012

бр.

5

11,34

56,7

12

1060138

Вал на редуктор 8.02.104

бр.

2

126

252,00

 

225

1062136

Картер на межд.редуктор 8.12.1

бр.

2

491,4

982,8

13

1060140

Капак 8.02.105

бр.

4

37,8

151,20

 

226

1062138

Вал на редуктор 8.12.104

бр.

5

37,8

189

14

1060144

Капак 8.02.107

бр.

4

25,2

100,80

 

227

1062140

З.К. водещо 8.12.105

бр.

5

50,4

252

15

1060147

Уплътнител 8.02.110

бр.

30

1,26

37,80

 

228

1062142

Опора 8.12.107

бр.

20

18,9

378

16

1060171

Уплътнител 8.02.136

бр.

30

0,83

24,90

 

229

1062143

Подложка 8.12.108

бр.

20

1,89

37,8

17

1060212

Тръба 8.02.184

бр.

30

2,52

75,60

 

230

1062144

Подложка 8.12.108

бр.

5

1,89

9,45

18

1060218

Уплътнител 8.02.191

бр.

30

4,03

120,90

 

231

1062149

Фланец 8.12.112

бр.

2

16,38

32,76

19

1060219

Пръстен у-телен 8.02.192

бр.

20

0,63

12,60

 

232

1062158

Уплътнение регулиращо 8.12.122

бр.

10

2,52

25,2

20

1060223

У-нител /прокладка/ 8.02.196

бр.

20

9,32

186,40

 

233

1062167

Уплътнение регулиращо 8.12.131

бр.

10

2,27

22,7

21

1060226

У-нител /прокладка/ 8.02.197

бр.

20

1,01

20,20

 

234

1062168

Уплътнение регулиращо 8.12.132

бр.

20

2,27

45,4

22

1060334

Ъгълник 6.03.109/110

бр.

15

6,3

94,50

 

235

1062182

Уплътнител 8.12.150

бр.

50

2,39

119,5

23

1060342

Тръба смукателна 6.03.143

бр.

7

4,03

28,21

 

236

1062192

Капак долен на помпата 8.12.20

бр.

1

40,32

40,32

24

1060346

Тръба изливна 6.03.147

бр.

10

4,41

44,10

 

237

1062196

Шайба 8.12.207

бр.

20

1,89

37,8

25

1060347

Тръба изливан от резерв. 6.03.

бр.

20

6,05

121,00

 

238

1062197

Сегмент уплътнителен 8.12.208

бр.

100

1,26

126

26

1060349

Тръба към филтъра 6.03.150

бр.

15

5,67

85,05

 

239

1062207

Капак горен на помпата 8.12.21

бр.

3

113,4

340,2

27

1060353

Пръстен 6.03.160

бр.

10

3,53

35,30

 

240

1062220

Болт 8.12.230

бр.

10

17,64

176,4

28

1060358

Пръстен 6.03.165

бр.

6

1,13

6,78

 

241

1062221

Пръстен уплътнителен 8.12.231

бр.

40

5,04

201,6

29

1060368

Планка 6.03.183

бр.

10

4,03

40,30

 

242

1062434

Пружина 8.19.128

бр.

10

0,76

7,6

30

1060374

Тръба преливна дясна 6.03.190

бр.

10

6,17

61,70

 

243

1062435

Муфа защитна 8.19.129

бр.

3

18,27

54,81

31

1060375

Тръба приливна лява 6.03.191

бр.

10

5,8

58,00

 

244

1062667

Щанга 8.21.015

бр.

3

8,82

26,46

32

1060376

Тръба дясна на отдушник 6.03.1

бр.

10

5,86

58,60

 

245

1062668

Щанга 8.21.016

бр.

1

10,08

10,08

33

1060379

Тръба лява на отдушник 6.03.19

бр.

10

9,32

93,20

 

246

1062680

Корпус на колонката 8.21.101

бр.

2

252

504

34

1060380

Тръба смукателна 6.03.194

бр.

10

8,82

88,20

 

247

1062685

Чаша 8.21.106

бр.

2

3,78

7,56

35

1060390

Скоба 6.03.208

бр.

1

4,41

4,41

 

248

1062691

Фиксатор 8.21.112

бр.

20

10,08

201,6

36

1060398

Тръба 6.03.223

бр.

10

3,78

37,80

 

249

1062692

Пружина 8.21.113

бр.

20

1,26

25,2

37

1060399

Тръба от РНМ-1 6.03.224

бр.

10

4,28

42,80

 

250

1062693

Водач краен ляв 8.21.114

бр.

5

69,3

346,5

38

1060400

Тръба 6-03-225

бр.

1

40,32

40,32

 

251

1062694

Водач среден ляв 8.21.115

бр.

5

75,6

378

39

1060401

Тръба смукат.към крана 6.03.22

бр.

1

2,9

2,90

 

252

1062695

Водач среден десен 8.21.116

бр.

5

75,6

378

40

1060402

Тръба 6.03.227

бр.

10

19,53

195,30

 

253

1062696

Водач краен десен 8.21.117

бр.

5

69,3

346,5

41

1060403

Тръба смукат.лява 6.03.228

бр.

10

3,65

36,50

 

254

1062703

Вилка регулираща 8.21.123

бр.

5

30,24

151,2

42

1060409

Тръба дренажна на доз. 6.03.23

бр.

20

4,54

90,80

 

255

1062706

Вилка 8.21.125

бр.

10

25,2

252

43

1060412

Тръба към РНМ-1 6.03.233

бр.

10

4,54

45,40

 

256

1062714

Лост 8.21.133

бр.

5

36,54

182,7

44

1060417

Тръба изливна 6.03.238

бр.

10

4,91

49,10

 

257

1062715

Лост 8.21.134-1

бр.

5

16,63

83,15

45

1060420

У-нител /прокладка/ 6.03.245

бр.

20

4,16

83,20

 

258

1062716

Лост 8.21.135-1

бр.

5

17,01

85,05

46

1060430

Тръба горивоподаваща 8.03.020

бр.

1

9,83

9,83

 

259

1062719

Вилка регулираща 8.21.138

бр.

5

30,24

151,2

47

1060440

ПЛАНКА 6.03.043

бр.

3

6,3

18,90

 

260

1062722

Ръкохватка 8.21.141

бр.

3

8,82

26,46

48

1060445

Пробка 8.03.051

бр.

10

23,94

239,40

 

261

1062728

Фиксатор на лоста 8.21.150-1

бр.

20

1,39

27,8

49

1060459

Прокладка 8.03.116

бр.

10

1,76

17,60

 

262

1062730

Палец на фиксатора 8.21.152

бр.

30

4,16

124,8

50

1060462

Кобиличка 8.03.137

бр.

8

11,34

90,72

 

263

1062740

Винт А5.21.117

бр.

30

3,72

111,6

51

1060480

Пръстен 8.03.179

бр.

100

4,54

454,00

 

264

1062816

Конзола с втулка 6.22.028

бр.

5

55,44

277,2

52

1060483

Прокладка 8.03.180-А

бр.

30

1,51

45,30

 

265

1062817

Конзола 8.22.029

бр.

5

16,38

81,9

53

1060490

Тръба 8.03.193

бр.

3

9,32

27,96

 

266

1062834

Вал с лостове к-т 6.22.049

бр.

10

65,52

655,2

54

1060492

Тръба към резервоар 8.03.244-1

бр.

5

11,59

57,95

 

267

1062849

Конзола с лостове 6.22.101

бр.

5

47,25

236,25

55

1060493

Прокладка 8.03.245

бр.

50

1,89

94,50

 

268

1062858

Запънка дясна 6.22.110

бр.

5

26,46

132,3

56

1060495

Шайба уплътнителна 8.03.259

бр.

100

2,65

265,00

 

269

1062872

Лост на тягата на блока 6.22.1

бр.

10

25,2

252

57

1060603

Кожух 8.04.012

бр.

2

9,07

18,14

 

270

1062958

Салник 8.22.166

бр.

5

2,27

11,35

58

1060618

Силфон к-т 8.04.041

бр.

3

437,54

1 312,62

 

271

1062959

Вилка 8.22.170

бр.

5

31,5

157,5

59

1060630

Тръба на отдушника 8.04.154

бр.

10

9,45

94,50

 

272

1062967

Палец затегат. 8.22.203

бр.

10

23,94

239,4

60

1060705

Тръба 8.05.016

бр.

6

27,72

166,32

 

273

1062970

Конзола на вала 8.22.200

бр.

10

32,76

327,6

61

1060709

Клапан к-т 8.05.021

бр.

3

5,04

15,12

 

274

1063002

Пружина на мостика 5.22.196-1

бр.

20

3,15

63

62

1060710

Тръба 8.05.020-1

бр.

5

13,86

69,30

 

275

1063005

Палец 5.21.170

бр.

10

2,52

25,2

63

1060711

Котел

бр.

1

277,2

277,20

 

276

1063130

Конзола на лявата спир. 8.23.0

бр.

1

226,8

226,8

64

1060714

Тръба за в.помпа 8.05.024

бр.

30

8,82

264,60

 

277

1063145

Конзола на обтегач десен 8.23.

бр.

1

61,74

61,74

65

1060715

Тръба с дюза к-т 8.05.025-А

бр.

20

12,6

252,00

 

278

1063170

Държач 8.23.120

бр.

10

1,26

12,6

66

1060717

Тръба 8.05.026

бр.

10

16,38

163,80

 

279

1063175

Втулка металокерам. 8.23.125

бр.

5

18,9

94,5

67

1060729

Тръба въздушна с накр. 8.05.03

бр.

20

13,23

264,60

 

280

1063204

Пружина на спирачните 5.23.133

бр.

5

5,04

25,2

68

1060730

Тръба подвеждаща към 8.05.037

бр.

10

13,61

136,10

 

281

1063208

Вилка 8.23.139

бр.

2

6,05

12,1

69

1060732

Тръба горивна к-т 8.05.039

бр.

10

4,03

40,30

 

282

1063317

Тръба 2С1 24.051

бр.

10

10,27

102,7

70

1060736

Тръба 8.05.067.2

бр.

7

17,96

125,72

 

283

1063320

Тръба 6.24.052

бр.

10

11,97

119,7

71

1060737

Тръба 8.05.017

бр.

7

9,26

64,82

 

284

1063326

Тръба към възд.балон 6.24.054

бр.

10

15,75

157,5

72

1060742

Корпус на В П 8.05.101

бр.

5

42,84

214,20

 

285

1063332

Тръба преходна 6.24.058

бр.

10

11,97

119,7

73

1060743

Капак на корпуса 8.05.102

бр.

5

22,05

110,25

 

286

1063333

Тръба преходна 6.24.059

бр.

10

12,6

126

74

1060749

Пружина 8.06.148-1

бр.

10

1,01

10,10

 

287

1063337

Тръба към изключващия 6.24.061

бр.

5

14,55

72,75

75

1060752

Салник 8.05.111

бр.

100

2,39

239,00

 

288

1063340

Тръба между балоните 6.24.065

бр.

5

10,71

53,55

76

1060753

Пружина 8.05.112

бр.

20

0,63

12,60

 

289

1063343

Тръба към дясната спир. 6.24.0

бр.

5

11,97

59,85

77

1060762

Тръба изливна 8.05.122

бр.

10

4,54

45,40

 

290

1063344

Тръба към лявата спирачка 6.24

бр.

5

9,45

47,25

78

1060765

Тръба 8.05.126-1

бр.

5

12,98

64,90

 

291

1063346

Тръба крайна дясна 6.24.073

бр.

1

6,93

6,93

79

1060776

Пружина 8.05.163

бр.

10

1,01

10,10

 

292

1063349

Тръба 6.24.074

бр.

2

7,31

14,62

80

1060824

Тръба 5.05.052

бр.

2

6,84

13,68

 

293

1063350

Тръба към кран двоен 6.24.075

бр.

5

11,34

56,7

81

1060907

Разпределител горен 6.06.028-3

бр.

7

34,02

238,14

 

294

1063351

Тръба към резервоара 6.24.076

бр.

1

10,08

10,08

82

1060927

Уплътнител 6.06.173А

бр.

20

0,38

7,60

 

295

1063362

Тръба 6.24.083

бр.

10

11,97

119,7

83

1060931

Тръба 6.06.208-1

бр.

5

8,82

44,10

 

296

1063373

Пръстен 6.24.132

бр.

10

1,76

17,6

84

1060933

Тръба задна 6.06.209-1

бр.

20

11,34

226,80

 

297

1063390

Пръстен 6.24.231

бр.

6

16,88

101,28

85

1060958

Тръба 8.06.126-1

бр.

5

18,9

94,50

 

298

1063391

Пръстен уплътнят. 6.24.232

бр.

20

3,78

75,6

86

1060962

Маркуч 8.06.129

бр.

10

2,9

29,00

 

299

1063430

Тръба изливаща водата 8.24.053

бр.

20

6,93

138,6

87

1060963

Тръба 2С1-06-186

бр.

8

21,79

174,32

 

300

1063432

Тръба за въздушен кран 8.24.05

бр.

10

7,56

75,6

88

1061106

Радиатор маслен к-т 8.07.019

бр.

4

441

1 764,00

 

301

1063472

Щуцер 8.24.208

бр.

10

4,54

45,4

89

1061108

Тръба с втулка 8.07.021

бр.

7

15,12

105,84

 

302

1063651

Главина 8.30.021

бр.

1

378

378

90

1061109

Тръба масленна 8.07.022

бр.

5

12,6

63,00

 

303

1063656

Болт за венеца 8.30.104

бр.

10

4,41

44,1

91

1061110

Тръба 8.07.023 А

бр.

6

18,02

108,12

 

304

1063714

Вилка 8.31.114

бр.

4

105,84

423,36

92

1061111

Тръба маслена к-т 8.07.024

бр.

8

16,38

131,04

 

305

1063716

Пръстен 8.31.127

бр.

10

10,08

100,8

93

1061112

Тръба с нипел 8.07.025

бр.

1

15,75

15,75

 

306

1063720

Палец А5.31.115-1

бр.

4

52,92

211,68

94

1061117

Тръба 8.07.137-3

бр.

5

9,45

47,25

 

307

1063723

Съчмена опора/сфера/ А5.31.119

бр.

2

31,5

63

95

1061118

Тръба отвеждаща 8.07.140

бр.

5

9,45

47,25

 

308

1063803

Ролка опорна 8.32.019

бр.

1

860,58

860,58

96

1061123

Тръба отвеждаща 8.07.142

бр.

5

3,53

17,65

 

309

1063846

Втулка 8.32.135

бр.

30

10,08

302,4

97

1061124

Тръба довеждаща 8.07.143

бр.

1

2,52

2,52

 

310

1063852

Пръстен ограничит. 8.32.143

бр.

20

26,84

536,8

98

1061133

Тръба изливна 8.07.156

бр.

10

8,32

83,20

 

311

1063859

Гайка балансираща 8.32.155

бр.

10

31,25

312,5

99

1061140

Тръба 8.07.161.3

бр.

3

15,75

47,25

 

312

1063860

Пръстен 8.32.157

бр.

2

143,64

287,28

100

1061141

Тръба дренажна 8.07.162

бр.

10

11,34

113,40

 

313

1063960

Корпус на клапана 8.35.101

бр.

5

47,88

239,4

101

1061142

Тръба дренажна 8.07.163

бр.

5

9,07

45,35

 

314

1063961

Клапан 8.35.102

бр.

10

18,27

182,7

102

1061150

Колектор 8.07.171

бр.

2

44,1

88,20

 

315

1063970

Пружина 8.35.110/111

бр.

20

2,27

45,4

103

1061301

Картер и спир.с шпилка 8.10.01

бр.

1

856,8

856,80

 

316

1063976

Пръстен 8.35.121

бр.

5

4,41

22,05

104

1061305

Смукател 8.10.015

бр.

3

37,8

113,40

 

317

1063981

Капак 8.35.124

бр.

10

35,28

352,8

105

1061306

Тръба смук.дясна с фланец 8.10

бр.

5

88,2

441,00

 

318

1063988

Стопор 8.35.132

бр.

5

3,53

17,65

106

1061307

Тръба смук.лява с фланец 8.10.

бр.

5

88,2

441,00

 

319

1063990

Пръстен 8.35.133

бр.

10

138,6

1386

107

1061313

Синхронизатор 8.10.025

бр.

5

189

945,00

 

320

1064101

Панел десен 6.37.031

бр.

10

31,5

315

108

1061315

З.К. на IV предавка 8.10.026-

бр.

5

63

315,00

 

321

1064102

Панел ляв 6.37.012

бр.