Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

За Терем

За Терем
Новини
новини
*
Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД, гр. Велико Търново
18.7.2019 г.

*
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД
9.7.2019 г.

О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
13.8.2018 г.

още новини

История

Системата на военно-ремонтните заводи, чийто правоприемник е "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, е създадена през 1965 година като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия.

С Разпореждане № 18 на Министерския съвет от 17.04.1998 г. Управление “Военна промишленост “ – МО е преобразувано в Еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество с фирма “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД и е регистрирано от Софийски градски съд по ф.д. № 8410 /98 г. Регистрирани са 13 клона на дружеството на територията на страната с различен предмет на дейност в областта на ремонта на въоръжение и техника.

С решение на Софийски градски съд от 06.12.2000г. дружеството е преобразувано чрез отделяне от него на четири клона, които са преобразувани в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност с държавно имущество.

“ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД е с предмет на дейност : извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, производство на единични дребносерийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенствуване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 12 303 816 лева, разпределен в 12 303 816 броя неделими поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Правата на държавата като едноличен собственик на капитала в “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД се упражняват от Министъра на отбраната.

Дружеството е с едностепенна система на управление - съвет на директорите.

През 2004 г. със заповед на министъра на отбраната, в качеството му на едноличен собственик на капитала на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, дружеството е преобразувано по реда на чл. 262г от Търговския закон, чрез отделяне на девет дъщерни еднолични дружества с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала на новоучредените дружества “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД.

- «ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ» ЕООД, гр. София

- «ТЕРЕМ-ХАН КРУМ» ЕООД, гр. Търговище

- «ТЕРЕМ-ОВЕЧ» ЕООД, гр. Провадия

- «ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА» ЕООД, гр. Варна

- «ТЕРЕМ-ИВАЙЛО» ЕООД, гр. Велико Търново

- «ТЕРЕМ-ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ» ООД, гр. Божурище

- «ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ» ЕООД, гр. Костенец
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713