Текущи процедури


Обяви

Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

08-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Решение по т. 2.2. от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 28.02.2023 г. (Протокол № 7), Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, а именно: - Ситроен С4 с рег. №СА8362ТК и инвентарен №12204; - Хюндай ИХ 55 с рег. №СА4382РХ и инвентарен №513.8 Тръжната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 52 и +359 888 477 472. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Тръжната документация и се подават в срок до 09:45 ч. в деня на търга – 23.03.2023 г. Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 06.04.2023 г. от 10:00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД”. Предложеното решение от Участника трябва да се предостави като оферта за услугата на база месечни плащания, съгласно приложеното Техническо задание. В месечната цена да бъде включено ползване на оборудването за периода на договора, първоначална конфигурация, хардуерна и софтуерна поддръжка за периода на договора, мониторинг на услугата на база 24х7. Представените оферти ще се класират по критерия „най- ниска цена”. Срок на договора 24 месеца. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 17.03.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти, допълнителна информация и за извършване на оглед: Веселин Иванов – тел. +359 2 806 27 67 и Елвис Тодоров – тел. +359 2 806 27 52.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на система за контрол на достъпа и охрана за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за “Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на система за контрол на достъпа и охрана за нуждите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД”. Офертата да бъде изготвена на база крайна цена за изграждането на посочената в техническото задание система, приложено към обявата. Представените оферти ще се класират по критерия „най- ниска цена”. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 17.03.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти, допълнителна информация и за извършване на оглед: Веселин Иванов – тел. +359 2 806 27 67 и Елвис Тодоров – тел. +359 2 806 27 52.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурси

Kонкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на 5 помещения на територията на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД

23-02-2023
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД на основание чл.29 от Правилника за прилагане на ЗПП, открива конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на 5 помещения на територията на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД – публична държавна собственост, а именно: 1. Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 с площ от 11619 м²; 2. Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 с площ от 3260 м²; 3. Помещение в северозападната част на сграда73626.504.638.24 с площ от 2800 м²; 4. Помещение в североизточната част на сграда 73626.504.637.40 с площ от 856 м²; 5. Помещение в северозападната част на сграда 73626.504.637.40 с площ от 60 м². Всички собственост на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД с ЕИК 125549851, с местонахождение гр. Търговище, ул. „Ал. Стамболийски“ № 31. Критерии за оценка на предложенията – предложена най-висока наемна цена. Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка на дружеството. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: до 16 часа на 08.03.2023г., в административната сграда – гр. Търговище, ул. „Ал. Стамболийски“ № 31. Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 09.03.2023 г. от 13.00 часа от назначената комисия. Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения – по реда и при условията, посочени в документацията. Оглед на обектите се допуска всеки ден от публикуването на обявата до 08.03.2023г., в работните дни от 09:00 до 16:00 часа. Обявата да се публикува на интернет страниците на „ТЕРЕМ – Холдинг“ ЕАД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Вижте подробности

Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

Обяви

ОБЯВА

21-02-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти извършване на услуга изразяваща се в предоставянето на един въоръжен охранител, който на предварително уточнени дати, да придружава служители на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД и извършва въоръжена охрана, при транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 01.02.2023 г. по електронна поща - n_antonov@terem.bg. Лице за контакт и допълнителна информация: Христо Миланов – тел. +0888389946.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

ОБЯВА

01-02-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за "Извършване на оценка и анализ на очакваната загуба по търговските вземания, съгласно международен стандарт за финансово отчитане 9". Офертите да бъдат изготвена на база крайна цена за извършване на услугата за всяка позиция поотделно. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 12:00 ч. на 08.02.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти и допълнителна информация: Наталия Доковска – тел. +359 2 806 27 61.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурси

Kонкурсна процедура за избор на застраховател за застраховане на собствени за дружеството обекти в недвижими имоти, находящи се в град София и в град Варна

30-01-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Решение по т. 2.2 на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД от дневен ред на заседание, проведено на 26.01.2023 г. (Протокол № 2 от 26.01.2023 г.) и Решение на изпълнителния директор РД-05-17 от 27.01.2023 г., обявява конкурсна процедура за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка на собствени за дружеството недвижими имоти в град София и в град Варна – офиси, магазин, пет броя складове, почивна база, шест броя производствени сгради, и на движимо имущество – шест броя моторни превозни средства. Конкурсна документация, съдържаща всички подробни разяснения относно условията на конкурса и процедурата по неговото провеждане, всички необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 52 . Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Конкурсната документация и се подават в срок до 12:30 часа на 14.02.2023 г.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Търгове

Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

25-01-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Решение по т. 6 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 13.01.2023 г. (Протокол № 1), Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, а именно: - Ситроен С4 с рег. №СА8362ТК и инвентарен №12204; - Хюндай ИХ 55 с рег. №СА4382РХ и инвентарен №513.8 Тръжната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 52 и +359 888 477 472. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Тръжната документация и се подават в срок до 09:45 ч. в деня на търга – 15.02.2023 г. Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 22.02.2023 г. от 10:00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук