Текущи процедури


Търгове

Конкурс за избор и назначаване на управител на “ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

12-02-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Вижте подробности

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД по т. 15.2. от Протокол № 4 от 08.02.2024 г., с Решение № РД-05-25 от 12.02.2024 г. на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на управител на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Конкурси

“ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява конкурсна процедура за избор на застраховател

02-02-2024
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Вижте подробности

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4,  на основание чл. 29, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Решение на изпълнителния директор РД-05-21 от 02.02.2024 г., обявява конкурсна процедура за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка на собствени за дружеството недвижими имоти в град София и в град Варна – офиси, магазин, пет броя складове, почивна база, шест броя производствени сгради, и на движимо имущество – пет броя моторни превозни средства.

Конкурсна документация, съдържаща всички подробни разяснения относно условията на конкурса и процедурата по неговото провеждане, всички необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”.

Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 52 и +359 2 806 27 57.

Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Конкурсната документация и се подават в срок до 12:30 часа на 20.02.2024 г. 

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Търгове

“ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, дружествена собственост

31-01-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Вижте подробности

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Открит с РЕШЕНИЕ № РД-04-15 от 10.01.2024г. на управителя наТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД  на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл. 29,ал. 2 ППЗПП

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, дружествена собственост, при следните условия:

  1. Описание на обекта, предмет на търг. Начална цена. Стъпка на наддаване.
  1. Обекти предмет на търга – обособени позиции:
  • ОП № 1: Помещение в югозападна част на сграда 73626.504.638.17 с площ от 11 619 м²;
  • ОП № 2: Помещение в югоизточната част на сграда 73626.504.637.48 с площ от 3 260  м²; 

-   ОП № 3: Помещение в  източната част на сграда 73626.504.638.24 с площ от 2 800 м².

2. Първоначална месечна наемна цена за 3 – на 1 /един/ м² – 3,00 /три/ лв. без ДДС.

Началната цена на имота е определена съгласно експертна  оценка от Доклад за оценка на недвижим имот от 08.01.2024г. изготвен от независим лицензиран оценител по Закона на независимите оценители, представлява минимална наемна цена за период от един месец.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на   разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.        

 

II. Вид на търга – таен търг при закрито заседание.

 

III. Начин на плащане на цената:

Договорът за наем ще бъде сключен за срок от две години, като наемната цена, определена като резултат от търга ще се дължи ежемесечно.

В срок до десет дни от датата на сключване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯ заплаща депозит в размер на две наемни вноски.

Месечната наемна цена следва да бъде плащана по банков път, по сметка на дружеството до 10-то число на месеца, в който се ползва имота. Направените разходи за ток, вода, телефон, такса битови отпадъци и предоставени услуги ще се плащат до 10-то число на следващия месец.

ДДС върху наемната цена ще бъде начислено при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

 

IV. Дата и място на провеждане.

Търгът ще се проведе на  19.02.2024г. от 13.00 часа на закрито заседание. Търгът ще бъде проведен и при подадено само едно заявление за участие.

 

VI. Условия за оглед на обекта.

Оглед на имота може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: office_xk@mail.bg  

Телефони: 0601 65324

Лице за контакт: инж. Веселин Стефанов – 0889 901 056;

 

VII. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 16.02.2024г. до 16:00 часа.

 

VIII. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на т.10 от Приложение 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група ТЕРЕМ или не са представили някой от описаните документи в тръжната документация.

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Конкурси

“ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател

29-01-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД на основание чл.29 от Правилника за прилагане на ЗПП, открива процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на собствени за дружеството обекти в недвижими имоти, находящи се в град Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31 – производствени сгради, непроизводствени сгради, машини и съоръжения, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, суровини и материали, незавършено производство и продукция и гр. Провадия. ул. „Сергей Румянцев“ № 1 - производствени сгради, непроизводствени сгради, машини и съоръжения, компютърна техника, суровини и материали, незавършено производство и продукция за срок на застрахователният договор 12 /дванадесет/ месеца, считано от подписването на договора. Критерии за оценка на предложенията – най-ниска застрахователна премия и допълнителни застрахователни рискове. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: до 16 часа на 23.02.2024г., в административната сграда - гр. Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31. Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 26.02.2024 г. от 13.00 часа от назначената комисия. Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения – по реда и при условията, посочени в документацията. Оглед на обектите се допуска във времето от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 09:00 до 16:00 часа. Обявата е публикувана в един ежедневник, на интернет страницата на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД и на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Търгове

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

16-01-2024
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на холдинга за срок от 10 (десет) години. Подробности в прикачената заповед на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурси

Конкурс за избор и назначаване на контрольор на “ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

15-01-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

На основание чл. 144 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД по т. 9 от Протокол № 1 от 09.01.2024 г. с Решение № РД-05-9 от 15.01.2024 г. на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на контрольор на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Конкурси

Конкурс за избор и назначаване на управител на “ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

15-01-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД по т. 8. от Протокол № 1 от 09.01.2024 г. с Решение № РД-05-8 от 15.01.2024 г. на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на управител на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Конкурси

Конкурс за избор и назначаване на контрольор на “ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София.

15-01-2024
ТЕРЕМ - Летец ЕООД
ТЕРЕМ - Летец ЕООД

На основание чл. 144 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД по т. 6 от Протокол № 1 от 09.01.2024 г. с Решение № РД-05-7 от 15.01.2024 г. на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на контрольор на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Летец ЕООД
ТЕРЕМ - Летец ЕООД

Конкурси

Конкурс за избор и назначаване на управител на “ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София.

15-01-2024
ТЕРЕМ - Летец ЕООД
ТЕРЕМ - Летец ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД по т. 5. от Протокол № 1 от 09.01.2024 г. с Решение № РД-05-6 от 15.01.2024 г. на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД е обявен конкурс за избор и назначаване на управител на „ТЕРЕМ – Летец“ ЕООД, гр. София.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Летец ЕООД
ТЕРЕМ - Летец ЕООД

Търгове

“ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, дружествена собственост

11-01-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Открит с РЕШЕНИЕ № РД-04-15 от 10.01.2024г. на управителя на „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл. 29,ал. 2 ППЗПП „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, дружествена собственост.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук