Текущи процедури Обяви


Обяви

Kонкурс за избор на регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит

05-07-2024
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Вижте подробности

ОБЯВА

“Терем - Холдинг” ЕАД, гр. София, гр. София, ул. „Иван Вазов” №12, обявява конкурс за избор на регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на консолидирания годишен консолидиран финансов отчет на група “ТЕРЕМ” за отчетната 2024 година.

Данни за дружеството-майка:

  1. Сума на активите по счетоводния баланс към 312.2023 година - 150 015 хил. лв.;
  2. Нетни приходи от продажби на продукция за 2023 година - 43 033 хил. лв.

Данни за групата:

  1. Сума на активите към 312.2023 година-204 223 хил. лв.;
  2. Нетни приходи от продажби на продукция за 2023 година - 83 212 хил. лв.

Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти.

Офертата трябва да бъде изготвена на български език и да съдържа задължително информация за:

  1. Необходимия брой работни часове за одит и заверка;
  2. Цена за един час одитна дейност (в лева, без ДДС);
  3. Информация за опита на регистрирания одитор при одитиране на финансовите отчети на предприятия в същия или сходен отрасъл;
  4. Допълнителни услуги, свързани с одита на годишните финансови отчети, в т.ч. периодични консултации, методологична помощ и други, без те да увеличават цената на одита.

Срокът на валидност на офертата трябва да бъде най-малко 30 календарни дни от датата на представянето й.

Офертата се представя в затворен непрозрачен плик в „Терем-Холдинг“ ЕАД на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“ №.12, етаж 4, стая “Деловодство”, от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Срок за представяне на офертата: 16.00 часа на 25 юли 2024 година.

Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок, няма да бъдат приемани.

Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 15 часа на 25 юли 2024 година на адреса на дружеството.

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД за срок от 2 (две) години

04-07-2024
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Вижте подробности

Провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на недвижимо имущество: „Обособена част от производствено помещение/хале с инв. № 259, с площ 380 м2 и самостоятелен обект – производствена сграда с инв. № 253, с площ 740 м2, находящи се на територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД с адрес: гр. Велико Търново 5000, Промишлена зона, Дълга Лъка на основание чл. 26, ал. 2, т. 1 и чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с чл. 229, предл. второ от Закона за задълженията и договорите, Решение по т.7  от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 20.06.2024 г. 

ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Обяви

Процедура за провеждане на конкурс за избор на изпълнител за осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение

13-06-2024
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД на основание чл.29 правилника за прилагане на ЗПП, открива процедура за провеждане на конкурс за избор на изпълнител за осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на обекти собственост на дружеството находящи се в град Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31 и гр. Провадия, ул. "Сергей Румянцев" № 1 за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от подписването на договора. Критерии за оценка на предложенията – икономически най-изгодната оферта, по критерий за възлагане „най - ниска цена“. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: до 16 часа на 27.06.2024 г., в административната сграда - гр. Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31. Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 28.06.2024 г. от 13.00 часа от назначената комисия. Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения – по реда и при условията, посочени в документацията. Оглед на обектите се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до 26.07.2024г. за подаване на предложенията, в работните дни от 09:00 до 16:00 часа. Обявата да се публикува един ежедневник, на интернет страницата на дружеството и на агенцията за публичните предприятия и контрол.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

22-12-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

На основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/, правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същият, „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД обявявя търг с тайно наддаване за продажба на автомобили, собственост на холдинга.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

11-12-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Доставка на горива до обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местността „Лъджата” за осъществяване на специфичната дейност на дружеството, а именно извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.;

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Доставка на техническо оборудване за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-12-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, обявява, че желае да закупи преносими компютри с докинг станции и монитори, чрез събиране на оферти. Техническите параметри са посочени в Техническа спецификация за „Доставка на техническо оборудване за нуждите на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ ЕАД“ (tech_spec.docx) При проявен интерес от Ваша страна, моля в срок до 14:00 часа на 15.12.2023 г. да подадете оферти на електронен адрес terem@terem.bg Офертите да включват техническо и ценово предложение.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

23-10-2023
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на СрН и НН по Приложение № 1, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, потребявана в дейността на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Обяви

Избор на застраховател на движимо имущество, собственост на “ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

05-10-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

На основание раздел III., чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на активи дружествена собственост.

Линк към обявлението в страницата на „ТЕРЕМ-КРЗ“

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

05-10-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Поради не явяване на кандидати за наемане на обекти на търга проведен на 02.10.2023 г., търгът се обявява за непроведен и ще бъде проведен повторно на 30.10.2023 г. от 10.00 часа в гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 при същите условия. Заявления за участие в повторното провеждане на търга ще се приемат до 27.10.2023 г. 14:00 часа, в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка на горива за обезпечаване нуждите на “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

04-10-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

Линк към обявлението в страницата на „ТЕРЕМ-КРЗ“

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук