Завършили процедури


Обяви

ОБЯВА

27-01-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за: 1. Извършване на оценка и анализ на очакваната загуба по търговските вземания, съгласно международен стандарт за финансово отчитане 9. 2. Извършване на оценка и анализ на кредитния рейтинг на предоставените вътрешно групови заеми. Офертите да бъдат изготвена на база крайна цена за извършване на услугата за всяка позиция поотделно. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 12:00 ч. на 31.01.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти и допълнителна информация: Наталия Доковска – тел. +359 2 806 27 61.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

“ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за товарене и извозване на отпадъци (предимно от бракувани мебели).

16-01-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за товарене и извозване на отпадъци (предимно от бракувани мебели). Офертата да бъде изготвена на база курс на 6-7 тонен камион, тип самосвал или подобен. В стойността на курса да бъдат включени натрошаване на отпадъците, събиране в чували, пренос на 60 м. хоризонтално и 5 м. вертикално разстояние, натоварване на превозно средство, извозване, заплащане на необходимите такси на сметища и разтоварища и измитане на помещенията.  Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 23.01.2023 г. по електронна поща  - terem@terem.bg.  Лица за контакти, допълнителна информация и за извършване на оглед: Елвис Тодоров – тел. +359 2 806 27 52  или Мария Ноева – тел. +359 2 806 27 57.

Вижте подробности

ОБЯВА

 

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурси

Провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател за застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ ТЕРЕМ - ХАН КРУМ“ ЕООД гр. Търговище

14-12-2022
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД на основание чл.29 правилника за прилагане на ЗПП, открива процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на собствени за дружеството обекти в недвижими имоти, находящи се в гр. Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ № 31 – производствени сгради, непроизводствени сгради, машини и съоръжения, компютърна техника, стопански инвентар, разходи за придобиване на ДМА, суровини и материали, незавършено производство и продукция и гр. Провадия. ул. „Сергей Румянцев“ № 1 - производствени сгради, непроизводствени сгради, машини и съоръжения, суровини и материали, незавършено производство и продукция за срок на застрахователният договор 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването на договора. Критерии за оценка на предложенията – най - ниска застрахователна премия и допълнителни застрахователни рискове. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: до 16 часа на 04.01.2023 г. в административната сграда - гр. Търговище, ул. „Ал. Стамболийски“ № 31. Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 05.01.2023 г. от 13.00 часа от назначена комисия. Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения – по реда и при условията, посочени в документацията. Оглед на обектите се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 09:00 до 16:00 часа.

Вижте подробности

Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

Конкурси

Конкурсна процедура за избор на застраховател за застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-12-2022
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), Решение на Съвета на директорите по т. 6.2 и 6.3. от Протокол № 45/29.11.2022 г. и Решение на изпълнителния директор РД-05-148 от 05.12.2022 г., обявява конкурсна процедура за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка на собствени за дружеството недвижими имоти в град София и в град Варна – офиси, магазин, пет броя складове, почивна база, шест броя производствени сгради, и на движимо имущество – шест броя моторни превозни средства. Конкурсна документация, съдържаща всички подробни разяснения относно условията на конкурса и процедурата по неговото провеждане, всички необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 57 и +359 2 806 27 57. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Конкурсната документация и се подават в срок до 12:30 часа на 22.12.2022 г.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурси

Конкурс за избор на застраховател на имущество собственост на ”ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД

21-11-2022
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, за следните застраховки: 1.1. Застраховка „Гражданска отговорност”; 1.2. Застраховка „Автокаско”

Вижте подробности

Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Конкурси

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество,собственост на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД за срок от 2 (две) години

24-08-2022
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество, представляващо: обособена част от производствено помещение/хале с инв. № 259 с площ 380 м2 и/или самостоятелен обект – производствена сграда с инв. № 253 с площ 740 м2, находящи се на територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД с адрес: гр. Велико Търново 5000, Промишлена зона, Дълга Лъка, за срок от 2 (две) години.

Вижте подробности

Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Конкурси

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ”ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стоки

12-08-2022
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ”ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стоки

Вижте подробности

Документи


Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Състезателни процедури

Доставка на електроенергия за нуждите на “Терем-Цар Самуил“ ЕООД , гр. Костенец

28-07-2022
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

Вижте подробности

Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „Терем-Цар Самуил“ ЕООД подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е 300 МWh.

Документи


Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Състезателни процедури

Доставка на електроенергия за нуждите на “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

25-07-2022
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Предмет на настоящата поръчка: 1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

Вижте подробности

Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е 7 500 МWh.

Документи


Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Търгове

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, собственост на

20-06-2022
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Вижте подробности

Отдаване под наем на обекти в недвижим имот, разположени в административна сграда на пет етажа, находяща се в гр. София, ул. „Иван Вазов” 12, с идентификатор 68134.100.368.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. София, община Столична, със застроена обща площ от 1932,95 квадратни метра, за осъществяване на търговска дейност.

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук