Завършили процедури


Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

17-05-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД за срок от 10 (десет) години, за обявените оставащи свободни позиции 2, 7, 11, 12, 13, 14 и 15, за които не са се явили кандидати или е подаден непълен набор от документи се счита, че търгът е непроведен и ще бъде проведен повторно на втората обявена дата – 31.05.2023 г. от 10.00 ч., в гр. София 1000, ул. ”Иван Вазов” 12, ет. 4 при същите условия. Срок за закупуване на тръжна документация и направа на огледи – 16:00 часа на 29.05.2023 г. Лица вече закупили тръжна документация за участие в основния търг няма нужда да закупуват повторно такава. Срок за подаване на документи за участие в търга – 16:00 часа на 30.05.2023 г.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Обява

15-05-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за „Ремонт на входа, фоайето на партера и стълбището в сградата на ул. „Иван Вазов“ №12”. При проявен интерес от Ваша страна, моля в срок до 14:00 часа на 19.05.2023 г. да подадете оферти по приложения образец.

Вижте подробности

Документи


 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

“ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище обявява конкурс по документи за избор на фирма, която да осъществява денонощна охрана

03-05-2023
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД гр. Търговище обявява конкурс по документи за избор на фирма, която да осъществява денонощна охрана, както следва: 1. Два поста (24 часа) невъоръжена охрана на основната площадка на дружеството, като един да е оборудван със СОИС; 2. За обект „Изпитателен полигон“ с. Стража, общ. Търговище – изграждане на видеонаблюдение и СОИС по предложение на охранителната фирма с цел осигуряване на ефективна охрана и недопускане на кражби и нарушения. Техническите средства са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3. Един пост (24 часа) невъоръжена охрана за район OП „Овеч” гр. Провадия. Кандидатства се общо за всички позиции. Фирмата да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, мониторингов център и способност на охрана чрез СОТ, да са в състояние да реагират на всяко нарушение до 15 минути денонощно, включително и при зимни условия. Кандидатите могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден до 16.05.2023 г. включително от 08:00 до 16:00 часа, след предварително заявяване. Офертите се представят до 16:00 часа на 17.05.2023 г., в запечатан непрозрачен плик в деловодството на фирмата на адрес: гр. Търговище, ул. „Ал. Стамболийски” № 31. Офертата да включва ценово предложение и концепция за организацията на охраната. Критерий за оценка: с най-голяма тежест – най-ниска цена – 70 %, най-добро техническо предложение – 20 %, добра търговска репутация (референция) – 10 %. Участниците следва да спазват осигурителното и трудовото законодателство на Р България. След приключване на конкурса фирмите ще бъдат уведомени писмено за класирането. Лице за контакти: 0889901056 – инж. Веселин Стефанов.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Обяви

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД - гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор за дъщерни дружества

02-05-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД - гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2023 година на дъщерните дружества в група „Терем“

Вижте подробности

Документи


 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД - гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор за холдинга

02-05-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД - гр. София обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор или одиторско предприятие за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група „Терем“ за 2023 година

Вижте подробности

Документи


 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Избор на застраховател на имущество, собственост на “ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

21-04-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ОБЯВА На основание чл. 29, ал. 3 и т. 11 от Приложение № 1 към чл.29, ал.2от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на активи дружествена собственост, при следните условия: Предмет на конкурса: Избор на застраховател на имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, по следните позиции:

Вижте подробности

 

 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Застраховка „Имущество“ на недвижимо имущество и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.

Обект на застраховане по Обособена позиция № 1 е имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, описано в Таблица № 1 (Сгради) и Таблица № 2 (Машини и съоръжения), както следва:

 

 

ТАБЛИЦА № 1 (СГРАДИ)

                     

 

No по ред

Инв. №

Кадастрален №

Наименование

Годи-на на въвж-дане в експл.

Параметри на сградите

Вид на констр.

Пазарна стойност

ЗП

РЗП

(кв.м.)

(кв.м.)

(лв.)

лв./ кв.м.

€/ кв.м.

 

1

40

38354.307.13.85

СГРАДА БИТОВА СЪС СТОЛОВА

1992

1598

4632

монолитна

2 338 400

505

258

 

2

100002

38354.307.13.45

ГАЛВАНИЧЕН УЧАСТЪК

1962

346

346

монолитна

86 200

249

127

 

3

100004

38354.307.13.43

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕМОНТ НА КИСЛ.БУТИЛКИ

1979

61

61

сглобяема

18 200

298

153

 

4

100005

38354.307.13.57

СГРАДА ЕЛ. МЕXАН. ЦЕX

1961

1546

1546

сглобяема

200 300

130

66

 

5

100007

38354.307.13.51

МЕXАНОМОНТАЖЕН ЦЕX

1960

2284

2285

сглобяема

260 400

114

58

 

6

100009

38354.307.13.35

ТРЪБАРЕН УЧАСТЬК СЪС СБВ

1976

288

288

сглобяема

99 300

345

176

 

7

100011

38354.307.13.25

ЦЕX КСМ

1964

1843

2966

Смесена мон., сгл.

806 200

272

139

 

8

100013

38354.307.13.22

ЦЕX АРТИЛЕРИЙСКИ

1977

2031

3936

сглобяема

1 134 300

288

147

 

9

100024

38354.307.13.31, 32,33,34

ДЬРВОДЕЛСКИ ЦЕX

1957

1164

1164

дървена

99 000

85

43

 

10

100033

38354.307.13.36

СКЛАД ЗА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТ.

1958

673

673

дървена

61 100

91

46

 

11

100034

38354.307.13.6

СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

1964

452

452

сглобяема

79 300

175

90

 

12

100035

38354.307.13.5

СКЛАД ЗА ДЬРВЕНИ МАТЕРИАЛИ

1964

934

934

сглобяема

127 700

137

70

 

13

100037

38354.307.13.48

АДМИНИСТР. СГРАДА СЪС СТОЛОВА

1966

1759

2100

монолитна

640 800

305

156

 

14

100044

38354.307.13.58

СГРАДА ОТДЕЛ МЕXАНАНИЧЕН

1973

399

399

монолитна

149 100

374

191

 

15

100045

38354.307.13.12

СКЛАД ОБЩОРАЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

1973

541

541

сглобяема

164 800

305

156

 

16

100046

38354.307.13.46

СГРАДА ИНСТРУМЕНТАЛЕН ОТДЕЛ

1974

613

613

сглобяема

162 600

265

136

 

17

100051

38354.307.13.62

ГЛАВНА ПОДСТАНЦИЯ 20KV

1977

260

520

сглобяема

155 100

298

153

 

18

100055

38354.307.13.63

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

1964

60

60

монолитна

17 500

292

149

 

19

100056

38354.307.13.1

СГРАДА МИННО ТОРПЕДЕН УЧАСТЬК

1980

2250

2250

сглобяема

891 400

396

203

 

20

100063

38354.307.13.21

СКЛАД ИНВЕСТИЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

1981

560

560

сглобяема

228 800

409

209

 

21

100064

38354.307.13.47

СГРАДА ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

1981

454

1495

монолитна

660 300

442

226

 

22

100069

38354.307.13.42

ПРЕЧИСТВАТ. СТ-Я ЗА ХИМ. ЗАМЪРС. ВОДИ

1982

58

58

монолитна

27 000

466

238

 

23

100070

38354.307.13.28

СГРАДА ТРЪБАРЕН ЦЕХ СЪС С Б В

1982

574

574

смесена мон., мет..

255 100

444

227

 

24

100081

38354.307.13.49

СГРАДА ЛЕЯРНА

1984

1705

1705

сглобяема

758 600

445

227

 

25

100085

38354.307.13.88

ТРАФОПОДСТАНЦИЯ 13-СГРАДА

1984

155

310

монолитна

150 100

484

248

 

26

100086

38354.307.13.89

КОНТР. ПРОПУСК. ПУНКТ СГРАДА НОВА

1984

52

52

монолитна

28 300

544

278

 

27

100087

38354.307.13.77

ПОДСТАНЦИЯ 15 СГРАДА

1984

414

828

сглобяема

307 000

371

190

 

28

100089

38354.307.13.92

ПPЕЧИСТ СТАНЦИЯ СГРАДА

1984

82

82

монолитна

42 200

515

263

 

29

100102

38354.307.13.11

СКЛАД ЗА КСМ

1984

634

634

сглобяема

235 100

371

190

 

30

100120

38354.307.13.23

МЕX ЦЕX СГРАДА

1985

1295

1295

сглобяема

492 900

381

195

 

31

100335

38354.307.13.83

ПОДСТАНЦИЯ N14СГРАДА

1986

140

246

монолитна

111 300

452

231

 

32

100375

38354.307.13.72

СКЛАД МОБИЛИЗАЦ. МЕРОПРИЯТИЯ

1988

781

805

сглобяема

329 500

409

209

 

33

100378

38354.307.13.75

СГРАДА КОМПРЕСОРНА

1989

752

752

сглобяема

314 800

419

214

 

34

100382

38354.307.13.78

АЦЕТИЛЕНОВА СТАНЦИЯ

1989

237

237

сглобяема

99 200

419

214

 

35

100411

38354.307.13.73

КИСЛОРОДНА СГРАДА

1989

458

560

сглобяема

281 300

502

257

 

36

100443

38354.307.13.90

СГРАДА ПОДСТАНЦИЯ 110-20kV

2001

353

353

сглобяема

183 400

520

266

 

37

101004

38354.307.13.59

МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ

1960

244

244

монолитна

54 900

225

115

 

 

 

 

ОБЩО СГРАДИ

 

28050

36556

 

12 051 500

 

 

 

                         

 

 

 

             

 

Таблица № 2 (МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ)

Инв. №

Наименование

Отчетна стойност

Балансова стойност

НВС

Кфи

Кфо

Кио

ПС

 

142977

ПОРТАЛЕН КРАН - 32 Т.

3 153 343,07   

2 659 319,14   

4454700

0,93

1,00

0,80

3324300

 

144540

КРАН ПРИСТАНИЩЕН ТИП BABCOCK WILCOX 22т

2 467 598,76   

0,00   

3927100

0,56

0,80

0,80

1415500

 

144609

КРАН СТАНДАРТЕН ХИДРАВЛ.ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЗА НЕРАВЕН ТЕРЕН ТЕРЕX PT45

611 979,21   

0,00   

890000

0,90

1,00

0,80

638800

 

144549

КРАН ПОРТАЛЕН ГАНЦ 5/30

190 913,73   

0,00   

303900

0,09

0,80

0,80

17600

 

144555

МАШИНА ПОРТАЛНА ЛИСТ.РАЗКРОЙ RUR 3000GP

174 673,98   

0,00   

254000

0,72

0,90

0,80

131700

 

144551

АБКАНТ ХИДРАВЛИЧЕН POWER BEND 4100х400TN

134 165,17   

0,00   

195000

0,72

0,90

0,80

101100

 

132097

КОМПР.ВЪЗД.ВИНТ.ATLAS COPCO GA250-7,5ЬAP

95 493,54   

54 749,86   

138900

0,56

0,90

0,80

55600

 

132067

КОМПРЕСОР СТАЦ.ВЪЗД.ВИНТОВ ATLAS COPCO

94 510,96   

41 997,07

138900

0,59

0,90

0,80

59100

 

42451

КРАН ЕЛМОНТАЖЕН 16 Т

40 460,24   

0,00   

318400

0,31

0,80

0,80

62300

 

144120

МОНТАЖЕН КРАН 16 Т

37 548,58   

0,00   

318400

0,31

0,80

0,80

62300

 

145121

КУЛОКРАН КБ 160 М2

34 732,92   

0,00   

266800

0,41

0,80

0,80

69200

 

132117

КОМПРЕСОР АТЛАС КОПКО GA 110 110kw/употребяван/

28 781,15   

21 969,41   

66700

0,63

0,90

0,80

30000

 

142169

СТРУГ ТР135В2-10000 - к-т 006018-06   ..

27 386,08   

0,00   

39400

0,63

0,90

0,80

17700

 

140451

КУЛО КРАН БК300

16 718,08   

0,00   

275000

0,19

0,80

0,80

33600

 

144382

Кран козлови 12.5т

14 200,00   

0,00   

70200

0,72

0,90

0,80

36400

 

144383

Кран козлови 12.5т

14 200,00   

0,00   

70200

0,72

0,90

0,80

36400

 

Общо:

7 136 705,47   

2 778 035,48   

 

 

 

 

6 091 600

 

 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Застраховка „Каско на плавателни съдове“, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.

 

Обект на застраховане по Обособена позиция № 2 са плавателни средства и съоръжения с досег до вода, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, описани в Таблица № 3 (Плавателни съдове), както следва:

Таблица № 3 (ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ)

 

Инв.№

Наименование

Дата на въвеждане

Забележка

Отчетна стойност

Балансова стойност

Паз ст-ст

 
 

110057

ВРЬЗВАНЕ ПРИЧАЛ

01.05.1980 г.

Кейова стена за изпитание на корабните двигатели на кораби швартовани на причал №2 /плаващ/,дължина 73 м, оборудвана с котви и вериги

86 574.42

0.00

263 500

 

151161

КАТЕР БУКСИР ФА - 2

01.08.1984 г.

Производство на Терем КРЗ Флотски арсенал- Варна. Дължина 16 м., ширина 4,60, височина 7,74 м. оборудван с дизелов двигател V12, водоизместване 36 t.

99 578.23

0.00

322 900

 

151156

КАТЕР БУКСИР ПР 240 ФА - 1

01.03.1984 г.

Производство на Терем КРЗ Флотски арсенал- Варна. Дължина 16 м., ширина 4,60, височина 7,74 м. оборудван с дизелов двигател V12, водоизместване 36 t.

128 358.48

0.00

322 900

 

111153

КЕЙ  N6

31.05.2009 г.

Плаващ кей с дължина 59 м., ширина 4.5м. Дълбочина от 3.7-4.4 м.

147 186.96

73 741.35

162 100

 

110300

КЕЙ N 1

01.01.1986 г.

Недвижим, с работна дължина 150 м., дълбочина 5 м., щирина на кейовата ивица 10 м

531 967.48

31 227.82

1 526 300

 

110321

КЕЙ N 3

01.09.1988 г.

Недвижим, с работна дължина 120 м., дълбочина 6.9 м., щирина на кейовата ивица 10 м

102 903.40

27 282.07

1 745 500

 

111143

Кей N2

01.02.2003 г.

Недвижим, с работна дължина 140 м., дълбочина 3.7-5.7 м., щирина на кейовата ивица 13 м

1 443 015.55

644 686.34

2 361 000

 

110021

КЕЙ -N5-

01.07.1967 г.

Недвижим, с работна дължина 130 м., дълбочина 3.9 м., щирина на кейовата ивица 10 м

319 239.65

35 562.22

631 400

 

110353

ОГРАЖДАЩА КЕЙОВА СТЕНА

01.08.1989 г.

Обезпечаващ работата на плаващ док № 2. Дължина- 354, ширина~ 1.5, дълбочина ~10 м.

2 093 424.77

0.00

1 138 300

 

111129

ПЛАВАЩ 7000 Т ДОК

01.03.1995 г.

Позволява докуване на кораби дължина до 160 м и ширина до 23,40 м. Товароподемност 8000 тона, ширина между кулите 23,4м, дължина на палубата на дока 139,5 м., максимална дължина 160м., дълбочина над килблоковете 8,7 м. , оборудван с два портални крана на кулите с товароподемност 5т. на 15 м.

5 597 767.86

958 960.08

8 458 000

 

110002

ПЛАВАЩ ДОК N 2

01.03.1976 г.

Позволява докуване на кораби дължина до 130 м и ширина до 17,8 м. Товароподемност 2200 тона, ширина между кулите 17,8м, дължина на палубата на дока 115 м., максимална дължина 130м., дълбочина над килблоковете 7,2 м. , оборудван с портален крана  с товароподемност 8т. на 10 м.

2 279 400.63

1 042 067.15

1 267 000

 

110165

ПЛАВАЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕН ПРИЧАЛ ПЖ-61 /ПРИЧАЛ № 2/

01.10.1983 г.

Работна дължина 110 м, ширина 10м., дълбочина 1м.

181 322.15

0.00

174 300

 

110053

ПРИЧАЛ 1

01.06.1979 г.

Работна дължина 110 м, ширина 10м., дълбочина 1м.

224 670.74

22 752.37

143 000

 

110170

ПРИЧАЛ  N3

01.01.1984 г.

Плаващ понтонен с дължина 63 м., ширина 4.5м., дълбочина 1 м.

144 721.17

0.00

46 900

 

110200

ЯXТА

01.12.1985 г.

12 метрова

37 284.79

0.00

48 900

 

Общо:

13 010 739.58

2 836 279.40

18 612 000

 

 

 

 

3. Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум 2 календарни месеца.

4. Срок: Срок на договора за застраховка по всяка от обособените позиции – една година.

5. Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

6. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани застрахователни компании, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.

7. Получаване на документация за участие в конкурса: Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на адрес: www.krz-fa.bg, секция „Профил на купувача” и на адрес www.terem.bg , Секция „Електронна борса“.

8. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД, гр. Варна , 9000, пк.135, район Аспарухово, местност „Лъджата” до „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, адм. сграда ет. 2, до 16:00 часа на 12.05.2023г., включително.

Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след горе обявения срок!

9. Депозит за участие в конкурса: : не се изисква.

10. Време и начин за оглед на обекта: : Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ – ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД на телефон тел: +359 884214263, по местонахождението на Обектите: гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса и информация за риска, както и с методите, приложени от лицензирания оценител при изготвяне на оценката.

11. Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството в 13.00 часа на 15.05.2023г., находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

12. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 

12.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:

 • Заверено за вярност с оригинала копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност.
 •  Заверено за вярност с оригинала копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.
 • Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения;
 • В случай, че участникът е регистриран извън територията на Република България, документите, които представя следва да са скрепени с официален превод на български език и Апостил.
 • Изрично Пълномощно с нотариална заверка в случай, че участникът се представлява от пълномощник.

 

12.2. Ценово предложение (Приложение А):

 • Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка позиция, за която участникът участва в конкурсната процедура.
 • Ценовото предложение за всяка отделна позиция представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от елементите/обектите по съответната позиция.
 • В ценовото предложение задължително следва да са посочени и индивидуалните застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция, които „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД следва да заплати.
 • Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база еднократно плащане.
 • За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен плик с надпис „Ценово предложение".
 • Частта от офертата, представляваща Ценовото предложение по т.26.2 от този Раздел, се парафира на всяка страница от участника в конкурса.
 • Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с офертата на участника.

 

12.3. Допълнителни документи.

 • Заверено копие на Общите условия на застрахователя;
 • Образец на Застрахователната полица на застрахователя;
 • Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – Приложение 1;
 • Декларация за обстоятелства по ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване на предмета на дейност и свързаност – Приложение 2;
 • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФВДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение 3;
 • Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение 4;
 • Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение 5;

 

 

Важно: С подаване на предложение за участие всеки един участник се съгласява с условията на договор за застраховка, детайлно описани в конкурсната документация.

 

За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.30 часа.

Лице за контакт: Стефан Стоянов, Административен и технически директор, тел. +359 52814 410; моб. Тел: + +359 884 214 263.

 

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

18-04-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на холдинга в гр. София и гр. Варна за срок от 10 (десет) години. Дата на провеждане на търга – 16.05.2023 г. Подробности в приложената заповед на Изпълнителния директор.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Tърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ

08-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и Решение по т. 2.2. от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 28.02.2023 г. (Протокол № 7), Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, а именно: - Ситроен С4 с рег. №СА8362ТК и инвентарен №12204; - Хюндай ИХ 55 с рег. №СА4382РХ и инвентарен №513.8 Тръжната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача”. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 52 и +359 888 477 472. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Тръжната документация и се подават в срок до 09:45 ч. в деня на търга – 23.03.2023 г. Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 06.04.2023 г. от 10:00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на защитна стена за нуждите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД”. Предложеното решение от Участника трябва да се предостави като оферта за услугата на база месечни плащания, съгласно приложеното Техническо задание. В месечната цена да бъде включено ползване на оборудването за периода на договора, първоначална конфигурация, хардуерна и софтуерна поддръжка за периода на договора, мониторинг на услугата на база 24х7. Представените оферти ще се класират по критерия „най- ниска цена”. Срок на договора 24 месеца. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 17.03.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти, допълнителна информация и за извършване на оглед: Веселин Иванов – тел. +359 2 806 27 67 и Елвис Тодоров – тел. +359 2 806 27 52.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на система за контрол на достъпа и охрана за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-03-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, прави пазарно проучване, чрез събиране на оферти за “Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на система за контрол на достъпа и охрана за нуждите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД”. Офертата да бъде изготвена на база крайна цена за изграждането на посочената в техническото задание система, приложено към обявата. Представените оферти ще се класират по критерия „най- ниска цена”. Моля офертите да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 17.03.2023 г. по електронна поща - terem@terem.bg. Лица за контакти, допълнителна информация и за извършване на оглед: Веселин Иванов – тел. +359 2 806 27 67 и Елвис Тодоров – тел. +359 2 806 27 52.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук