Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение  РД-04-65/15.05.2019 г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД при следните условия:

1.                   Предмет на конкурса: Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. Настоящия публично-оповестен конкурс е разделен на седем обособени позиции, като обектите подлежащи на застраховане са следните:

1.1.              Имуществена застраховка на активи на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД;

1.2.              Застраховка „Автокаско”;

1.3.              Застраховка „Гражданска отговорност”;

1.4.              Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;

1.5.              Застраховка “Обща Гражданска отговорност” на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования, включително всички негови служители, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност;

1.6.              Застраховка “Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръженията на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на т.н. пристанищно съоръжение (причали, кейове), за което застрахования носи отговорност на територията на Република България;

1.7.              Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни средства посочени в Приложение №9 (два плаващи дока, яхта и два катера) на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет осигуряване на  застрахователна защита на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни средства.

2.                        Оценката и класиране. Валидност на оферта: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция отделно, съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.

3.                        Срок: Срок на договора за застраховка – една година.

4.                        Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

5.                        Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.

Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса – за всяка позиция, за която участва, както следва:

1000 лева (хиляда лева) за първа обособена позиции по т.I.1.1; 1000 лева (хиляда лева) за втора обособена позиции по т.I.1.2; 500 лева (петстотин лева) за трета обособена позиции по т.I.1.3; 500 лева (петстотин лева) за четвърта обособена позиции по т.I.1.4; 500 лева (петстотин лева) за пета обособена позиции по т.I.1.5; 1000 лева (хиляда лева) за шеста обособена позиции по т.I.1.6; 1000 лева (хиляда лева) за седма обособена позиции по т.I.1.7. Депозитът се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка за съответната обособена позиция със спечелилия конкурса за същата, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.

Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една, няколко или всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

6.      Получаване на документация за участие в конкурса: Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варан, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52 814 410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, след заплащане на такса за закупуване на Конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация.

7.      Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник.

8.      Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 30.05.2019 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път не се допуска.

9.     Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5.

10.  Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в национален ежедневник, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 888 408 485.

11.  Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството, находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения (31.05.2019г.) Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

12.  Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

12.1.        В Плик №1: Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 10; Техническо предложение - попълва се Приложение № 11; Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо; Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 12; Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 13; Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 14; Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 15; Общи и специални условия на участника за съответната застраховка; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението; Единен идентификационен код, представя се справка от партидата на участника в Търговския регистър, или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица; Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса; Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;

Представят се толкова Плика №1, за колкото позиции кандидатства участника.

12.2.        В Плик №2:  Ценово предложение – попълва се Приложение № 16.

Участниците представят отделен Плик №2 за всяка една обособена позиция, за която участникът участва.

13.  За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10,00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Димитър Стоев, тел. 08885
О Б Я В А

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т. 4 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 17.08.2018 г. (Протокол № 36 от 17.08.2018 г.) и Докладна записка No. 1591-РД03/17.08.2018 г. от изпълнителния директор на „Терем-Холдинг” ЕАД, обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години, а  именно:

Обособена позиция: 1

Помещение № 105 и 106, представлящо търговска площ, разпределено в две помещение  

Площ: 44,20 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 2

Помещение № 116, представляващо складово помещение.

Площ: 17,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 3

Помещение № 130, представляващо зала за хранене, предверие, 2 бр. санитарни възли.

Площ: 272,90 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 4

Помещение № 117, представляващо складово помещение за съблекалня, санитарен възел

Площ: 6,34 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 5

Помещение № 118, представляващо складово помещение

Площ: 90,37 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 6

Роторно помещение, представляващо две нива, търговска  площ, санитарен възел

Площ: 350,99 кв.м.

Местоположение: в сграда с идентификатор: 68134.100.368.4, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 7

Помещение № 2.1 и 2.2 , представляващо офис  с две преходни помещения.

Площ: 50,20 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 8

Помещение № 2.3, представляващо офис  помещение

Площ: 113,86 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 9

Помещение № 2.4 , представляващо офис помещение.

Площ: 60,75 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 10

Помещение № 3К1, представляващо офис помещение.

Площ: 13,58 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 11

Помещение № 3К2, представляващо офис помещение.

Площ: 13,91 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 12

Помещение № 3К3, представляващо офис помещение.

Площ: 14,59 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 13

Помещение № 3К4, представляващо офис помещение..

Площ: 14,63 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 14

Помещение № 3.1., представляващо складово помещение.

Площ: 12,40 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 15

Помещение № 3.2, представляващо офис помещение.

Площ: 31,48 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 16

Помещение № 3.3., представляващо офис помещение.

Площ: 28,00 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 17

Помещение № 3.4., представляващо офис помещение.

Площ: 24,12 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

II. Предназначение на обекта: Имотите да се използват от наемателя, без да възпрепятства нормалния работен процес в административната сграда с адрес ул. „Иван Вазов” № 12.

III. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

IV. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

V. Начална тръжна цена, представляваща месечен наем за посочения обект за:

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, първи етаж

1.        Обособена позиция 1 е в размер на: 1123,56 лева без ДДС.

2.        Обособена позиция 2 е в размер на: 149,60 лева без ДДС.

3.        Обособена позиция 3 е в размер на: 5870,08 лева без ДДС.

4.        Обособена позиция 4 е в размер на: 55,79 лева без ДДС.

5.        Обособена позиция 5 е в размер на: 438,29 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.4

6.        Обособена позиция 6 е в размер на: 7549,79 лева без ДДС.

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, втори етаж

7.        Обособена позиция 7 е в размер на: 893,06 лева без ДДС.

8.        Обособена позиция 8 е в размер на: 2025,57 лева без ДДС.

9.        Обособена позиция 9 е в размер на: 1080,74 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, трети етаж

10.     Обособена позиция 10 е в размер на: 241,59 лева без ДДС.

11.     Обособена позиция 11 е в размер на: 247,46 лева без ДДС.

12.     Обособена позиция 12 е в размер на: 259,56 лева без ДДС.

13.     Обособена позиция 13 е в размер на: 260,27 лева без ДДС.

14.     Обособена позиция 14 е в размер на: 220,60 лева без ДДС.

15.     Обособена позиция 15 е в размер на: 560,03 лева без ДДС.

16.     Обособена позиция 16 е в размер на: 498,12 лева без ДДС.

17.     Обособена позиция 17 е в размер на: 429,09 лева без ДДС.

 

В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, ВиК, такса битови отпадъци и сметоизвозване и др.

В наемната цена не са включени такса административно обслужване в рамките на 3,91 лв./на кв. на месец без ДДС за всяко отделно помещение.

VI. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в 3-дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционeн депозит в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. Депозитът се внася в банка: „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN:  BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът за добро изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на договора, при липса на констатирани нанесени щети на недвижимото имущество.

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 5- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя за всеки месец до 15- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF. Всеки наемател се задължава в рамките на 6 (шест) месеца да открие собствена партида за наетия от тях имот. След изтичане на този срок договорът се прекратява от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ без възстановяване на депозираната гаранция в размер на два месечни наема. До разкриването на собствени партиди разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди.

VII. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 20% от стойността на началната тръжна цена (т.5), която се внася по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. Депозитът се възстановява в 7(седем) дневен срок след подписване на договор със спечелилия кандидат или след прекратяване на процедурата.

VIII. Краен срок за закупуване на тръжната документация: 29.05.2019 г. Тръжната документация се закупува в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет. 4, в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч. Цена на тръжната документация: 50 (петдесет) лева с ДДС.

IX. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Срокът за подаване на заявленията е до 16,00 ч.  на 29.05.2019 г., считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

                X. Огледи на обектите могат да се извършват само след  заплатена и получена тръжна документация до 29.05.2019 г., в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Мартин Ботев, тел. 0882 708 070.

                XI. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 30.05.2019 г. в административната сграда на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 , от 10.00 часа. При получени оферти с еднакви ценови предложения, кандидатите, ще бъдат поканени на явно наддаване.

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 16.05.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

О Б Я В А

               „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 2 от дневния ред на неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 25.04.2019 г. (Протокол № 25 от 25.04.2019 г.) и Решение по Протокол № РД-36-5/30.01.2019 г. на Министъра на отбраната, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства:

Обособена позиция: 1

Лек автомобил  марка: „Санг Йонг”, модел: „Кайрон”, с рег. № CА 3045 BC, с номер на рама:KPTSOA1KS6P040782, с номер на двигател:66495012515176, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 30.10.2006 г.

цвят: черен металик;

работен обем: 2000 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 6+1;

максимална мощност на двигател: 104 kW.

Обособена позиция: 2

Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, с рег. № CА 5407 CB, с номер на рама: KMHEU41VP7A296100, с номер на двигател: D4EA6008424, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 28.12.2006 г.

цвят: сив металик;

работен обем: 1991 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 4+1;

максимална мощност на двигател: 103 kW.

Вид на търга: Търг с тайно наддаване.

Началната тръжна цена за:

1.       Лек автомобил  марка: „Санг - Йонг”, модел: „Кайрон”, е в размер на 3 200,00 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС;

2.       Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, е в размер на 4 000,00 лв. (четири хиляди лева) без ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

II. Начин и срок на плащане на цената:

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството при банка:

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

III. Условия на конкурса

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч., до деня, предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, който имат задължения към дружество от група Терем.

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобилите, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

Време и място на търга: 10:00 ч. на 27.05.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 10.06.2019 г. от 10.00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Подробни разяснения относно условията на търга, тръжната документация, времето и мястото за провеждане са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: www.terem.bg, секция „Новини”.

Решение


На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Решение по т. 5.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ”ЕАД, проведено на 15.03.2019г. ( протокол №15 от 15.03.2019г.) и извършена експертна оценка на МПС от независим лицензиран оценител

 

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за ПРОДАЖБА НА МПС - лек автомобил TOYOTA AVENSIS 1.8I, рег. №СО 5213АК, собственост на „Терем-Цар Самуил” ЕООД, ЕИК 131288789, гр. Костенец

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, ЕИК 131288789 – Костенец, Област София, община Костенец, гр.Костенец.

Адрес за кореспонденция: гр. Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1

РАЗДЕЛ ІI: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Вид на процедурата: Търг с тайно наддаване и закрито заседание.

РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Раздел V, Чл. 14 от ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА /ПРУПДТДДУК/ и във връзка с Решение по т.5.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ”ЕАД, проведено на 15.03.2019г. ( протокол №15 от 15.03.2019г.) и заповед № 82/22.04.2019г. на Управителя на дружеството.

РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Продажба на МПС – лек автомобил  TOYOTA AVENSIS 1.8I, рег. №СО 5213 АК, с номер на рама: SB1BR56L00E044620, с номер на двигател: 1ZZU470687, със следните характеристики:

тип гориво – бензин;

дата на първа регистрация – 18.12.2003 г.

цвят на колата – светлосив металик;

работен обем обем – 1794 см3 ;

максимална мощност –  95 Кw ;

брой места за сядане + мястото на водача – 4+1

РАЗДЕЛ V: НАЧАЛНА ЦЕНА

Начална тръжна  цена:  2500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева), без ДДС

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 (При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване.)

РАЗДЕЛ I:  НАЧИН  И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на Управителя на „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, в лева по сметка на дружеството, при банка:

Банка „ УниКредит Булбанк” АД

IBAN: 89UNCR96601014078109

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: „ Терем-Цар Самуил” ЕООД

РАЗДЕЛ VII: РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ;

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в деловодството на „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1.

 РАЗДЕЛ VIII: УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: office@terembg.com

Телефони:  0877 140 197, 0877140 108;

 

РАЗДЕЛ IX: КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 13:00 ч. в деня на търга.

 

РАЗДЕЛ X: НАЧИН  И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга, със заповед за класиране на Управителя на „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, в лева по сметката на дружеството.

РАЗДЕЛ XI: ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА;

Търгът ще се проведе в закрито заседание на 14.05.2019г. от 14.00ч. в „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, град Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1.

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 29.05.2019 г. от 14:00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 13:00 ч. в деня на търга.

Обявата за провеждане на търга е публикувана във в-к „Труд“, на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. (www.terem.bg, секция „Новини”).

РАЗДЕЛ XII: ОДОБРЯВАМ

Обявата за откриване на процедурата и документацията към нея.

РАЗДЕЛ XIII: КОНТРОЛ

Орган, който отговаря за контрола на провеждането на процедурата: Управителя на „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД,  град Костенец.

РАЗДЕЛ XIV: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.

РАЗДЕЛ XV: СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

РАЗДЕЛ XVI: ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

24.04.2019 г.

За Възложителя:

Име: инж. Петко Лазаров

Длъжност: Управител

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

РД-05-25/15.04.2019 г.

            На основание  Заповед № РД-05-12  на Изпълнителния директор  на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД бе проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 и сграда с идентификатор 68134.100.368.4,  с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван  Вазов“ №12 и ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ №21, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 3 (три) години. На основание чл.10.14.1 от Условия за участие в търг с тайно наддаване

                   

ОПРЕДЕЛЯМ:

       за избрани участници за сключване на договор за обособени позиции:

·           „КАДЕНЦА” ЕООД за обособена позиция 3.

·           „БАР ПЕТЪК” ООД за обособена позиция 13.   

                                              НАРЕЖДАМ:

           1.      Избраните участници «КАДЕНЦА» ЕООД и «БАР ПЕТЪК» ООД, в определения срок  от влизане в сила на настоящата заповед да внесат депозит в размер на две месечни наемни вноски с включен ДДС (предложената наемна цена и такса административно обслужване).

2.      При невнасяне на определения депозит в срока по т.1, се приема, че определеният спечелил  кандидат се е отказал от сключване на договор за наемане на обекта.

3.      Внесеният депозит не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да заплати предложената от него наемна цена.

4.      След внасяне на определения депозит съгласно т.1, да се сключи 3-годишен договор за наем със следните участници, определени чрез търга с тайно наддаване: „КАДЕНЦА” ЕООД и „БАР ПЕТЪК” ООД.

5.      Заповедта да се сведе до знанието на участниците.

6.      Контрол по заповедта възлагам на Венцеслав Хаджиев – директор „Търговска дейност”.

 

             ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД:                                                  

                                                                                                                      /П/

 

                                                                                                                       ИВАН ДОСКОВ

 

О Б Я В А

“ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти от регистрирани одитори за оценка на чистата стойност на имуществото на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД, което ще се преобразува чрез вливане в патримониума на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

ДЕС ще изготви доклад по чл. 262м и общ доклад, в който да се провери дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон.

Данни за преобразуващото (вливащо) се дружество:

Към 31.12.2018 г.

Земя – 725 х. лв.

Сгради – 295 х. лв.

МСО и др. – 74 х. лв.

Продукция и стоки (Материални запаси) – 570 х. лв.

Вземания (Търговски и др.) – 147 х. лв.

Сума на актива – 2 012 х. лв.

Основен капитал – 4 472 х. лв.

Загуби от минали години – 4 446 х. лв.

Текущ резултат (загуба) – 95 х. лв.

Доставчици – 1 950 х. лв.

Други задължения – 170 х. лв.

Собствен капитал + пасиви – 2 012 х. лв.

Разходи за оперативна дейност – 1 233 х. лв.

Финансови разходи – 42 х. лв.

 Приходи от продажба – 1 026 х. лв.

Общо приходи от оперативна дейност – 1 180 х. лв.

Загуба – 95 х. лв.

 Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност.

Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

1.     Технически изисквания за допустимост (техническо предложение)

Проверителят (дипломиран експерт счетоводител) трябва:

o    Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o    Писмо за приемане на одиторския ангажимент (ангажимент на проверител) със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o    Да представят декларация, че лицето не е било регистриран-одитор на някое от участващите в преобразуването дружества през последните две години – в оригинал;

o    Да представят декларация, че лицето е запознато с разпоредбата на чл.262л, ал. 3, че не може да бъде избирано за одитор на някое от участващите в преобразуването дружества две години след датата на преобразуването – в оригинал

o    Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o    Да представят информация за опита в извършването на услуги като проверител – списък на основните договори за извършени подобни услуги; препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

2.        Ценовото предложение (предлагана цена и начин на плащане):

o    Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)        Работните часове за изпълнение на ангажимента/услугата;

b)       Цена за 1 час проверка за целия ангажимент;

c)        Общата сума на услугата;

o    Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 3 (три) дни от датата на предаване на доклада;

Критериите за оценка на ценовото предложение са следните:

Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши по критериите за най-икономично предложение, които включват: най-ниска еднична цена (за работен час) – 25%; максимален брой работни часове за изпълнение на ангажимента – 35%; срок за изпълнение на услугата – 30% и начин на плащане (без аванс – макс. брой точки) – 10% тежест в крайната оценка.

 Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 25.05.2019 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад за оценка на чистата стойност на имуществото на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД.

o  Място на изпълнение: „Терем-Овеч” ЕООД в гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев” № 1.

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)        Работните часове за проверката/доклада;

b)          Цена за 1 час проверка/доклад;

c)           Общата сума на одита/изготвяне на доклада;

d)          Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

 Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 30 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на одитор/одиторско предприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 23 април 2019 г. на адрес: град София-1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов“, № 12, ет. 4, Деловодство. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

 Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 23 април 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85 и/или имейл адрес: terem@nat.bg

 

О Б Я В А

ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти за избор на независим оценител/оценителска организация, който да извърши експертна оценка на активите на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД във връзка с предстоящо преобразуване чрез вливане в патримониума на

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Конкурсът ще се проведе в съответствие с Българските стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и влезли в сила на 01.06.2018 г. и чл. 262 ф, ал. 2 от Търговския закон.

 Независимият оценител/оценителската организация следва да извърши експертна оценка на активите на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД във връзка с предстоящото му преобразуване чрез вливане в патримониума на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Данни за преобразуващото (вливащо) се дружество:

Кратка финансова информация за „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД

Към 31.12.2018 г.

Земя – 725 х. лв.

Сгради – 295 х. лв.

МСО и др. – 74 х. лв.

Продукция и стоки (Материални запаси) – 570 х. лв.

Вземания (Търговски и др.) – 147 х. лв.

Сума на актива – 2 012 х. лв.

Основен капитал – 4 472 х. лв.

Загуби от минали години – 4 446 х. лв.

Текущ резултат (загуба) – 95 х. лв.

Доставчици – 1 950 х. лв.

Други задължения – 170 х. лв.

Собствен капитал + пасиви – 2 012 х. лв.

Разходи за оперативна дейност – 1 233 х. лв.

Финансови разходи – 42 х. лв.

Приходи от продажба – 1 026 х. лв.

Общо приходи от оперативна дейност – 1 180 х. лв.

Загуба – 95 х. лв.

Към 31.03.2019 г. дружеството няма изготвен актуален правен анализ. Финансовите отчети за предходните периоди са публикувани в интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията.

Изисквания към участниците/ оценителската организация в конкурсната процедура:

- да е вписана в публичния регистър на независимите оценители, поддържан от Камарата на независимите оценители;

- да притежава сертификат за оценителска правоспособност на организацията или чрез екип оценители със сертификати/лицензи за: недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, други активи;

- информация за опита в областта на оценяването, включително и на подобни дружества- доказано със справка за дейността и референции за добро изпълнение;

- декларация за независимост от оценяваното предприятие или предприятието- възложител и липса на конфликт на интереси - в оригинал, подписан от представляващия оценителската организация.

Всички документи, потвърждаващи изпълнението на горепосочените изисквания се представят като заверени копия или оригинал (подписана справка и декларация). Тези документи са част от техническата оферта на кандидата.

 В отделен плик се поставя ценовото предложение (предлагана цена и начин на плащане):

о да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с изготвянето на оценката (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи);

о да се направи предложение за начина на плащане на услугата. Не се насърчават офертите, които предвиждат над 50% авансово плащане.

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала", подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

Срок на валидност на офертите - 30 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

о Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на оценителска организация за „ТЕРЕМ - Овеч” ЕООД и името на кандидата - оценителската организация, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена, схема за плащане и срок за изпълнение на услугата се представят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

о Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 23 април 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4, „Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на състезателната процедура няма да бъдат класирани.

о Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящата процедура, ще се извърши на базата на най-изгодните предложения - оценка по критериите: цена (65%), схема на плащане (15%) и срок за изпълнение (20%).

о Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 10 часа на 23 април 2019 г. на адреса на „Терем - холдинг” ЕАД или чрез запитване по факс:02/946 55 85 и/или имейл адрес: terem@nat.bg

О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

  на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 9 на Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, Решение по т.2.1, т.2.2 и т.2.3 на Съвета на директорите на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД (Протокол № 9 от 14.02.2019 г.) и Решение № РД-04-51/10.04.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява публично оповестен конкурс съгласно  чл. 16 от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, находящо се  на територията на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:

 1. закрита складова площ от 500 кв.м., част от сграда ,,Цех № 4” собственост на  ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (санкция за дългосрочно отдаване от Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ –ХОЛДИНГ” ЕАД, т.9.2. от Протокол № 50 от 31.10.2018 г.; т.1.2. от Протокол № 54 от неприсъствено заседание на Съвета на директорите; Пълномощно с изх.

№ ПНД01-1830/27.11.2018 г.) с начална месечна наемна цена 1 000 (хиляда) лева без ДДС.

2. закрита площ от 86.23 кв.м., част от сграда ,,Под станция 13 KW” с инв.

100085, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с начална месечна наемна цена 190 (сто и деветдесет) лева без ДДС.

Срок за отдаване на имотите по т.1 и т.2 -  10 години.

Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09.00 часа до

16.00 часа в периода от 12.04.2019 година до 24.04.2019 година от Деловодството на дружеството. Цената на конкурсната документация е в размер на:

Ø  За недвижим имот по т.1 – в размер на 300 (триста) лева без ДДС;

Ø  За недвижим имот по т.2 – в размер на 100 (сто) лева без ДДС;

Тази сума не се възстановява.     

Депозит за участие:

Ø  За недвижим имот по т.1 – в размер на 1000 (хиляда) лева без ДДС;

Ø  За недвижим имот по т.2 – в размер на 200 (двеста) лева без ДДС;

Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на конкурсната документация, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в периода до 24.04.2019 година.

Конкурсът ще се проведе на 25.04.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството.

Ако не се яви кандидат, конкурсът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 10.05.2019 година на същото място. Сроковете за закупуване на тръжна документация, депозитът за участие и извършването на оглед и подаване на заявленията за участие съответно са:

Ø  Срок за закупуване на тръжна документация – от 30.04.2019 г. до 09.05.2019 г. в рамките на работния ден (16.00 часа).

Ø  Срок за плащане на депозит – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.

Ø  Оглед може да бъде извършен – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.

Ø  Заявленията за участие ще се приемат – до 16.00 часа на 09.05.2019 г. в Деловодството на дружеството.

Всички останали условия и изисквания за участие в конкурса остават непроменени.

 

За справки: тел. +359 885 551 991

О Б Я В А

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор (одиторско предприятие) за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2019 година на дъщерните дружества в група „Терем“

 

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г..

 Данни за дружествата:

                                                                                                                                                                              хил. лв.

Дружество

Сума на актива към

31.12.2018 г.

Сума на нетните приходи от продажби на продукция за

2018 г.

„Терем-КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД

22 492

12 278 

„Терем-Хан Крум” ЕООД

13 149

4 055 

„Терем-Ивайло” ЕООД

4 753

4 138

„Терем-Летец” ЕООД

5 862

3 870 

„Терем-Овеч” ЕООД

2 012

1 180

„Терем-Цар Самуил” ЕООД

1 278

1 373

 

Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

 Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

  Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 20.03.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на годишния финансов отчет на всяко едно от дъщерните дружества;

o  Място на изпълнение: административната сграда на съответното дъщерно дружество (в гр. София и в страната).

 Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)     Работните часове за проверката и заверката – по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

b)     Цена за 1 час проверка - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

c)     Обща сума на одита - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

d)     Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

 Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна: „Процедура по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети” и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 13 май 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“№.12 – етаж 4, стая № 1 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 13 май 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

 

О Б Я В А

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ”

за отчетната 2019 година

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.01.2010 г., (изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ №ОХ 484/07.06.2018 г.)

Данни за дружеството:

o  Сумата на актива на баланса за 2018 г. е в размер на 135 132 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби за 2018 г. възлизат на  4 167 хил. лв.;

 Данни за групата:

o  Сумата на актива на баланса за 2018 г. е в размер на 74 123 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби на продукция за 2018 г. възлизат на 25 179 хил. лв.;

 Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

 Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

 Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 20.03.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на индивидуалния финансов отчет на дружеството. В срок до 22.04.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад за консолидирания финансов отчет на групата;

o  Място на изпълнение: административната сграда на „Терем-Холдинг” ЕАД в гр. София, ул. „Иван Вазов” №12

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)       Работните часове за проверката и заверката – по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

b)          Цена за 1 час проверка - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

c)          Общата сума на одита - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

d)          Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

 Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна: „Процедура по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети” и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 13 май 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“№ 12 – етаж 4,стая № 1 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 13 май 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

123
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713