Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
*

Обявление и технически условия за поръчка

 

Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД

ЕИК: 104623800

Пощенски адрес: Промишлена зона, Дълга Лъка

Град: Велико Търново

п.к.151

Пощенски код: 5000

Държава: България

Лице за контакт: Николай Колев Колев - управител

Телефон: +359 62 600 796

Електронна поща: contacts@ivailo.com

Факс: +359 62 623 527

Интернет адрес/и

Основен адрес: www.terem.bg

Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Новини“

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: ДА

I.3) Комуникация

Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Новини“

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Лице за контакт по обявената поръчка: инж. Милен Желев – ЗУПТВ

Телефон за контакт: 0887 360 636

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

В деловодството на „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“ ЕАД на горепосоченото място за контакт

I.4) Основна дейност на Възложителя

Извършване на базов и среден ремонт на военна техника, въоръжение, оптични прибори и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини; модернизация; производство на резервни части за артилерийски материални системи, отпика, класическо въоръжение, изделия със специално предназначение; галванични услуги; производство на изделия с гражданско предназначение.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на поръчка

II.1.1) Наименование: Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново с инв. №  000181

II.1.2) Вид на поръчката:

Състезателна процедура по оферти

Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново с инв. №  000181

II.1.3) Кратко описание:

Параметри на релсовия път:

-          Дължина – 70 метра.

-          Височина – 9 метра.

Техническо състояние към момента на обявление на поръчката: видими пропадания , вследствие нарушение цялостта на замазката, върху която е монтиран релсовия път.

II.1.4) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ

II.2) Описание

II.2.1) Място на изпълнение

България, гр. Велико Търново, Пром. Зона, Дълга лъка, територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД

II.2.2) Описание на поръчката:

Сключване на договор за ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД, описан в настоящото техническо задание

II.2.3) Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта, съгласно критериите, посочени по-долу

Критерий за качество: ДА

 

Цена, в лева без ДДС

Начин и условия на плащане                    

Срок на изпълнение

Други изисквания                    

Тежест: 60%

Тежест: 15%

Тежест: 15%

Тежест: 10%

II.2.4) Прогнозна стойност
Максимална стойност на поръчката (без включен ДДС): 19 000,00    Валута: BGN

II.2.5) Продължителност на поръчката,

Продължителност в месеци: 1 (един)

Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ

II.2.6) Информация относно варианти

Ще бъдат приемани варианти: НЕ

II.2.7) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Кандидатът трябва да представи следните документи:

а) документ за регистрация/решение за учредяване – копие, заверено от участника с подпис, печат и текст „вярно с оригинала“.

б) актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата - копие, заверено от участника с подпис, печат и текст „вярно с оригинала“.

в) БУЛСТАТ - копие, заверено от участника с подпис, печат и текст „вярно с оригинала“.

Забележка: за кандидатите, регистриране в ТР, Възложителят допуска вместо горепосочените документи по точки – представяне на Декларация с посочване на ЕИК в оригинал или извадка от Търговския регистър - копие, заверено от участника с подпис, печат и текст „вярно с оригинала“.

Всички документи следва да бъдат на български език.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

В процедурата не се допускат кандидати, които имат непогасени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг. Като доказателство за това изпълнение се представят, в оригинал или заверено копие, удостоверения по чл.87 от ДОПК.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

а) списък на изпълнени през последните две години договори/поръчки за доставка с предмет, сходен с предмета на настоящата състезателна процедура.

б) декларации за съответствие или сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на услугата със съответните спецификации или стандарти, съгласно изискванията на техническата спецификация.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие

Кратко описание на правилата и изискванията:

Възложителят ще отстрани от участие в състезателната процедура за възлагане на настоящата поръчка, Участник (в т.ч. и за всеки един от членовете на обединението), за когато са възникнали преди или по време на процедурата следните обстоятелства:

а) не са представени (в оригинал или заверено копие) удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения, издадени не по-рано от 15 дни преди датата на оповестяване на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.

б) не са представени удостоверения от Търговския регистър за процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност.

в) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура;

г) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в настоящата състезателна процедура, независимо от характера и стойността на настоящатата поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

д) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението.

 

Участникът представя попълнени декларации по образец, приложени в обявлението.

Друго:

Участникът трябва да оповести услуги/доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, като за всяка една от посочените услуги/доставки предостави следната информация: описание на  услугите/доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящатата поръчка; суми (стойност на съответните услуги/доставки); дати на които са изпълнени услугите/доставките; получатели на услугите/доставките, друга пояснителна информация (по преценка на участника).

Кратко описание на изискванията:

Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критериите за комплексна оценка, описани по-горе.

В предложените от Участниците цени са включени всички разходи за изпълнение на услугата/доставката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от определеният за Изпълнител.

Цената за ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона с инв. № 000181, предложена от Изпълнителя е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие със законодателството в страната.

III.1.5) Изискуеми депозити и гаранции:

Предоставяне на гаранции за изпълнение: НЕ

Настоящата състезателна процедура не изисква представяне на гаранция за участие.

III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането на дължимата сума за извършване на услугата се извършва на 2 (две) вноски, платими чрез банков превод.

III.1.7) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:

Изпълнението на поръчката допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.

Раздел IV:Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура:

Състезателна процедура по оферти

IV.1.2) Мотиви за избор на процедурата

Възложителят обявява състезателна процедура за възлагане на поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Чрез този метод за избор на Изпълнител, Възложителят цели защита интересите на персонала на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата

IV.1.3) Нормативно основание

Възложителят обявява настоящата процедура в съотвествие с Интегрираната система за упавление ISO 9001:2015.

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Технически изисквания

Изпълнителят следва да структурира своята оферта (техническа и ценова), съгласно следните параметри/изисквания:

-          Цялостно замерване на подкрановия път.

-          Доставка на закрепващи заваряеми планки Гантрекс.

-          Сегментни анкери за анкериране на планки за обезопасяване на работниците.

-          Демонтаж на релсите чрез изрязване на заварките и премахване на замазка, съгласно резултатите от замерването.

-          Подлагане на извравнителни планки, доставени от Възложителя, съгласно резултатите от замерването.

-          Монтаж на стегателните планки  Гантрекс.

-          Цялостно притягане на подкрановия път.

-          Монтаж и цялостно укрепване на релсите.

-          Издаване на езекутивна скица.

Допълнителни задължителни условия:

-          Възложителят изработва и доставя  подложните планки по размери и количества, съгласно замерването.

-          Възложителят осигурява необходимата подемна техника (вишка) за извършване на ремонта.

-          Краен срок за извършване на ремонтните дейности е 30.09.2019 год.

Други пояснения:

-          Предварителен оглед и техническа оценка на съоръжението се извършва на територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД всеки работен ден от 830 часа до 1530 часа, за което се подписва протокол за оглед.

-          Допустимият размер на авансовото плащане е до 50% от общия размер на поръчката/договора.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 26/07/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:00 (чч:мм)

IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:  BG

IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 30 (тридесет) дни

или Продължителност в месеци: 1 (един)

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел V: Допълнителна информация

V.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представялява периодично повтаряща се поръчка: НЕ

V.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ;

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ;

Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за доставката ще бъдат заплащани безкасово.

V.3) Допълнителна информация

Заявления за участие се подават на адреса на Възложителя – „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД град Велико Търново.

 

Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се полага надпис:

 

ОФЕРТА

до

„ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД

гр. Велико Търново 5000, Пром. Зона, Дълга лъка

за участие в поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:

„Ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД с инв. № 000181“

 

от ………………………………………………………………………………………..………...

(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)

гр. ……………………………………………………………………………………….………...

(адрес за кореспонденция)

………………………………………………………………………………..……………………

(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес)

 

 

Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.

 

Образци на документи – приложения №№ 1-7

Опис на документите - в свободна форма

V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 18/07/2019 (дд/мм/гггг)

 

 


Образец!

Приложение № 1

 

ДО

„ТЕРЕМ - ИВАЙЛО”ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. Зона, Дълга лъка

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото, ние от ….........….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка, възлагана чрез провеждане на състезателна процедура с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов  път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181 на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД, при спазване на условията и изискванията, посочени в Обявлението и техническите изисквания и документацията за участие, както следва:

І. Приемаме да изпълним предмета на поръчката за срок от ………………….. дни, от датата на влизане в сила на договора.

ІІ. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно техническите условия на Възложителя и документацията за участие в настоящатата поръчка.

ІІІ. Предлаганите от нас услуги включват: ...................

IV. Декларираме, че имаме сключени договори със следните фирми – подизпълнители …….

V. Декларираме, че валидността на нашата оферта е 1 (един) месец, считано от датата, която е посочена за дата за получаване на офертата.

VI. Декларираме, че при изготвяне на офертата, сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

 

 

Приложения:

1.    Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на Участника;

2.    Референции/препоръки/справка за изпълнени доставки със сходен предмет

3.    Други документи по преценка на Участника.

 

Наименование на Участника:

__________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Име и фамилия:      

__________________________

Длъжност:

__________________________

подпис[1] и печат – когато е приложимо

Образец!

Приложение № 2

ДО

„ТЕРЕМ - ИВАЙЛО”ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. Зона, Дълга лъка

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото, ние от …….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето ценово предложение за Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД”,  съгласно условията и изискванията, посочени в обявата и техническите условия и документацията за участие, както следва:

I. Цена в лева, без ДДС за извършване на услугата..................

II. Заявяваме, че предложената от нас цена включва всички разходи за изпълнение на услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от нас.

IV. Начин на плащане и срок на плащане...............................................

V. Срокът на валидност на нашата ценова оферта е 30 (тридесет) дни след датата, определена за краен срок за представянето ú.

 

Забележка:

1. Предложената цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение трябва да бъде попълнено четливо и без зачертавания. Ценовото предложение на Участниците трябва да съдържа ценa с положителна стойност, различни от „0” (нула). В случай, че Участникът предложи цена с отрицателна стойност или със стойност „0” (нула), офертата на Участника ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

 

Дата:

________/ _________ / ______

Наименование на Участника:

__________________________

Име и фамилия:      

__________________________

Длъжност:

__________________________

подпис[2] и печат – когато е приложим

 


Образец!

Приложение № 3

 

 

ДО

„ТЕРЕМ - ИВАЙЛО”ЕООД

гр. Велико Търново, 5000

Пром. Зона, Дълга лъка

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

 

Административни сведения

 

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:

 

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

1.    Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД, като подаваме оферта при условията, отразени в поканата за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявлението и техническите изисквания на състезателната процедура, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на настоящата поръчка, заложени в обявлението и техническите условия на поръчката.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30 календарни дни след датата, определена за краен срок за представянето на офертите.

5. Неразделна част от настоящото представяне са:

- декларацията за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация;

- друго - .......................

 

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________


 

Образец!

Приложение № 3.1.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност

 

Долуподписаният /та/ те[3] .............................................................................................,

ЕГН: ........................................, с адрес ….................................................................................,

с лична карта № ….............................., издаден на …................от ….............................., в качеството ми на ................................[4] на ................................................................................ [наименование на кандидата] с ЕИК ................................, регистрирано в …..........................................................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................... - участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД”,

 

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

 

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

4. Не съм/ представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява дейността предмет на настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

5. Не съм/представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. В качеството ми на лице, представляващо участника в настоящата процедура, не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Не съм / Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя Възложителя.

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

 

 

 


 

Образец!

Приложение № 4

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

 

Подписаният/ата..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ......................................................................................................................

(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)

на .................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/подизпълнителя/третото лице)

БУЛСТАТ/ЕИК: …………………, в качеството му на - кандидат в състезателна процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………

Забележка: В т. 1 се оставя вярното.

 

2. Представляваното от мен дружество не контролира лица, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество контролира лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 2 се оставя вярното.

 

3. Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Контролирано лице съм от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 3 се оставя вярното.

 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл.4, т. … от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

 

Забележка: Точка 4 се попълва, ако за участника/подизпълнителя/третото лице се отнася някое от обстоятелствата по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай, че за участника/подизпълнителя/третото лице не се отнася т.4, тя се заличава.

 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.5 и чл.5, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

 

Дата

....../..............

Подпис на лицето

и печат __________________________

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ:

·     Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

·     Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

·     При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при спазване на параграф втори от поясненията.

·     Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

·     Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва ресурсите му за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

 

Съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

По смисъла на § 1, т.64 от ДР на ЗКПО "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".

 Съгласно §1, т.5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „Контрол” е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон и е налице когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните. 

Съгласно § 1в., ал.1 от ДР на Търговския закон "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или

2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или

3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или

4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

 

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС забраната по чл.3 и 3а от същият нормативен акт не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.


 

Образец!

Приложение № 5

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в състезателната процедура

 

 

Долуподписаният /ата/ ............................................................................................., в качеството ми на ....................................................... (посочва се длъжността) на ............................................................................................................ (посочва се фирмата на участника), с ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление  ............................................................................................................................................– участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД,

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура.

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. В случай, че участника в състезателната процедура е обединение декларацията се попълва от представляващия обединението.

 

 

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

 

 

 

 


 

Образец!

Приложение №6

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Подписаният/ата: ………………………........…………………………………… (трите имена), с лична карта № ……………………, издадена на………………….. г. от ……………………., с постоянен адрес ………………………………………, в качеството си на…………………………… (длъжност) на ……………………………………… (наименование на участника) с ЕИК: ……………………, със седалище ........................................и адрес на  управление..............................................., тел.................................., факс..................................... - участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

 

1. действителен собственик* по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

…………………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ………………………….

 

………………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ……………………………….

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

 

........................... г.                                      Декларатор: .......................................       

(дата на подписване)                                                                           (подпис и печат)

 

Забележка: Действителен собственик на юридическо лице, е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато юридическото лице е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Образец!

Приложение № 7

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност

 

Долуподписаният /та/.................................................................................................,

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на ..........................................................................., регистриран/о с ЕИК......................, със седалище и адрес на управление ………………............................................................................ - участник в състезателната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на доставчик за извършване на услуга ремонт на релсов път за кран мостов 5 тона в сграда с инв. № 000181  на  „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО“ ЕООД”,

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническата оферта) от техническата ни оферта, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

 

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

Забележка: Тази декларация не е задължителна част от офертата, същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Следва да се има предвид, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

 

 [1] Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.

[2] Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.

[3] Декларацията се подписва от всички лица, представляващи участник в настоящата процедура. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях.

[4] Посочва се качеството на декларатора.

*

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

гр. София, 09.07.2019 г.

РАЗДЕЛ I

УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНО - ОПОВЕСТЕНИЯ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

Настоящият публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД - гр. София, се провежда на основание чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т. 9 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София, проведено на 08.07.2019 г. (Протокол № 41 от 08.07.2019 г.). В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички лицензирани застрахователни компании, които отговарят на изискванията на Конкурсната документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

 

1. Обектите на настоящия публично - оповестен конкурс, подлежащи на застраховане са следните:

1. Недвижими имоти (сгради):

1.1. ОФИСЕН ЕТАЖ, Секция „А“, кота 0 /нула/, с РЗП 578,96 кв.м., находящ се в жилищна сграда в квартал 23, гр. София, ж.к. „Левски-Г“, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г.: 488 649,09 лв. (четиристотин осемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и 9 ст.);

1.2. ОФИС, Секция „А“, кота 0 /нула/, с РЗП 101,43 кв.м., находящ се в жилищна сграда в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г” с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г.: 85 833,31 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 31 ст.);

1.3. МАГАЗИН, Секция „Б“, кота 0 /нула/, с РЗП 213,21 кв.м. находящ се в жилищна сграда, в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г“, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г.: 148 076,12 лв. (сто четиридесет и осем хиляди седемдесет и шест лева, 12 ст.);

1.4. ОФИСЕН ЕТАЖ, Секция „Г“, кота 0 /нула/, с РЗП 473,36 кв.м., в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г“, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г: 408 789,79 лв. (четиристотин и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет лева, 79 ст.);

1.5. СКЛАД 1 /първи/, 2 /втори/, 3 /трети/, 4/четвърти/, 5 /пети/, коридор и стълбищна клетка, Секция Г, кота -2,60, с РЗП 263,63 кв. м, в квартал 23 на гр. София, ж.к. „Левски-Г“, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г.: 105 712,96 лв. (сто и пет хиляди седемстотин и дванадесет лева, 96 ст.);

1.6. ПОЧИВНА БАЗА „ПРИБОЙ”, в кв. Галата, град Варна, която станция е с РЗП от 1 976 кв. м, състояща се от три хотелски тела, хранителен блок и прилежащи площи, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г: 446 302,20 лв. (четиристотин четиридесет и шест хиляди триста и два лева и 20 ст.);

1.7. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „РОТОРНО”, със ЗП 261 кв.м., с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г.: 215 339,12 (двеста и петнадесет хиляди триста тридесет и девет лева и 12 ст.), находяща се в гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12.

1.8. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „ЦИНКОГРАФИЯ”, със ЗП от 109 кв.м. на един етаж и застрахователна стойност към 30.06.2019 г. – 101 006,40 (сто и една хиляди и шест лева и 40 ст.), находяща се в гр. София, район Средец, ул. „Ген.Йосиф В.Гурко” 21.

1.9. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА „ИВАН ВАЗОВ”, със ЗП от 2 006 кв.м., на четири етажа, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г. от 3 866 271,43 (три милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди двеста седемдесет и един лева и 43 ст.), находяща се в гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12.

1.10. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с производствено и ремонтно предназначение - ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС с разгърната застроена площ от 4 728,75 кв.м, състояща се от 2 (две) халета, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г. от 61 205,00 лв. (шестдесет и една хиляди двеста и пет лева), находящ се в местността „Герена”, землището на с. Константиново, община Белослав, област Варна;

1.11. СГРАДА КАЗАРМА със застроена площ от 1 019 кв.м и разгърната застроена площ от 5 095 кв. м, с обща застрахователна стойност към 30.06.2019 г. от 11 733,22 лв. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и три лева и 22 ст.), находящ се в местността „Герена”, землището на с. Константиново, община Варна, област Варна.

 

За недвижимото имущество има сключени действащи застрахователни полици, които изтичат на 11.09.2019 г. и те следва да бъдат подновени.

 

2. Движимо имущество - моторни превозни средства:

2.1. СА 4382 РХ -  марка „ХЮНДАЙ”, модел „IX 55”, 2011 г.;

2.2. СА 9899 НМ – марка „ХЮНДАЙ ТС”, модел „Грандйор”, 2008 г. 

2.3. СА 8362 ТК – марка „Ситроен”, модел „С 4”, 2012 г. 

2.4. СА 8366 ТК – марка „Ситроен”, модел „Берлинго”, 2012 г. 

2.5. СА 1690 НР – марка „ХЮНДАЙ”, модел „i 30”, 2009 г. 

2.6. СА 8053 ТХ – марка „Шкода”, модел „Супърб”, 2013 г. 

2.7. СА 2828 ХВ – марка „Санг Йонг”, модел „Рекстън”, 2013 г. 

 

За моторните превозни средства има сключени действащи застрахователни полици, които изтичат поетапно в срок от 18.09.2019 г. до 29.02.2020 г.

 

Марка и модел

Рег. №

Година производство

Двигател

   Обем на

двигателя

1.

ХЮНДАЙ ix55

СА 4382 РХ

2011

дизел

2959

2.

ХЮНДАЙ ТC Грандйор

СА 9899 НМ

2008

бензин

3342

3.

СИТРОЕН С 4

СА 8362 ТК

2012

дизел

1560

4.

СИТРОЕН БЕРЛИНГО

СА 8366 ТК

2012

дизел

1560

5.

ХЮНДАЙ i30

СА 1690 НР

2009

дизел

1582

6.

ШКОДА СУПЪРБ

СА 8053 ТХ

2013

бензин

3597

7.

Санг Йонг „Рекстън”

СА 2828 ХВ

2013

дизел

2700

 

РАЗДЕЛ II

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ НА КОНКУРСА, БЕЗПЛАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

В Конкурса се допускат до участие само лица, отговарящи на изискванията на  приложимото българско законодателство, притежаващи изрично пълномощно когато получателят не е вписан представляващ на застрахователното дружество, копие от което следва да бъде предоставено на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД.

Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Новини”.

 

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕДИ.

2.1. Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 57, всеки работен ден, от 9:00 до 16:00 часа до 25.07.2019 г., включително, след предварителна заявка.

2.2. Огледите се извършват по местонахождението на Обектите:

 - гр. София, р-н Подуяне, ж.к. „Левски - Г", ул. „Станислав Доспевски", бл. 40

- гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12

- гр. София, район Средец, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” 21

- гр. Варна, район Аспарухово, квартал "Галата", зона за отдих „Прибой"

2.3. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса.

2.4. Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с информацията и документите, представени в Конкурсната документация или предоставени на разположение на лицето по мястото на огледа, както и пропуск да установи фактическото състояние на Обектите, не го освобождава от отговорността да изпълни задълженията си при евентуалното му определяне за участник, спечелил конкурса.

 

3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА.

3.1. Лицата, запознати с настоящата Конкурсна документация, следва да осъществяват цялата си писмена кореспонденция с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, отнасяща се до конкурсната процедура за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, както следва:

• при изпращане по пощенски път - на адреса на дружеството;

• при лично предаване - в деловодството на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

На вниманието на: Съвета на директорите/Изпълнителния директор

Относно: Публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

Подател: пълно наименование и адрес на подателя.

Лицата, запознати с Конкурсната документация могат да поискат допълнителна информация във връзка с конкурса на телефон +359 2 806 27 99 и +359 2 806 27 57.

3.2. В срок до 23.07.2019 г., всички лица, запознати с настоящата Конкурсна документация, имат право писмено да искат разяснения по процедурата за провеждане на конкурса или допълнителна информация за Обектите на конкурса. Всички искания трябва подробно и точно да указват информацията, разяснението или инструкциите, които се търсят. „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД ще полага усилия да отговаря в срок от 1 ( един ) работен ден (без да се счита работният ден на получаване на искането) на всички разумни искания за разяснения, респективно допълнителна информация за обектите на конкурса. Разясненията/ допълнителната информация ще бъдат изготвяни в писмена форма.

На всички интересуващи се лица ще бъде предоставена възможност да се запознаят с дадените разяснения (без да се разкриват данни за лицето, поискало, респективно на което е дадено съответното разяснение) на място в административната сграда на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД. По преценка на КОМИСИЯТА, съответните разяснения могат да бъдат предоставени на лицето, което ги е поискало и чрез електронна поща, по пощенски път, или лично. Устни разяснения или инструкции не са обвързващи за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД.

3.3. В първото си писмо до „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД лицата, запознати с Конкурсна документация следва да посочат подробни координати за кореспонденция във връзка с конкурса - адрес, телефон, и др. В случай, че настъпи промяна в посочения адрес за кореспонденция, съответното лице е длъжно в срок от 2 (два) дни надлежно да уведоми в писмена форма „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД относно промените. Пропускът да се уведоми или неправилното уведомление за промяна на адреса за кореспонденция, освобождава „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД от отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани във връзка с конкурса.

 

РАЗДЕЛ III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

В конкурса могат да вземат участие само застрахователни акционерни дружества.

Всеки участник подава оферта за застраховане на всички Обекти на конкурса от една позиция.

Един участник може да участва за повече от една позиция едновременно.

Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция застрахователна премия и покрити рискове.

Не се допуска представяне на варианти на офертата.

Всеки участник трябва да отговаря на разпоредбите на действащото българско законодателство в областта на застрахователното право, както и да притежава валиден Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и Лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата позиция под каквато й да било форма.

 

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОЗИЦИЯ № 1

1.1. Покритие на застрахователни рискове, изброени неизчерпателно: всяка щета или загуба, нанесена на имуществото, предизвикана от:

- пожар;

- гръм (мълния), експлозия, имплозия;

- буря;

- градушка, проливен дъжд, наводнение;

- измръзване и замръзване, включително итежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед”;

- авария на водопроводни, канализационни и парапроводни инсталации и включените към тях уреди;

- земетресение;

- разходи за отстраняване на развалини и останки, разчистване, наложително събаряне или демонтиране в резултат на покрити по полицата застрахователни събития

- вандализъм;

- всички рискове на стъкла и витрини;

- други.

1.2. Без самоучастие от страна на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД в размера на щетата.

1.3. Ценовото предложение следва да бъде представено като обща стойност на застрахователната премия по позицията и като стойност на застрахователната премия за всеки един от Обектите по Позиция № 1.

1.4. При представянето на офертата си участниците следва да посочат точно и конкретно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от съответната застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно Общите му условия и Офертата му в настоящата процедура.

1.5. Срок на действие на застраховките – 1 (една) година, считано от датата на сключването им.

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОЗИЦИЯ №2

2.1. Застрахователно покритие:

- застраховка „Гражданска отговорност", ведно със сертификат „Зелена карта" на всички Обекти по Позиция № 2;

- пълно „Автокаско" на всички Обекти по Позиция № 2.

2.2. Без самоучастие от страна на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД в размера на щетата.

2.3. Ценовото предложение следва да бъде представено като обща стойност на застрахователната премия по позицията и като стойност на застрахователната премия за всеки един от Обектите по Позиция № 2.

2.4. Срок на действие на застраховките – 1 (една) година от датата на сключването им.

Забележка  Застраховките се сключват след изтичането на предходната застраховка „Гражданска отговорност" и „Автокаско".

 

3. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

3.1. Всеки участник, притежаващ валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност и Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган, има право да подаде оферта за всяка една от позициите.

3.2. Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов” № 12, ет. 4, до 17:00 часа на 25.07.2019 г. включително.

3.3. В случай, че в срока, определен в т. 3.2 от настоящия Раздел, не е депозирана нито една оферта за участие в конкурса, и/или  бъде подадена една оферта, която не отговаря на условията на Конкурсната документация, или всички подадени оферти не отговарят на условията на Конкурсната документация, новият срок за подаване на оферти е до 14:00 часа на 07.08.2019 г.

3.4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се поставя следният надпис:

 

Конфиденциално

ОФЕРТА

за участие в публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД

Подател:

(пълно наименование и адрес)

 

3.5. Върху плика с офертата се посочват данните на подателя, името на Застрахователната компания, застрахователния агент/брокер, участващ от нейно име в конкурсната процедура, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

3.6. Подадените оферти се вписват в деловодната система на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване, без отваряне. Няма да се приемат никакви промени и допълнения на подадените оферти преди тяхното отваряне. След този момент допълнения и изменения на офертите ще се допускат единствено в съответствие с изискванията на настоящата Конкурсна документация.

 

4. ПРЕДМЕТ НА ОФЕРТИТЕ.

Предмет на офертата е безусловното и неотменяемо предложение от страна на съответния участник в конкурсната процедура за сключване на договори за застраховане на имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, при изискванията на конкурсната документация и параметрите, съдържащи се в офертата му, както и в съответствие с всички допълнителни договорености, постигнати между страните, в случай, че същият е определен по надлежния ред, за спечелил конкурса за избор на застраховател участник. Подадената оферта е обвързваща за участника и следва да бъде валидна за период от 2 (два) календарни месеца, считано от датата на нейното подаване.

 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ.

Всяка оферта следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на настоящата документация и относимото българско законодателство и да бъде представена на български език.

Офертите задължително съдържат:

А. Документи за легитимация и правоспособност на участниците;

Б. Ценово предложение;

В. Допълнителни документи.

5.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:

А. Справка от страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието за актуално правно състояние на дружеството, не по-рано от 7 (седем) дни преди подаване на документите.

Б. Удостоверение, че лицето не е в открито производство по ликвидация и не е обявено в несъстоятелност, издадено от Агенция по вписванията не по-рано от 7 (седем) дни преди подаването.

В. Заверено копие на Лиценз за извършване на застрахователна дейност.

Г. Заверено копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.

Д. Образец на Застрахователната полица на застрахователя

Е. Декларация, че участника няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения.

5.2. Ценово предложение.

Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка позиция, за която участникът участва в публично - оповестения конкурс.

Ценовото предложение за всяка отделна позиция представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция. В ценовото предложение задължително следва да са  посочени и индивидуалните застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция. Ценовото предложение следва да бъде направено в лева, като се посочват индивидуалните  застрахователни  премии на всеки един от Обектите от съответната позиция, както и дължимият общ размер на премията, която „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД следва да заплати.

Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база еднократно плащане.

За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен плик с надпис „Ценово предложение". Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с офертата на участника.

5.3. Допълнителни документи.

В офертите трябва да са представени и следните документи:

А. Заверено копие на Общите условия на застрахователя;

Б. Образец на Застрахователната полица на застрахователя;

В. Подписана Декларация по образец - Приложение № 1.

Неизпълнение на условията по настоящата Конкурсна документация е основание „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД да не допусне до оценяване представената от съответния участник оферта.

Частта от офертата, представляваща Ценовото предложение по т. 5.2 от този Раздел, се парафира на всяка страница от участника в конкурса.

Документите в офертата, представени във вид на ксерокопия, се заверяват на всяка страница за вярност с оригинала.

В случай на необходимост „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД ще изисква разяснения, документи и информация към подадените оферти, включително и чрез събеседване.

 

РАЗДЕЛ IV РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

1. НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОФЕРТИ, КОИТО:

1.1. Са подадени след срока за подаване на оферти.

1.2. Са подадени в незапечатан или прозрачен плик.

Извън горепосочените случаи постъпилите оферти се разглеждат от Комисия в Дружеството, определена със Заповед на изпълнителния директор.

 

ДАВАНЕ НА СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ.

2.1. Когато някоя от подадените оферти не отговаря на изискванията, посочени в Конкурсната документация, Комисията дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В писмото до участника се посочват нередовностите, които следва да бъдат отстранени. Срокът по изречение първо не може да бъде по - кратък от 2 (два) работни дни.

2.2. При необходимост, Комисията може да поиска в определен срок от всички или част от участниците да представят писмени разяснения по депозираните оферти. Срокът не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни.

2.3. Когато нередовностите по т. 2.1. от настоящия Раздел не бъдат отстранени в определения срок, офертата на съответния участник не се оценява.

2.4. Когато в срока по т. 2.2. от настоящия Раздел не бъдат представени поисканите писмени разяснения, оценяването на съответната оферта се извършва при всички неблагоприятни за участника последици от неясната оферта.

2.5. Не се допускат изменения, допълнения или разяснения на офертите, които водят до промяна на съдържащите се в тях параметри.

Участник в процедурата може да бъде отстранен от участие на всеки един етап от работата на комисията, включително след отваряне на ценовите предложения, когато се установи несъответствие с предварително обявените условия и изискванията на Конкурсната документация.

 

3. НЯМА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОФЕРТИ. КОИТО:

3.1. Не съдържат документи по т. 5 от Раздел III.

3.2. Не отговарят на условията на настоящата Конкурсна документация.

3.3. В случаите по т. 2.3. от този Раздел.

3.4. Противоречат на действащото българско законодателство.

 

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Критериите за извършване на класиране на допуснатите участници са: „най-ниска застраховатeлна премия”, „най-кратък срок за възстановяванe на суми, след застрахователно събитие” и ”допълнителни застрахователни рискове”.

Начин и ред за класиране

Основен критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодно предложение”. Класирането ще се извърши по следните позиции: 

1. „най - ниска застрахователна премия”; 

2. „най-кратък срок за възстановяване на суми след застрахователно събитие”; 

3. „допълнителни застрахователни рискове”.

Оценката на офертите ще се извърши по следната формула:

K = K1xQ1+ K2xQ2 + K3xQ3

където К1, К2 и К3 са показатели за оценка на офертите, а Q1, Q2 и Q3 са коефициенти за тежест на съответния показател.

K1 - размер на застрахователната премия в лева, с тежест  Q1 = 0,70;

K2  най-кратък срок за възстановяванe на суми, след застрахователно събитие, с тежест  Q2 = 0,20;

K3  брой допълнителни застрахователни рискове, с тежест   Q3=0,10;

 

Показателите се изчисляват както следва:

           Минимална предложена премия                           .  

К1 =  ---------------------------------------------------------------  х 100

          Премия, предложена от съответния кандидат 

                 Минимален срок за възстановяванe на суми, след застрахователно събитие

К2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- х 100

Максимален предложен срок за възстановяване на суми след застрахователно събитие, предложен от съответния кандидат

         Брой допълнителни застрахователни рискове, предложени от съответния кандидат

К3 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100

         Максимален брой  предложени допълнителни застрахователни рискове

Максималния брой точки по всяка позиция е 100. Окончателната оценка на офертите се формира от сбора на оценките на отделните позиции.

 

По своя преценка „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на офертите си, съобразно целите на конкурса и Конкурсна документация за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД и изискванията на дружеството, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класирането и изборът в този случай, се извършват въз основа на допълнените/изменените оферти.

 

5. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ.

5.1. Постъпилите оферти (с изключение на неподлежащите на разглеждане) се отварят от Комисията след изтичане на срока за подаването им. В случай на удължаване на сроковете по реда на т. 2 и т. 3 от Раздел VII, всички оферти, подлежащи на разглеждане се отварят след изтичане на новия допълнителен срок. Всяка част от офертата, съдържаща ценовото предложение, се парафира от най - малко двама от членовете на комисията.

5.2. След подаване на офертите, а в случаите на т. 2.1 или 2.2 от настоящия Раздел - след отстраняване на нередовностите и/или получаване на допълнителните разяснения, Комисията извършва оценка на офертите и класиране на участниците.

5.3. Класирането на участниците се извършва за всяка позиция поотделно.

5.4. Комисията изготвя доклад до Съвета на директорите на "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ ЕАД, гр. София, който съдържа: резюме на хода на конкурсната процедура (съдържанието на получените оферти, проведени допълнителни действия); оценка на офертите; класиране на участниците в съответствие с критерия на конкурса; предложение за определяне на участник/ци, спечелил/и конкурса, др.

 

РАЗДЕЛ V

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИК, СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА

1. След получаване на доклада по т. 5.4 от Раздел IV, Съветът на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД -  гр. София може да вземе решение за:

1.1. Одобряване на класирането и определяне на участник/ци, спечелил/и конкурса за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, по всяка една от позициите.

1.2. Провеждане на преговори с класираните до трето място участници, за всяка една от позициите. В този случай за спечелил  конкурса участник ще бъде избран участникът, който най - пълно удовлетворява изискванията на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД след проведените преговори.

1.3. Прекратяване на конкурса.

1.4. Друго.

2. Участникът/Участниците, спечелил/и конкурсната процедура за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД по всяка една от позициите подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала на дружеството, на основание чл. 12, т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и чл. 15, т. 12.13 от Устава на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД.

3. Участникът/ците, определен/и за спечелил/и конкурса, се уведомява/т писмено за взетото решение в посочения смисъл.

РАЗДЕЛ VI

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ

1. Договорите за застраховане на обектите на конкурса, се сключват след одобрение от страна на Едноличния собственик на капитала на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на спечелилия/те конкурса участник/ци за всяка една от позициите.

2. След полученото одобрение по т. 1, договорите за застраховане на обектите на конкурса се сключват, както следва:

2.1. По Позиция № 1 - за 1 (една) година, считано от датата на сключването им.

2.2. По Позиция № 2 - за 1 (една) година, считано от датата на изтичането на предходната им застраховка „Гражданска отговорност" и „Автокаско".

3. В договорите не могат да бъдат уговаряни условия, които са по - неблагоприятни за „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД в сравнение с предложенията, съдържащи се в офертата и/или постигнатите по време на преговорите договорености със спечелилия/те конкурса участник/ци.

РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ

1. Всички срокове в настоящата Конкурсна документация се изчисляват по реда на Закона за задълженията и договорите.

2. В случай на необходимост, „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД си запазва възможността по всяко време да изменя настоящата Конкурсна документация, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява конкурса, или да изменя условията му.

3. Участниците в процедурата ще заплащат и ще са отговорни за всички разходи, направени от тях, при и по повод конкурсната процедура или подписването на договорите, както и за всички разходи, свързани с анализа и оценката на Обектите  на конкурса, подготовката и депозирането на оферта и други документи. „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД не дължи никакви плащания във връзка с участието, на което и да е заинтересовано лице в процедурата, включително при промяна в сроковете, изменение, спиране или прекратяване на конкурсната процедура.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Долуподписаният____________________________________________________,

ЕГН ______________________, с постоянен адрес: гр./с/_____________________, ул./ж.к __________________________, бл.________________________________ ,   вх.____,   ет.____,   ап.___,    притежаващ   л.к.   №___________________,   издадена на____________г., от МВР - гр.______________, в качеството си на _____________________________,   със седалище      и      адрес    на   управление:   гр./с ___________, ул./ж.к./______________, №____  бл.____,  вх.___, ет.___, ап.___, вписано в Агенция по  вписванията  под  ЕИК _______________, подписвам  настоящата  декларация  в потвърждение на пълната си обвързаност от всяко едно от обстоятелствата и изявленията по - долу:

На __.__. 2019 г.  получих от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София, Конкурсна документация за провеждане на публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на дружеството.

Потвърждавам, че към ___.___. 2019 г. /датата на подаване на офертата за участие в конкурса/, от "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София, ми е предоставена: 1) цялата необходима информация за Обектите на конкурса и 2) възможността да извърша собствен оглед и собствена оценка на тяхното правно, имуществено и техническо състояние. Потвърждавам, че към ___.___. 2019 г. /датата на подаване на офертата за участие  в  конкурса/ ________________________________ /Дружеството,което се представлява/  отговаря на всички  нормативни изисквания  по  Кодекса  на застраховането за упражняване на съответния вид застрахователна дейност. Потвърждавам, че съм  запознат  с  условията  на конкурса  и изразявам своето пълно  съгласие  с правилата за провеждане на конкурса,  регламентирани от Конкурсната документация.

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАТОР:

 

 

гр.София                

Дата:___.___.2019 г.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец!

Приложение № 2

 

ОПИС на представените документи

за участие в настоящия конкурс с предмет:

Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“

 

Вид на документа

Оригинал или

Копие

Брой страници

Страница от – до

Забележка**

(ако е приложимо)

1.

Опис на представените документи (Приложение № 2) – оригинал

 

 

 

 

2.

Документи за доказване на надеждност, на икономическо и финансово състояние (Приложение от № ... до №...)

 

 

 

 

3.

Документ (договор) за създаване на обединение, когато е приложимо

 

 

 

 

4.

Техническо предложение – описание на услугите по пакети и друго - Приложение № ...

 

 

 

 

5.

Други документи (декларации и други) - Приложения №№ .....

 

 

 

 

Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

6.

Ценово предложение - Приложение № ......

 

 

 

 

Дата:

________/ _________ / ______

Наименование на Участника:

________/ _________ / ______

Име и фамилия:

________/ _________ / ______

Длъжност:

 

Подпис[1]и печат

*Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на документите, които следва да представи и тяхното изчепателно описание.

Моля представете удостоверение за актуално състояние (може и заверено копие на извлечение от Търговския регистър) на Участъка и опишете същото като приложение;

Представете заверено копие на лиценз за застрохователна дейност.

Представете оригинали на удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК; оригинали или заверени копия на удостоверения за ликвидация и несъстоятелност и опишете същите като приложения.

Моля опишете подробно и номерирайте последователно всички приложени документи – оригинали или заверени копия.

Моля спазвайте приложените образци на документи/декларации и други.


Образец!

Приложение № 3

 

ДО

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ”ЕАД

гр. СОФИЯ, 1000

СО-Средец

ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, ние от ….........….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка, възлагана чрез провеждане на публично-оповестен конкурс с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции, при спазване на условията и изискванията, посочени в Обявлението и техническите изисквания и документацията за участие, както следва:

І. Приемаме да изпълним предмета на поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца, от датата на влизане в сила на застрахователната полица.

ІІ. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно техническите условия на Възложителя и документацията за участие в настоящатата поръчка.

ІІІ. Предлаганите от нас услуги включват: ...................

IV. Заявяваме, че при отнемане на лиценза за застрахователна дейност, ще уведомим незабавно Възложителя.

V. Декларираме, че валидността на нашата оферта е 60 (шестдесет) дни, считано от датата, определена за краен срок за представянето ú.

VI. Декларираме, че при изготвяне на офертата, сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

 

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

 

 

Приложения:

1.    Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на Участника;

2.    Други документи по преценка на Участника.

 

Наименование на Участника:

__________________________

Дата:

________/ _________ / ______

Име и фамилия:      

__________________________

Длъжност:

__________________________

подпис[2] и печат – когато е приложимо

Образец!

Приложение № 4

 

ДО

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ”ЕАД

гр. СОФИЯ, 1000

СО-Средец

ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото, ние от …….. (посочете наименованието на Участника) Ви представяме нашето ценово предложение за Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“, съгласно условията и изискванията, посочени в обявата и техническите условия и документацията за участие, както следва:

За обособена позиция № ...(1) .........(Недвижими имоти), общата застрахователна премия е ............. лв., без 2% данък.

Застрахователната премия за всеки един от Обектите по Позиция № .... е както следва:

................................., без 2% данък

Срокът на валидност на нашата ценова оферта е 60 (шестдесет) дни след датата, определена за краен срок за представянето ú.

 

Забележка:

1. Предложената цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

2. Ценовото предложение трябва да бъде попълнено четливо и без зачертавания. Ценовото предложение на Участниците трябва да съдържа ценa с положителна стойност, различни от „0” (нула). В случай, че Участникът предложи цена с отрицателна стойност или със стойност „0” (нула), офертата на Участника ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.

 

Дата:

________/ _________ / ______

Наименование на Участника:

__________________________

Име и фамилия:      

__________________________

Длъжност:

__________________________

подпис[3] и

печат – когато е приложим


Образец!

Приложение № 5

 

ДО

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ”ЕАД

гр. СОФИЯ, 1000

СО-Средец

ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

 

Административни сведения

 

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:

 

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас конкурсна процедура за възлагане на поръчка с предмет Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“, като подаваме оферта при условията, отразени в поканата за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявлението на конкурсната процедура, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на настоящата поръчка, заложени в обявлението и техническите условия на конкурса.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 календарни дни след датата, определена за краен срок за представянето на офертите.

5. Неразделна част от настоящото представяне са:

- декларацията за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация;

- доказателства за упражняване на застрахователна дейност.

 

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________


 

Образец!

Приложение № 6.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване предмета на дейност и свързаност

 

Долуподписаният /та/ те[4] .............................................................................................,

ЕГН: ........................................, с адрес …..................................................................................,

с лична карта № ….............................., издаден на …................от ….............................., в качеството ми на ................................[5] на ................................................................................ [наименование на кандидата] с ЕИК ................................, регистрирано в …..........................................................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................... - участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“,

 

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

 

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

2. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

4. Не съм/ представляваният от мен участник не е лишен от правото да упражнява дейността предмет на настоящата поръчка съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

5. Не съм/представляваният от мен участник не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. В качеството ми на лице, представляващо участника в настоящата процедура, не съм свързан с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. През последната 1 (една) календарна година не съм бил лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства, в 7-дневен срок от настъпването им писмено да уведомя Възложителя.

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:

1.........................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

 

 


 

Образец!

Приложение № 7

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)

 

Подписаният/ата..........................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ......................................................................................................................

(посочете длъжността, която заемате в управителен орган, както и точното наименование на съответния орган)

на .................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/подизпълнителя/третото лице)

БУЛСТАТ/ЕИК: …………………, в качеството му на - кандидат в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………

Забележка: В т. 1 се оставя вярното.

 

2. Представляваното от мен дружество не контролира лица, регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество контролира лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 2 се оставя вярното.

 

3. Не съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Контролирано лице съм от лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ……………………

Забележка: В т. 3 се оставя вярното.

 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл.4, т. … от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

 

Забележка: Точка 4 се попълва, ако за участника/подизпълнителя/третото лице се отнася някое от обстоятелствата по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. В случай, че за участника/подизпълнителя/третото лице не се отнася т.4, тя се заличава.

 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.5 и чл.5, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

 

Дата

....../..............

Подпис на лицето

и печат __________________________

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ:

·     Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

·     Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

·     При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, при спазване на параграф втори от поясненията.

·     Декларацията се подава и от всеки подизпълнител, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

·     Декларацията се подава и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва ресурсите му за съответната/ите обособена/и позиция/и, при спазване на параграф втори от поясненията.

 

Съгласно § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

По смисъла на § 1, т.64 от ДР на ЗКПО "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в "Държавен вестник".

 Съгласно §1, т.5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС „Контрол” е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон и е налице когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните. 

Съгласно § 1в., ал.1 от ДР на Търговския закон "Контрол" по смисъла на този закон е налице, когато едно физическо или юридическо лице (контролиращ):

1. притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на друго юридическо лице, или

2. има право да определя повече от половината от членовете на управителния или надзорния орган на друго юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това юридическо лице, или

3. има право да упражнява решаващо влияние върху друго юридическо лице по силата на сключен с него договор или по силата на неговия дружествен договор или устав, или

4. е акционер или съдружник в друго юридическо лице и по силата на договор с други акционери или съдружници контролира самостоятелно повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на контролираните от него лица, както и гласовете на лица, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на друго контролирано от него лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 не се смятат за гласове на контролиращия гласовете по акции или дялове, държани от него за сметка на друго лице, което не е контролирано от него, както и гласовете по акции или дялове, които контролиращият държи като обезпечение, ако правата по тях се упражняват по нареждане или в интерес на лицето, предоставило обезпечението.

(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 общият брой на гласовете в общото събрание на контролирано лице се намалява с гласовете по акции или дялове, притежавани от самото него, от лице, което то контролира, или от лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

 

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС забраната по чл.3 и 3а от същият нормативен акт не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.


 

Образец!

Приложение № 8

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в конкурсната процедура

 

 

Долуподписаният /ата/ ............................................................................................., в качеството ми на ....................................................... (посочва се длъжността) на ............................................................................................................ (посочва се фирмата на участника), с ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление  ............................................................................................................................................– участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“,

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Данъчно – осигурителния кодекс с друг участник в настоящата процедура.

 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация. В случай, че участникът в конкурсната процедура е обединение, декларацията се попълва от представляващия обединението.

 

 

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

 

 

 


 

Образец!

Приложение № 9

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

 

Долуподписаният: ……………………………………………………………..……....

(трите имена)

в качеството си на ……………………………………………………….…………………

(длъжност)

на ……………………………………….......................……………………………………… -

(наименование на участника)

участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет:

Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

 

Срокът на валидност на настоящата оферта е не по-малко от 60 дни (шестдесет) дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.

 

 

 

........................... г.                                      Декларатор: .......................................       

(дата на подписване)                                                                    (подпис и печат)

 


 

Образец!

Приложение № 10

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Подписаният/ата: ………………………........…………………………………… (трите имена), с лична карта № ……………………, издадена на………………….. г. от ……………………., с постоянен адрес ………………………………………, в качеството си на…………………………… (длъжност) на ……………………………………… (наименование на участника) с ЕИК: ……………………, със седалище ........................................и адрес на  управление..............................................., тел.................................., факс..................................... - участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

 

1. действителен собственик* по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

…………………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ………………………….

 

………………………………………………………………………… (трите имена), ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………………, издадена на ………………….. г. от ………………., с постоянен адрес: ……………………………….

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

 

........................... г.                                      Декларатор: .......................................       

(дата на подписване)                                                                           (подпис и печат)

 

Забележка: Действителен собственик на юридическо лице, е:

(1)е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

 

Образец!

Приложение № 11

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност

 

Долуподписаният /та/.................................................................................................,

в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на ..........................................................................., регистриран/о с ЕИК......................, със седалище и адрес на управление ………………............................................................................ - участник в конкурсната процедура за възлагане на поръчка с предмет: Избор на застраховател за сключване на Договор за застраховка на активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД по обособени позиции“,

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:

 

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническата оферта) от техническата ни оферта, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

 

 

 

 

……………………… г.                                       ДЕКЛАРАТОР: …………………………

(дата на подписване)                                                                        (подпис и печат)

 

 

Забележка: Тази декларация не е задължителна част от офертата, същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Следва да се има предвид, че участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

 

 

 [1] Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.

[2] Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.

[3] Документът се подписва от законния представител на Участника или от надлежно упълномощено лице.

[4] Декларацията се подписва от всички лица, представляващи участник в настоящата процедура. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях.

[5] Посочва се качеството на декларатора.

О Б Я В А

 „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, в състава на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД разполага с налични (на склад) резервни части за МТ-ЛБ и 2С1 „Гвоздика”.

   За номенклатури, цени и количиства, се обръщайте към Галина Атанасова –Ръководител Финансово-икономически отдел на   „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД , телефон 0887751762.

    Оглед на частите може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, при предварителна заявка.

    При проявен интерес, спецификацията с резервните части с каталожни номера и цени може да Ви бъде изпратен по електронна поща.

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

 

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

1

1060001

Опора на двиг.к-т 8.01.012

бр.

1

30,24

30,24

 

216

1061944

Пръстен 8.11.138

бр.

10

15,75

157,5

2

1060002

Тръба 8.01.013-2

бр.

50

11,34

567

 

217

1061959

Пръстен огранич. 8.11.165-1

бр.

1

81,9

81,9

3

1060010

Конзола на задна опора 8.01.101

бр.

2

29,61

59,22

 

218

1061965

Планка огранич. 8.11.176

бр.

10

1,89

18,9

4

1060013

Греда на двигателя 8.01.104

бр.

1

83,16

83,16

 

219

1061967

Подложка 8.11.190

бр.

20

2,52

50,4

5

1060036

Подложка за закреп. А5.01.110

бр.

30

3,15

94,5

 

220

1061996

Подложка уплътнит.А5.11.167-2

бр.

20

6,55

131

6

1060101

Ролка натягаща к-т 8.02.015

бр.

7

170,1

1 190,70

 

221

1061998

Пръстен А5.11.169

бр.

5

25,2

126

11

1060135

Корпус на редуктор 8.02.101

бр.

2

541,8

1 083,60

 

222

1061999

Пружина 7.39.128

бр.

20

0,88

17,6

12

1060138

Вал на редуктор 8.02.104

бр.

2

126

252

 

223

1062110

Тръба 6.12.508-1

бр.

8

8,57

68,56

13

1060140

Капак 8.02.105

бр.

4

37,8

151,2

 

224

1062120

Вал за изключ.сцепл. 8.12.012

бр.

5

11,34

56,7

14

1060144

Капак 8.02.107

бр.

4

25,2

100,8

 

225

1062136

Картер на межд.редуктор 8.12.1

бр.

2

491,4

982,8

15

1060147

Уплътнител 8.02.110

бр.

30

1,26

37,8

 

226

1062138

Вал на редуктор 8.12.104

бр.

5

37,8

189

16

1060171

Уплътнител 8.02.136

бр.

30

0,83

24,9

 

227

1062140

З.К. водещо 8.12.105

бр.

5

50,4

252

18

1060218

Уплътнител 8.02.191

бр.

30

4,03

120,9

 

228

1062142

Опора 8.12.107

бр.

20

18,9

378

19

1060219

Пръстен у-телен 8.02.192

бр.

20

0,63

12,6

 

229

1062143

Подложка 8.12.108

бр.

20

1,89

37,8

20

1060223

У-нител /прокладка/ 8.02.196

бр.

20

9,32

186,4

 

230

1062144

Подложка 8.12.108

бр.

5

1,89

9,45

21

1060226

У-нител /прокладка/ 8.02.197

бр.

20

1,01

20,2

 

231

1062149

Фланец 8.12.112

бр.

2

16,38

32,76

22

1060334

Ъгълник 6.03.109/110

бр.

15

6,3

94,5

 

232

1062158

Уплътнение регулиращо 8.12.122

бр.

10

2,52

25,2

23

1060342

Тръба смукателна 6.03.143

бр.

7

4,03

28,21

 

233

1062167

Уплътнение регулиращо 8.12.131

бр.

10

2,27

22,7

24

1060346

Тръба изливна 6.03.147

бр.

10

4,41

44,1

 

234

1062168

Уплътнение регулиращо 8.12.132

бр.

20

2,27

45,4

25

1060347

Тръба изливан от резерв. 6.03.

бр.

20

6,05

121

 

235

1062182

Уплътнител 8.12.150

бр.

50

2,39

119,5

26

1060349

Тръба към филтъра 6.03.150

бр.

15

5,67

85,05

 

236

1062192

Капак долен на помпата 8.12.20

бр.

1

40,32

40,32

27

1060353

Пръстен 6.03.160

бр.

10

3,53

35,3

 

237

1062196

Шайба 8.12.207

бр.

20

1,89

37,8

28

1060358

Пръстен 6.03.165

бр.

6

1,13

6,78

 

238

1062197

Сегмент уплътнителен 8.12.208

бр.

100

1,26

126

29

1060368

Планка 6.03.183

бр.

10

4,03

40,3

 

239

1062207

Капак горен на помпата 8.12.21

бр.

3

113,4

340,2

30

1060374

Тръба преливна дясна 6.03.190

бр.

10

6,17

61,7

 

240

1062220

Болт 8.12.230

бр.

10

17,64

176,4

31

1060375

Тръба приливна лява 6.03.191

бр.

10

5,8

58

 

241

1062221

</