Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

РД-05-25/15.04.2019 г.

            На основание  Заповед № РД-05-12  на Изпълнителния директор  на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД бе проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 и сграда с идентификатор 68134.100.368.4,  с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван  Вазов“ №12 и ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ №21, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 3 (три) години. На основание чл.10.14.1 от Условия за участие в търг с тайно наддаване

                   

ОПРЕДЕЛЯМ:

       за избрани участници за сключване на договор за обособени позиции:

·           „КАДЕНЦА” ЕООД за обособена позиция 3.

·           „БАР ПЕТЪК” ООД за обособена позиция 13.   

                                              НАРЕЖДАМ:

           1.      Избраните участници «КАДЕНЦА» ЕООД и «БАР ПЕТЪК» ООД, в определения срок  от влизане в сила на настоящата заповед да внесат депозит в размер на две месечни наемни вноски с включен ДДС (предложената наемна цена и такса административно обслужване).

2.      При невнасяне на определения депозит в срока по т.1, се приема, че определеният спечелил  кандидат се е отказал от сключване на договор за наемане на обекта.

3.      Внесеният депозит не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да заплати предложената от него наемна цена.

4.      След внасяне на определения депозит съгласно т.1, да се сключи 3-годишен договор за наем със следните участници, определени чрез търга с тайно наддаване: „КАДЕНЦА” ЕООД и „БАР ПЕТЪК” ООД.

5.      Заповедта да се сведе до знанието на участниците.

6.      Контрол по заповедта възлагам на Венцеслав Хаджиев – директор „Търговска дейност”.

 

             ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД:                                                  

                                                                                                                      /П/

 

                                                                                                                       ИВАН ДОСКОВ

 

О Б Я В А

“ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти от регистрирани одитори за оценка на чистата стойност на имуществото на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД, което ще се преобразува чрез вливане в патримониума на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

ДЕС ще изготви доклад по чл. 262м и общ доклад, в който да се провери дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от Търговския закон.

Данни за преобразуващото (вливащо) се дружество:

Към 31.12.2018 г.

Земя – 725 х. лв.

Сгради – 295 х. лв.

МСО и др. – 74 х. лв.

Продукция и стоки (Материални запаси) – 570 х. лв.

Вземания (Търговски и др.) – 147 х. лв.

Сума на актива – 2 012 х. лв.

Основен капитал – 4 472 х. лв.

Загуби от минали години – 4 446 х. лв.

Текущ резултат (загуба) – 95 х. лв.

Доставчици – 1 950 х. лв.

Други задължения – 170 х. лв.

Собствен капитал + пасиви – 2 012 х. лв.

Разходи за оперативна дейност – 1 233 х. лв.

Финансови разходи – 42 х. лв.

 Приходи от продажба – 1 026 х. лв.

Общо приходи от оперативна дейност – 1 180 х. лв.

Загуба – 95 х. лв.

 Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност.

Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

1.     Технически изисквания за допустимост (техническо предложение)

Проверителят (дипломиран експерт счетоводител) трябва:

o    Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o    Писмо за приемане на одиторския ангажимент (ангажимент на проверител) със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o    Да представят декларация, че лицето не е било регистриран-одитор на някое от участващите в преобразуването дружества през последните две години – в оригинал;

o    Да представят декларация, че лицето е запознато с разпоредбата на чл.262л, ал. 3, че не може да бъде избирано за одитор на някое от участващите в преобразуването дружества две години след датата на преобразуването – в оригинал

o    Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o    Да представят информация за опита в извършването на услуги като проверител – списък на основните договори за извършени подобни услуги; препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

2.        Ценовото предложение (предлагана цена и начин на плащане):

o    Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)        Работните часове за изпълнение на ангажимента/услугата;

b)       Цена за 1 час проверка за целия ангажимент;

c)        Общата сума на услугата;

o    Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 3 (три) дни от датата на предаване на доклада;

Критериите за оценка на ценовото предложение са следните:

Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши по критериите за най-икономично предложение, които включват: най-ниска еднична цена (за работен час) – 25%; максимален брой работни часове за изпълнение на ангажимента – 35%; срок за изпълнение на услугата – 30% и начин на плащане (без аванс – макс. брой точки) – 10% тежест в крайната оценка.

 Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 25.05.2019 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад за оценка на чистата стойност на имуществото на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД.

o  Място на изпълнение: „Терем-Овеч” ЕООД в гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев” № 1.

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)        Работните часове за проверката/доклада;

b)          Цена за 1 час проверка/доклад;

c)           Общата сума на одита/изготвяне на доклада;

d)          Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

 Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 30 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на одитор/одиторско предприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 23 април 2019 г. на адрес: град София-1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов“, № 12, ет. 4, Деловодство. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

 Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 23 април 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85 и/или имейл адрес: terem@nat.bg

 

О Б Я В А

ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти за избор на независим оценител/оценителска организация, който да извърши експертна оценка на активите на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД във връзка с предстоящо преобразуване чрез вливане в патримониума на

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Конкурсът ще се проведе в съответствие с Българските стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и влезли в сила на 01.06.2018 г. и чл. 262 ф, ал. 2 от Търговския закон.

 Независимият оценител/оценителската организация следва да извърши експертна оценка на активите на „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД във връзка с предстоящото му преобразуване чрез вливане в патримониума на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ” ЕООД

Данни за преобразуващото (вливащо) се дружество:

Кратка финансова информация за „ТЕРЕМ – ОВЕЧ” ЕООД

Към 31.12.2018 г.

Земя – 725 х. лв.

Сгради – 295 х. лв.

МСО и др. – 74 х. лв.

Продукция и стоки (Материални запаси) – 570 х. лв.

Вземания (Търговски и др.) – 147 х. лв.

Сума на актива – 2 012 х. лв.

Основен капитал – 4 472 х. лв.

Загуби от минали години – 4 446 х. лв.

Текущ резултат (загуба) – 95 х. лв.

Доставчици – 1 950 х. лв.

Други задължения – 170 х. лв.

Собствен капитал + пасиви – 2 012 х. лв.

Разходи за оперативна дейност – 1 233 х. лв.

Финансови разходи – 42 х. лв.

Приходи от продажба – 1 026 х. лв.

Общо приходи от оперативна дейност – 1 180 х. лв.

Загуба – 95 х. лв.

Към 31.03.2019 г. дружеството няма изготвен актуален правен анализ. Финансовите отчети за предходните периоди са публикувани в интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията.

Изисквания към участниците/ оценителската организация в конкурсната процедура:

- да е вписана в публичния регистър на независимите оценители, поддържан от Камарата на независимите оценители;

- да притежава сертификат за оценителска правоспособност на организацията или чрез екип оценители със сертификати/лицензи за: недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, други активи;

- информация за опита в областта на оценяването, включително и на подобни дружества- доказано със справка за дейността и референции за добро изпълнение;

- декларация за независимост от оценяваното предприятие или предприятието- възложител и липса на конфликт на интереси - в оригинал, подписан от представляващия оценителската организация.

Всички документи, потвърждаващи изпълнението на горепосочените изисквания се представят като заверени копия или оригинал (подписана справка и декларация). Тези документи са част от техническата оферта на кандидата.

 В отделен плик се поставя ценовото предложение (предлагана цена и начин на плащане):

о да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с изготвянето на оценката (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи);

о да се направи предложение за начина на плащане на услугата. Не се насърчават офертите, които предвиждат над 50% авансово плащане.

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала", подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

Срок на валидност на офертите - 30 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

о Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на оценителска организация за „ТЕРЕМ - Овеч” ЕООД и името на кандидата - оценителската организация, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена, схема за плащане и срок за изпълнение на услугата се представят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

о Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 23 април 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4, „Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на състезателната процедура няма да бъдат класирани.

о Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящата процедура, ще се извърши на базата на най-изгодните предложения - оценка по критериите: цена (65%), схема на плащане (15%) и срок за изпълнение (20%).

о Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 10 часа на 23 април 2019 г. на адреса на „Терем - холдинг” ЕАД или чрез запитване по факс:02/946 55 85 и/или имейл адрес: terem@nat.bg

О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

  на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 9 на Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, Решение по т.2.1, т.2.2 и т.2.3 на Съвета на директорите на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД (Протокол № 9 от 14.02.2019 г.) и Решение № РД-04-51/10.04.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява публично оповестен конкурс съгласно  чл. 16 от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, находящо се  на територията на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:

 1. закрита складова площ от 500 кв.м., част от сграда ,,Цех № 4” собственост на  ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (санкция за дългосрочно отдаване от Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ –ХОЛДИНГ” ЕАД, т.9.2. от Протокол № 50 от 31.10.2018 г.; т.1.2. от Протокол № 54 от неприсъствено заседание на Съвета на директорите; Пълномощно с изх.

№ ПНД01-1830/27.11.2018 г.) с начална месечна наемна цена 1 000 (хиляда) лева без ДДС.

2. закрита площ от 86.23 кв.м., част от сграда ,,Под станция 13 KW” с инв.

100085, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с начална месечна наемна цена 190 (сто и деветдесет) лева без ДДС.

Срок за отдаване на имотите по т.1 и т.2 -  10 години.

Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09.00 часа до

16.00 часа в периода от 12.04.2019 година до 24.04.2019 година от Деловодството на дружеството. Цената на конкурсната документация е в размер на:

Ø  За недвижим имот по т.1 – в размер на 300 (триста) лева без ДДС;

Ø  За недвижим имот по т.2 – в размер на 100 (сто) лева без ДДС;

Тази сума не се възстановява.     

Депозит за участие:

Ø  За недвижим имот по т.1 – в размер на 1000 (хиляда) лева без ДДС;

Ø  За недвижим имот по т.2 – в размер на 200 (двеста) лева без ДДС;

Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на конкурсната документация, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в периода до 24.04.2019 година.

Конкурсът ще се проведе на 25.04.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството.

Ако не се яви кандидат, конкурсът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 10.05.2019 година на същото място. Сроковете за закупуване на тръжна документация, депозитът за участие и извършването на оглед и подаване на заявленията за участие съответно са:

Ø  Срок за закупуване на тръжна документация – от 30.04.2019 г. до 09.05.2019 г. в рамките на работния ден (16.00 часа).

Ø  Срок за плащане на депозит – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.

Ø  Оглед може да бъде извършен – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.

Ø  Заявленията за участие ще се приемат – до 16.00 часа на 09.05.2019 г. в Деловодството на дружеството.

Всички останали условия и изисквания за участие в конкурса остават непроменени.

 

За справки: тел. +359 885 551 991

О Б Я В А

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

обявява конкурс за набиране на оферти за избор на регистриран одитор (одиторско предприятие) за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2019 година на дъщерните дружества в група „Терем“

 

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г..

 Данни за дружествата:

                                                                                                                                                                              хил. лв.

Дружество

Сума на актива към

31.12.2018 г.

Сума на нетните приходи от продажби на продукция за

2018 г.

„Терем-КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД

22 492

12 278 

„Терем-Хан Крум” ЕООД

13 149

4 055 

„Терем-Ивайло” ЕООД

4 753

4 138

„Терем-Летец” ЕООД

5 862

3 870 

„Терем-Овеч” ЕООД

2 012

1 180

„Терем-Цар Самуил” ЕООД

1 278

1 373

 

Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

 Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

  Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 20.03.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на годишния финансов отчет на всяко едно от дъщерните дружества;

o  Място на изпълнение: административната сграда на съответното дъщерно дружество (в гр. София и в страната).

 Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)     Работните часове за проверката и заверката – по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

b)     Цена за 1 час проверка - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

c)     Обща сума на одита - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

d)     Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

 Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна: „Процедура по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети” и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 13 май 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“№.12 – етаж 4, стая № 1 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 13 май 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

 

О Б Я В А

“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  гр. София

набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството и на годишния консолидиран отчет на група “ТЕРЕМ”

за отчетната 2019 година

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.01.2010 г., (изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ №ОХ 484/07.06.2018 г.)

Данни за дружеството:

o  Сумата на актива на баланса за 2018 г. е в размер на 135 132 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби за 2018 г. възлизат на  4 167 хил. лв.;

 Данни за групата:

o  Сумата на актива на баланса за 2018 г. е в размер на 74 123 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби на продукция за 2018 г. възлизат на 25 179 хил. лв.;

 Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

 Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

 Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 20.03.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на индивидуалния финансов отчет на дружеството. В срок до 22.04.2020 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад за консолидирания финансов отчет на групата;

o  Място на изпълнение: административната сграда на „Терем-Холдинг” ЕАД в гр. София, ул. „Иван Вазов” №12

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)       Работните часове за проверката и заверката – по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

b)          Цена за 1 час проверка - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

c)          Общата сума на одита - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

d)          Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

 Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна: „Процедура по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети” и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 13 май 2019 г. на адрес: град София-1000, ул. „Иван Вазов“№ 12 – етаж 4,стая № 1 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г., изм. МЗ №826/28.10.2011 г., изм. МЗ № ОХ 484/07.06.2018 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 13 май 2019 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д

РД-05-17/08.04.2019 г.

            На основание  Заповед № РД-05-12  на изпълнителния директор  на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 и сграда с идентификатор 68134.100.368.4,  с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван  Вазов“ №12 и ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ №21, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 3 (три) години.

                       В определения срок са подадени и регистрирани 11 (единадесет) броя заявления, а именно:

 1.      „Издателство Атласи” ООД, с вх. номер: 528-74 от 21.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

2.      „Катина Дентал – Катя Минкова - АИПДП” ЕТ, с вх. номер: 528-76 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

3.      „Каденца” ЕООД, с вх. номер: 528-77 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

4.      „Каденца” ЕООД, с вх. номер: 528-78 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

5.       „БИТВ” ООД, с вх. номер: 528-79 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

6.       „Спартан Продъктс” ЕООД, с вх. номер: 528-80 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

7.       „САСА Италия” ЕООД, с вх. номер: 528-81 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

8.      „Ален 73“ ЕООД, с вх. номер: 528-82 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

9.      „Бар Петък” ООД, с вх. номер: 528-83 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

10.  „БВЛ-75” ООД, с вх. номер: 528-84 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик;

11.  „Денс Бар“ ЕООД с вх. номер: 528-85 от 26.03.2019 г., подадена в непрозрачен плик.

 

            На 27.03.2019 г. в сградата на „Терем-Холдинг” ЕАД, комисия назначерна със Заповед № РД-05-12  е провела търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недживижимо  имущесво. На закрито заседание комисията се е уверила в целостта на пликовете, съдържащи тръжните документаци. Комисията е разпечатала големите пликове по реда на постъпването съгласно „Входящия регистър на постъпилите оферти”.  В резултат на подробна проверка  относно редовността на заявленията за участие, както и приложените към тях документи, комисията е взела следното решение:

 1.      Допуска до участие в търга следните фирми:

 ·      „Издателство Атласи” ООД, с вх. номер: 528-74 от 21.03.2019 г.;

·      „Катина Дентал – Катя Минкова - АИПДП” ЕТ, с вх. номер: 528-76 от 26.03.2019 г.;

·      „Каденца” ЕООД, с вх. номер: 528-77 от 26.03.2019 г.;

·      „Каденца” ЕООД, с вх. номер: 528-78 от 26.03.2019 г.;

·      „БИТВ” ООД, с вх. номер: 528-79 от 26.03.2019 г.;

·      „Спартан Продъктс” ЕООД, с вх. номер: 528-80 от 26.03.2019 г.;

·      „САСА Италия” ЕООД, с вх. номер: 528-81 от 26.03.2019 г.;

·      „Бар Петък” ООД, с вх. номер: 528-83 от 26.03.2019 г.;

·      „БВЛ-75” ООД, с вх. номер: 528-84 от 26.03.2019 г.;

·      „Денс Бар“ ЕООД с вх. номер: 528-85 от 26.03.2019 г.;

 

2.                  Не допуска до участие в следващ етап фирми, непогасили  и просрочили настоящи задължения към възложителя и непредставили изискуеми документи:

·      „Ален 73“ ЕООД, с вх. номер: 528-82 от 26.03.2019 г.

            Комисията е продължила работа, като е отворила малките пликове с надпис „Предлагана цена”. След разглеждане на ценовите предложения, комисията е извършила следното класиране и обявила следните участници за спечелили търга с тайно наддаване:

 

позиция

помещение

наименование на кандидата

месечно ценово предложение от участника (лева без ДДС)

месечна начална тръжна цена: (лева без ДДС)

1

101-102-103-104

БИТВ” ООД

4600.00

4507.42

3

107-108

СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД

3320.00

1967.51

4

109

СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД

2300.00

2147.13

5

110

ДЕНС БАР” ЕООД

2460.00

2452.14

6

111

ЕТ „КАТИНА ДЕНТАЛ – КАТЯ МИНКОВА”

448.87

448.87

7

112

ДЕНС БАР” ЕООД

1020.00

1011.97

8

113

КАДЕНЦА” ЕООД

280.00

170.84

9

115

СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД

180.00

163.59

10

116

САСА ИТАЛИЯ” ЕООД

164.60

149.60

13

РОТОРНО

БВЛ-75” ООД

14000.00

7549.79

21

3К5

„ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД

320.00

319.33

22

3К6

„ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД

493.00

492.96


            Във връзка с гореизложеното и съставения  и одобрен от Съвета на директорите протокол № 3  на  комисия, назначена със Заповед № РД-05-12 за провеждане на с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 и сграда с идентификатор 68134.100.368.4,  с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов“ №12 и ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ №21, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 3 (три) години

  ОПРЕДЕЛЯМ:        

            БИТВ” ООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, ДЕНС БАР” ЕООД, ЕТ „КАТИНА ДЕНТАЛ – КАТЯ МИНКОВА”, ДЕНС БАР” ЕООД, КАДЕНЦА” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, САСА ИТАЛИЯ” ЕООД, БВЛ-75” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД за спечелили търга с тайно наддаване за съответно следните обособени  позиции: 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 13, 21, 22.

 НАРЕЖДАМ:          

1.      «БИТВ” ООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, ДЕНС БАР” ЕООД, ЕТ „КАТИНА ДЕНТАЛ – КАТЯ МИНКОВА”, ДЕНС БАР” ЕООД, КАДЕНЦА” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, САСА ИТАЛИЯ” ЕООД, БВЛ-75” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ”, в 3-дневен срок  от влизане в сила на настоящата заповед да внесат депозит в размер на две месечни наемни вноски, заедно с първия месечен наем – съгласно чл.57, ал.1 от ППЗДС.

2.      При невнасяне на определената цена в срока по т.1 да се приеме, че конкретният спечелил  кандидат се е отказал от сключване на договор за наем на обект.

3.      Внесеният депозит не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да заплати предложената от него наемна цена.

4.      След внасяне на наемната цена и при условие на т.1 да се сключи 3-годишен договор за наем със следните участници, спечелили търга с тайно наддаване: БИТВ” ООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, ДЕНС БАР” ЕООД, ЕТ „КАТИНА ДЕНТАЛ – КАТЯ МИНКОВА”, ДЕНС БАР” ЕООД, КАДЕНЦА” ЕООД, СПАРТАН ПРОДЪКТС” ЕООД, САСА ИТАЛИЯ” ЕООД, БВЛ-75” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ” ООД, „ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ

5.      Заповедта да се сведе до знанието на участниците.

6.      Контрол по заповедта възлагам на Венцеслав Хаджиев – директор „Търговска дейност”.

    

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД:                                                /п/

 

 

                                                                                                                      ИВАН ДОСКОВ

 

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че към публикуваната на 08.03.2019 г. на сайта на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД гр. София, в раздел „Електронна борса” - https://www.terem.bg/,  ПР-2019-0001  състезателна процедура за избор на доставчик на услуга - осъществяване на физическа охрана на имуществото и района на „Терем – Овеч“ ЕООД гр. Провадия и абонаментно сервизно обслужване на техническите системи за сигурност в дружеството, са добавени корекции и промени.

 

О Б Я В А

,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 15 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и съгласно Решение № РД-04-29/19.02.2019 г., в което е предвидена дата за повторно провеждане на търга в случай, че няма постъпили заявления за някои от недвижимите имоти предмет на търга на първоначално обявената дата (08.03.2019 г.)., обявява повторна дата за търг с тайно наддаване съгласно  чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:

I.Предмет на търга:

 1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- с начална месечна наемна цена 510 (петстотин и десет) лева без ДДС;

2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- с начална месечна наемна цена 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС;

3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС – с начална месечна наемна цена от 40 (четиридесет) лева без ДДС;

4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- начална месечна наемна цена 130 (сто и тридесет) лева без ДДС;

5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 90 (деветдесет) лева без ДДС;

6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – с начална месечна наемна цена 30 (тридесет) лева без ДДС;

7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – с начална месечна наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лева без ДДС;

            8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 240 (двеста и четиридесет) лева без ДДС;

           II. Вид на търга - тайно наддаване на закрито заседание.

 III. Срок за отдаване – 3 (три) години.

 IV. Поради липса на кандидати за гореспоменатите в раздел I. недвижими имоти на първоначално обявената дата, търгът да се проведе повторно от 10.00 часа на 20.03.2019 година в Заседателната зала на дружеството.

 Тръжна документация -  може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа в периода от 12.03.2019 година до 19.03.2019 година от Деловодството на дружеството.  Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.

Тази сума не се възстановява.

Забележка: За участници закупили тръжна документация в първоначално обявените срокове, но не подали заявления за участие ще се считат за актуално платени.

 Депозит за участие :

1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.

2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

             3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС;

             4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на IIри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

            5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – 50 (петдесет) лева без ДДС;

             6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – 30 (тридесет) лева без ДДС;

7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

     8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

 Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 часа до 16,00 часа в периода до 19.03.2019 година.

Краен срок за подаване на заявленията за участие е 16:00 часа в деня преди търга (19.03.2019 г.).

За повече информация: +359 885 551 991

О Б Я В А

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т. 4 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 17.08.2018 г. (Протокол № 36 от 17.08.2018 г.) и Заповед № РД-05-12/06.03.2019 г. на изпълнителния директор на „Терем-Холдинг” ЕАД обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години, а  именно:

 1.        Позиции:

Обособена позиция: 1

Помещения №101, №102, №103, №104, представляващи търговска площ, 2 бр. санитарни възли, кухня и предверие

Площ: 209,55 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 2

Помещение № 105 и 106, представлящо търговска площ, разпределено в две помещение  

Площ: 44,20 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 3

Помещение № 107 и 108,  представляващо търговска площ, 1 бр. санитарни възли, кухня и предверие

Площ: 77,40 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 4

Помещение № 109, представляващо  търговска площ, 2 бр. санитарни възли, кухня.

Площ: 99,82 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 5

Помещение № 110, представляващо  търговска площ (бар), 2 бр. санитарни възли.

Площ: 114,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 6

Помещение № 111, представляващо  офис-помещение.

Площ: 22,96 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 7

Помещение №112, представляващо  търговска площ и санитарен възел.

Площ: 39,81 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 8

Помещение №113, представляващо офис-помещение

Площ:  19,41 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 9

Помещение № 115,  представляващо офис-помещение

Площ: 18,59 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 10

Помещение № 116, представляващо складово помещение.

Площ: 17,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 11

Помещение № 130, представляващо зала за хранене, предверие, 2 бр. санитарни възли.

Площ: 272,90 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 12

Помещение № 117, представляващо складово помещение за съблекалня, санитарен възел

Площ: 6,34 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 13

Роторно помещение, представляващо две нива, търговска  площ, санитарен възел

Площ: 350,99 кв.м.

Местоположение: в сграда с идентификатор: 68134.100.368.4, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 14

Помещение № 2.1 и 2.2 , представляващо офис  с две преходни помещения.

Площ: 50,20 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 15

Помещение № 2.3, представляващо офис  помещение

Площ: 113,86 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 16

Помещение № 2.4 , представляващо офис помещение.

Площ: 60,75 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 17

Помещение № 3К1, представляващо офис помещение.

Площ: 13,58 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 18

Помещение № 3К2, представляващо офис помещение.

Площ: 13,91 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 19

Помещение № 3К3, представляващо офис помещение.

Площ: 14,59 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 20

Помещение № 3К4, представляващо офис помещение..

Площ: 14,63 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 21

Помещение № 3К5, представляващо офис помещение.

Площ: 17,95 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 22

Помещение № 3К6, представляващо офис помещение.

Площ: 24,71 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 23

Помещение № 3.1., представляващо складово помещение.

Площ: 12,40 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 24

Помещение № 3.2, представляващо офис помещение.

Площ: 31,48 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 25

Помещение № 3.3., представляващо офис помещение.

Площ: 28,00 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 26

Помещение № 3.4., представляващо офис помещение.

Площ: 24,12 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

2. Предназначение на обекта: Имотът да се използва от наемателя, без да възпрепятства нормалния работен процес в административната сграда с адрес ул. „Иван Вазов” № 12.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена, представляваща месечния наем за посочения обект за:

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, първи етаж

Обособена позиция 1 е в размер на: 4507,42 лева без ДДС.

Обособена позиция 2 е в размер на: 1123,56 лева без ДДС.

Обособена позиция 3 е в размер на: 1967,51 лева без ДДС.

Обособена позиция 4 е в размер на: 2147,13 лева без ДДС.

Обособена позиция 5 е в размер на: 2452,14 лева без ДДС.

Обособена позиция 6 е в размер на: 448,87 лева без ДДС.

Обособена позиция 7 е в размер на: 1011,97 лева без ДДС.

Обособена позиция 8 е в размер на: 170,81 лева без ДДС.

Обособена позиция 9 е в размер на: 163,59 лева без ДДС.

Обособена позиция 10 е в размер на: 149,60 лева без ДДС.

Обособена позиция 11 е в размер на: 5870,08 лева без ДДС.

Обособена позиция 12 е в размер на: 55,79 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.4

Обособена позиция 13 е в размер на: 7549,79 лева без ДДС.

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, втори етаж

Обособена позиция 14 е в размер на: 893,06 лева без ДДС.

Обособена позиция 15 е в размер на: 2025,57 лева без ДДС.

Обособена позиция 16 е в размер на: 1080,74 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, трети етаж

Обособена позиция 17 е в размер на: 241,59 лева без ДДС.

Обособена позиция 18 е в размер на: 247,46 лева без ДДС.

Обособена позиция 19 е в размер на: 259,56 лева без ДДС.

Обособена позиция 20 е в размер на: 260,27 лева без ДДС.

Обособена позиция 21 е в размер на: 319,33 лева без ДДС.

Обособена позиция 22 е в размер на: 492,96 лева без ДДС.

Обособена позиция 25 е в размер на: 220,60 лева без ДДС.

Обособена позиция 26 е в размер на: 560,03 лева без ДДС.

Обособена позиция 27 е в размер на: 498,12 лева без ДДС.

Обособена позиция 28 е в размер на: 429,09 лева без ДДС.

 

В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, ВиК и др.

В наемната цена не са включени такса административно обслужване в рамките на 3,91 лв./на кв. на месец без ДДС за всяко отделно помещение и такса битови отпадъци и сметоизвозване.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в 3-дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. Депозитът се внася в банка: „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът за добро изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на договора, при липса на констатирани нанесени щети на недвижимото имущество.

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 5- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF.

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя. Всеки наемател се задължава в рамките на 6 (шест) месеца да открие собствена партида за наетия от тях имот. До разкриването на собствени партиди разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 20% от стойността на началната тръжна цена (т.5), която се внася по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. Депозитът се възстановява в 7(седем) дневен срок след подписване на договор със спечелилия кандидат или след прекратяване на процедурата.

8. Краен срок за закупуване на тръжната документация: 25.03.2019 г. Тръжната документация се закупува в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4, в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч. Цена на тръжната документация: 50 (петдесет) лева с ДДС.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Срокът за подаване на заявленията е до 16,00 ч.  на 26.03.2019 г., считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обектите могат да се извършват само след  заплатена и получена тръжна документация до 26.03.2019 г., в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Мартин Ботев, тел. 0882 708 070.

11. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 27.03.2019 г. в административната сграда на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 , от 10.00 часа. При получени оферти с еднакви ценови предложения, кандидатите, ще бъдат поканени на явно наддаване.

 

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 08.03.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

123
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713