Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
*

Обявление за поръчка

Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

ЕИК: 103882821

Пощенски адрес: район Аспарухово, местността Лъджата, п.к.135

Град: Варна

Район Аспарухово, местността „Лъджата”

Пощенски код: 9000

Държава: България

Лице за контакт: Стефан Стоянов – Директор „Администрация”

Телефон: +359 52 814 410

Електронна поща: office@krz-fa.com

Факс: +359 52 814 400

Интернет адрес/и

Основен адрес: www.krz-fa.com

Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.krz-fa.com, секция „Профил на купувача“

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени или представени лично:

В деловодството на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД на горепосоченото място за контакт.

I.4) Основна дейност на Възложителя

Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.

 

II.1.2) Вид на поръчката:

Доставки – ежемесечни/периодични

II.1.3) Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка:

1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

II.1.4) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ

II.2) Описание

II.2.1) Място на изпълнение

България, обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

II.2.2) Описание на поръчката:

Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е

7 500 МWh.

II.2.3) Критерии за възлагане:

Съгласно критериите, посочени по-долу и в Техническата спецификация на състезателната процедура

Критерий за качество: НЕ

 

Цена

Тежест: 100%

II.2.4) Прогнозна стойност на потребление

Прогнозното количество за цялата поръчка е 7 500 МWh.

II.2.5) Продължителност на поръчката,

Продължителност в месеци: 12 (дванадесет)

Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ

II.2.6) Информация относно варианти

Ще бъдат приемани варианти: НЕ

II.2.7) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

1 Участниците в процедурата могат да бъдат лица, които са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и са координатор на балансираща група.

2. Участниците доказват съответствието с критериите чрез представяне на копие от валиден лиценз съгласно чл. 39 от ЗЕ за търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група, а в случаите, когато е осигурен пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, чрез посочване на електронен адрес.

 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата, което се оценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови отчети за 2015, 2016 и 2017 г. (ако отчетът за 2017 г. не е заверен, кандидатът представя заверено копие на данъчната декларация по чл.92 от ЗКПО))

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, и приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата поръчка.

2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.

Документи за доказване на технически и професионални способности:

1. Справка за изпълнените през последните три години доставки с идентичен или сходен предмет на настоящата поръчка.

2. Копие на валиден към датата на подаване на офертите сертификат, който удостоверява, че участника прилага система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.

Забележка: Под идентични или сходни дейности се разбират дейности свързани с доставка на минимум 14 000 Mwh количество нетна активна електрическа енергия за период от 12 месеца в рамките на последните три години.

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие

Списък и кратко описание на правила и критерии: Съгласно техническата спецификация и документацията за участие

III.1.5) Изискуеми депозити и финансови гаранции:

Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парична сума или банкова гаранция.

В случай, че гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.

 

В случай на представяне на гаранция под формата на парични суми, то същата е необходимо да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя, както следва:

Банка: „ДСК“ ЕАД,

IBAN: BG77STSA93000014560829,

BIC: STSABGSF

„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД

III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането на дължимото възнаграждение от Възложителя ще се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя, на части (ежемесечно) съобразно потребеното количество електроенергия (MWh), през всеки един от месеците, в рамките на общия срок на  договора.

III.1.7) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителя не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за оповестяване на процедурата.

 

Изпълнението на поръчката не допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.

III.1.8) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:

Изпълнението на поръчката не допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.

Раздел IV: Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура:

Състезателна процедура по оферти

IV.1.2) Информация относно рамково споразумение

Тази поръчка обхваща сключването на споразумение: ДА

Споразумението урежда общите условия и цени за доставка на 1 MWh нетна активна електрическа енергия за нуждите на  „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД

IV.1.3) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Срок за подаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 10/07/2019 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)

Ако няма подадени оферти, срока ще се удължи до 31.07.2019 г. при същите условия.

IV.2.1.1) Дата и място на провеждане на конкурса

Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, находяща се на адрес: гр. Варна, район Аспарухово, м-ст „Лъджата”, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения.

IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:  

Български език.

IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 150 (сто и петдесет) дни

или Продължителност в месеци: 5 (пет)

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел V: Допълнителна информация

V.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: НЕ

Прогнозният обем нетна активна електрическа енергия в рамките на прогнозната стойност на поръчката ще бъдат използвани периодично, през времето на действие на рамковия договор, съобразно месечните потребности на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

V.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ;

Ще се използва електронно фактуриране: ДА, фактурите за потребеното количество нетна активна електрическа енергия, всеки месец, ще бъдат приемани/получавани по електронен път;

Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за ежемесечната консумация на нетна активна електрическа енергия ще бъдат заплащани безкасово.

V.3) Допълнителна информация

Офертите се приемат в посочените по-горе срокове в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД – гр. Варна , район Аспарухово, м-ст „Лъджата”, адм. Сграда ет.2. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна, на който се полага надпис, съобразно указанията в Техническата спецификация на състезателната процедура. Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.

 

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата поръчка кандидат или участник за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на тази поръчка.

 

Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал или нотариално заверено копие) за наличието или липсата на задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.

 

Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.com, секция „Профил на купувача“).

V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 14/06/2019 (дд/мм/гггг)

 

 

О Б Я В А

 „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение РД-04-73/15.05.2019 г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД при следните условия:

1.                  Предмет на конкурса: Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. Настоящия публично-оповестен конкурс е разделен на седем обособени позиции, като обектите подлежащи на застраховане са следните:

1.1.            Имуществена застраховка на активи на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД;

1.2.            Застраховка “Обща Гражданска отговорност” на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования, включително всички негови служители, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност;

1.3.            Застраховка “Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръженията на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на т.н. пристанищно съоръжение (причали, кейове), за което застрахования носи отговорност на територията на Република България;

1.4.            Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни средства посочени в Приложение №9 (два плаващи дока, яхта и два катера) на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет осигуряване на  застрахователна защита на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни средства.

 

2.                       Оценката и класиране. Валидност на оферта: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция отделно, съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.

3.                       Срок: Срок на договора за застраховка – една година.

4.                       Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

5.                       Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.

Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса – за всяка позиция, за която участва, както следва:

1000 лева (хиляда лева) за първа обособена позиции по т.1.1; 500 лева (петстотин лева) за втора обособена позиции по т..1.2; 500 лева (петстотин лева) за трета обособена позиции по т.1.3; 500 лева (петстотин лева) за четвърта обособена позиции по т.1.4;  Депозитът се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка за съответната обособена позиция със спечелилия конкурса за същата, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.

Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една, няколко или всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

6.     Получаване на документация за участие в конкурса:

Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52814410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа или на официалната страница на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД (www.krz-fa.com), секция „Профил на купувача“, след заплащане на такса за закупуване на Конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ на E-mail: office@krz-fa.com или в Деловодството на дружеството, удостоверяващ извършеното плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация.

 

7.     Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник.

8.     Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 25.06.2019 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път не се допуска.

9.    Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5.

10. Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в национален ежедневник, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 888 408 485.

11.Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството, находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

12.Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

12.1.        В Плик №1: Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 6; Техническо предложение - попълва се Приложение № 7; Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо; Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 8; Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 9; Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 10; Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 11; Общи и специални условия на участника за съответната застраховка; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението; Единен идентификационен код, представя се справка от партидата на участника в Търговския регистър, или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица; Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса; Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;

Представят се толкова Плика №1, за колкото позиции кандидатства участника.

12.2. В Плик №2:  Ценово предложение – попълва се Приложение № 12.

Участниците представят отделен Плик №2 за всяка една обособена позиция, за която участникът участва.

13.              За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10,00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Димитър Стоев, тел. 0885733995.

О Б Я В А

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение по т. 7.1. на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (Протокол № 34/07.06.2019 г.) обявява процедура за провеждане на конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти находящи се на територията на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, представляващ площи подходящи за разполагане на седем броя кафе автомати и три броя автомати за пакетирани храни, при следните условия:

 

I. Предмет на конкурса:

 

1. Обектът, който ще се отдава под наем –  полезни  площи, обособени на различни места от  сградата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, както следва:

 

№ 1 - площ от 1.20 кв.м. на първи етаж до входната врата в административната  сградата на дружеството с идент. № 38354.307.13.48 за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни;

№ 2 - площ от 1.20 кв.м. до сградата ,,Корабна магазия” с идент. № 38354.307.13.69   за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни;

№ 3 - площ  от 1.20 кв.м. до вратата на сграда ,,Инструментална № 7 с идент.

№ 38354.307.13.81  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни .

№ 4 - площ  от 0.50 кв.м. до сграда ,,Корпусен цех” с идент. № 38354.307.13.86  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки;

№ 5 - площ  от 0.50 кв.м. пред сграда ,,Електромеханичен цех” /№ 70 с идент. №38354.307.13.57 (срещу входа на лавката)  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки;

№ 6 – площ от 0.50 кв.м. пред входа на завода до КПП /ново/ с идент. № 38354.307.13.89 за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки.

№ 7 – площ от 0.50 кв.м. до плаващ док № 1 с инв.№ 1129 за монтиране на

1 (един) брой автомат за топли напитки.

 

Общата площ на отдавания под наем имот е 5.60 кв.м от територията на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, съгласно Техническата схема за местоположение /Приложение № 7/ и полезна площ  на:

обект № 1 - площ от 1.20 кв.м. на първи етаж до входната врата в административната  сградата на дружеството с идент. № 38354.307.13.48; 

обект № 2 - площ от 1.20 кв.м. до сградата ,,Корабна магазия” с идент.

№ 38354.307.13.69;

обект № 3 - площ  от 1.20 кв.м. до вратата на сграда ,,Инструментална № 7 с идент.

№ 38354.307.13.81;

обект № 4 - площ  от 0.50 кв.м. до сграда ,,Корпусен цех” с идент. № 38354.307.13.86; обект № 5 - площ  от 0.50 кв.м. пред сграда ,,Електромеханичен цех” /№ 70 с идент. №38354.307.13.57 (срещу входа на лавката );

обект № 6 – площ от 0.50 кв.м. пред входа на завода до КПП /ново / с идент.

№ 38354.307.13.89 ;

обект № 7 – площ от 0.5 кв.м. до плаващ док № 1 с инв. № 1129

 

Достъп до имота, отдаван  под наем ще имат служителите на дружеството, както и външни посетители на завода.  

 

Кандидатите подават заявление за наемане на всички площи, като не се  допуска разделяне на обекта.

 

             2. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

 

             3. Специални изисквания към участниците:

 

До участие в конкурса се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, разполагащи с оборудване/автомати/ за предоставяне на топли напитки и пакетирани храни, с  най-малко двугодишен опит в  експлоатирането на кафе автомати и отговарящи  на изискванията на одобрената конкурсна документация.

 

3.1. Кандидатът е длъжен да декларира, че влаганите в автомата за топли напитки вещества и продукти ще отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за човешкото здраве.

3.2. Кандидатът е длъжен да декларира, че складовата му база е регистрирана в Агенция по безопасност на храните.

3.3. Кандидатът е длъжен да представи списък на персонала, който ще обслужва автоматите, ведно с валидни здравни книжки на същите, издадени по реда на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони, постановена от Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 57 от 14.07.2006 г./.

3.4. Кандидатът е длъжен да представи документ, удостоверяващ наличието на собствени и/или наети вендинг - автомати за топли напитки и пакетирани храни за целия срок на договора за отдаване под наем недвижимия имот/ документ удостоверяващ правото на собственост и/или договор за наем. 

3.5. Кандидатът е длъжен да представи списък на основните договори, сключени от него със същия или сходен предмет.

             Минимално изискване: Кандидатът да докаже най-малко двугодишен опит в експлоатирането на кафе автомати и автомати за пакетирани храни.

3.6. Кандидатът е длъжен да представи референции за добро изпълнение на подобни договори.

            Минимално изискване: Кандидатът да е получил поне една референция по някой от включените в списъка по т. 3.5. договори.

 

            4. Други конкурсни условия. Технически спецификации:

 

4.1. Кандидатът, определен за наемател е длъжен, в срок  до 10 дни от подписване на договора, да монтира и осигури за експлоатация в наетата площ вендинг-автоматите за топли напитки и автоматите за пакетирани храни съобразно Техническата схема  за  местоположение /Приложение № 7 от конкурсната документация/, съобразени с  изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с поставена  СЕ маркировка, доказваща съответствието им с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност при експлоатация;

4.2. Към заявлението си кандидатът следва да представи брошура или подробно описание на вида, марката, модела и техническите  параметри на вендинг-автоматите, от които  да е видна, включително поставената  СЕ маркировка, описание на предлагания асортимент на топли напитки, както и  каталози, в които е посочена консумацията на автоматите на електрическа енергия и вода;

4.3. Автоматите за топли напитки да предлагат избор на  напитки с еспресо поне два вида и инстантно кафе, чай,  мляко с какао, капучино и други;

4.4. Капацитет на едно зареждане на автомата за топли напитки - не по- малко от 500 чаши;

4.5. Автоматите да са снабдени с монетник, който да връща ресто. Да работят с монети от 5,10,20,50 ст., 1, 2 лева и книжни банкноти;

4.6. Използваните автомати да са технически обезопасени. Електрическото захранване на същите да е 220 V-50 Hz;

4.7. Оборотите от всички продажби следва да се регистрират и отчитат с фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване /ФУВАС/, съгласно чл.3,ал.8 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ/обн.ДВ.бр.106 от 27 декември 2006 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 26 от 29 март 2019 г.;

4.8.  Кандидатът, определен за наемател е длъжен, при възникване на авария в някой от автоматите, да я отстрани за срок от 2 до 4 часа, а при необходимост да подмени някой  от вендинг-автоматите да монтира друг, също снабден с СЕ маркировка, доказваща съответствието на автомата с хармонизираните европейски стандарти и изисквания за безопасност при експлоатация;

4.9. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да  зарежда автоматите в срок от 2/два часа/, след направена заявка.

4.10. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да освободи обекта/ след изтичане на срока на договора за наем или прекратяването му/ и да го  предаде на наемодателя в същото състояние, в което е бил приет. За приемането и предаването на обекта в началото и в края на договора за наем се съставя двустранен протокол, в който се описва състоянието му.

 

             5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска за всички  автомати разположени на обекти описани в раздел I. – 1200 лв. (хиляда и двеста) лева без ДДС или 120 (сто и двадесет) лева без ДДС за 1 (един) брой автомат. Наемната  вноска е изчислена с оценителни Доклад от 2019 г. на обектите, на база маркетингово проучване на цените за отдаване под  наем на търговски обекти със същия предмет от държавни структури и от частни лица.

 

В наемната цена са включени консумативни разходи за електроенергия и вода и други разходи за данъци  и такси по ЗМДТ.

 

               6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

6.1. в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД -  IBAN:  BG77STSA93000014560829 , BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД, която обезпечава изпълнението на договора;

6.2. наемната цена се заплаща за всеки месец до 5-то число на текущия месец по сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД - 

IBAN:  BG77STSA93000014560829 , BIC: STSABGSF

 

 

               7.  Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на  200 /двеста/ лева, се заплаща по банкова сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

Банка: „ДСК” ЕАД

IBAN BG77STSA93000014560829

BIC STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

 

ІІ. Цената на конкурсната документация е   100 /сто/ лева, като същата се заплаща на касата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, не по-късно до деня предхождащ конкурса (25.06.2019 г.).

 

ІІІ.   Срок за получаване на конкурсната документация: до 25.06.2019 година – 16.00 часа.

              Конкурсната документация се получава от Деловодството на дружеството, находящо се на адрес: гр. Варна, район Аспарухово, местност ,,Лъджата”, административна сграда, ет.2. или на официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” (www.krz-fa.com), секция „Профил на купувача“.

 

ІV.  Заявления за участие в конкурса се подават в „Деловодството” – ет.2, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.

 Срокът за подаване на заявленията е до 16.00 часа на 25.06.2019 година.

 

 

 V.   Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на конкурсната документация до 16:00 на 25.06.2019 година, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за конкурса в ежедневник, и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа  на  тел. +359 888 408 485                             

 

VІ. Конкурсът ще се проведе  26.06.2019 г., в  14:00 часа, в заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.

Ако не се яви кандидат, конкурсът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 26.07.2019 година на същото място. Сроковете за закупуване на конкурсна документация, депозитът за участие и извършването на оглед и подаване на заявленията за участие съответно са:

Ø  Срок за закупуване на конкурсна документация – от 28.06.2019 г. до 25.07.2019 г. в рамките на работния ден (16.00 часа).

Ø  Срок за плащане на депозит – до 16.00 часа на 25.07.2019 г.

Ø  Оглед може да бъде извършен – до 16.00 часа на 25.07.2019 г.

Ø  Заявленията за участие ще се приемат – до 16.00 часа на 25.07.2019 г. в Деловодството на дружеството.

Всички останали условия и изисквания за участие в конкурса остават непроменени.

 

VII. За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.00 часа.

Телефони: +359 885 551 991; +359 884 214 263;

 

О Б Я В А

TЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание Заповед №  РД – 05-33 от 10.06.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството

 

 О Б Я В Я В А

 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - активи, собственост на дружеството, както следва:

 

 Обособена позиция: 1

Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, с рег. № CА 5407 CB, с номер на рама: KMHEU41VP7A296100, с номер на двигател: D4EA6008424, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 28.12.2006 г.

цвят: сив металик;

работен обем: 1991 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 4+1;

максимална мощност на двигател: 103 kW.

 

Вид на търга: Търг с тайно наддаване.

 

Началната тръжна цена за:

 

1.      Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, е в размер на 3 200,00 лв. ( три  хиляди и двеста лева) без ДДС.

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 

II. Начин и срок на плащане на цената:

 

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството при банка:

 

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

 

III. Условия на конкурса

 

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч., до деня, предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, който имат задължения към дружество от група Терем.

 

 

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобилите, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 

Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

 

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 

Време и място на търга: 10:00 ч. на 26.06.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 11.07.2019 г. от 10.00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: УСЛОВИЯ НА ТЪРГА

 

 

1. „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД публикува обявата на интернет страницата си (https://www.terem.bg/default.aspx), в ежедневник и електронната страница на Министерство на икономиката.

2. Желаещият да участва в търга трябва до 9:45 часа в деня на търга да представи в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в запечатан непрозрочен плик, означен с надпис: “Оферта от ............“ (изписва се името на участника или наименование на юридическото лице) за участие в търга за продажба на движими вещи - активи на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, както и номерът на обособената позиция, за която участва.  Пликът следва да съдържа следните документи:

2.1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ попълнено по образец - Приложение № 1, съдържащо опис на всички представени документи;

2.2. Ценова оферта, подписана от участника или от представляващия го по закон и попълнена по образец – Приложение №2 (образец на ценовата оферта).

 

Ценовата оферта следва да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена от.....” (изписва се името на участника или наименование на юридическото лице) за участие в търга за продажба на....

2.3. Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл. 23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура, за юридически лица;

2.4. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник, за юридически лица;

Всички          листове,         съставляващи            “Оферта на търговеца ............”, следва да бъдат номерирани. Копията на представените документи да бъдат заверени с „вярно с оригинала”, двете имена и подпис на лицето, заверило копието. Лицето следва да е с представителна власт.

 

 

3.                 Комисията за провеждане на търга е в 5-членен състав.

 

4.                  Комисията е под ръководството на председател.

 

 

5.1. В деня и часа на търга, на закрито заседание проверява присъствието на членовете на комисията и открива търга, или обявява невъзможността за неговото провеждане;

 

5.2. След като констатира, че търгът може да бъде открит, комисията приема постъпилите и регистрирани с входящ номер и дата пликове с оферти на кандидатите;

 

5.3. Комисията отваря подадените непрозрачни пликове по реда на постъпването им и проверява  редовността на подадените документи. Изготвя протокол за допуснатите кандидати.

 

5.4. Комисията отваря ценовите оферти на допуснатите участници, оповестява наименованието на подалия съответната оферта и предложената от него цена;

 

5.5 Комисията класира предложенията на участниците в търга в низходящ ред според размера на предложената цена и попълва протокол за класиране на ценовите оферти;

 

5.6. При наличие на две или повече еднакви най-високи ценови предложения, комисията кани на явно наддаване участниците, подали тези оферти и след провеждане на явно наддаване по правилата на ПРУПДТДДУК, съставя и подписва протокол за явно наддаване;

 

5.7. Комисията докладва на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ”  ЕАД за извършените от нея действия, както и обстоятелствата по повод провеждането на търга, като представя приложени към доклада всички получени и разгледани документи и издадени от комисията протоколи.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1.   Приложение № 1 Заявление за участие в търг с тайно наддаване;

 

2.   Приложение № 2 Образец на ценова оферта;

 

3.   Приложение 3 Договор за покупко-продажба.

 

 


 

 

 

Приложение № 1

 

към Приложение А – условия на търга

 

 

 

 

ДО: „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 

 

ОТ:........................................................................................................

            /наименование на юридическо или физическо лице/ 

 

седедалище/адрес:................................................................................

 

адрес на управление:...........................................................................


 

ЕГН/ЕИК: ......................................., ИН по ДДС: ................................

 

тел: ......................................, факс:..................................,e-mail:.....................................

 

Законно представляващия го, а именно:

 

.............................................................................................................

(трите имена на представляващия  кандидата) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

 

В съответствие с тръжната документация, посочена във Вашата покана, публикувана във

 

вестник „Труд” от ..................................... за участие в търг с тайно наддаване за продажба на Обосособена позиция 1: Лек автомобил  марка: Хюндай”, модел: „Соната заявява, че приема съществените условия на търга, и условия на договора за покупко-продажба като задължителни, без да подлежат на промяна в предложението, във връзка с което заявявам, че:

 

 

1.      Желая да участвам в търга за:

 

Лек автомобил  марка: Хюндай”, модел: „Соната, с рег. CA 5407 CВ

 

2.         Запознат съм Заповедта, съгласен съм и приемам да участвам в търга, съобразно обявените условия и тръжна документация.

 

3.      Прилагам опис на всички представени документи:

 

3.1. Плик с надпис „предлагана цена”;

 

3.2. Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл.23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура (за юридически лица);

 

3.3. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник (за юридически лица);

 

 

 

 

 

............................................

подпис, печат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

към Приложение А – условия на търга

 

 

 

(ДА СЕ ПОСТАВИ В ОТДЕЛЕН, ЗАПЕЧАТАН И НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”)

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА

 

 

 

ДО:ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД

 

ОТ: .....................................................................................................................,

              /имена на участника или /едноличния/ търговец, действащ под фирмата/

 

 

седалище/адрес: ..................................................................................................;

 

адрес на управление: ...........................................................................................;

 

ЕГН/ЕИК: ..................................., ИН по ДДС: ..................................................;

 

тел: ..................................., Факс:............................., е-mail:.................................;

 

Законно представляващия го, а именно: ............................................................... .

                                                                                        (трите имена на представляващия  кандидата)

 

 

ПРЕДЛАГАМ ЦЕНА ЗА ПОКУПКАТА НА Обособена позиция 1: Лек автомобил марка „Хюндай”, модел: „Соната”

 

в размер на .........................лева /с думи:.................................../ без ДДС

 

или  ...............................лева  /с думи:........................................./ с ДДС.

 

 

 

............................................               /подпис, печат/

 

 

 

Забележка*: Предлаганата от кандидата цена за Обособена позиция 1: е валидна 90 дни и не може да бъде по-малка от 3200,00 лева без ДДС.

 

***

З А П О В Е Д

 

РД -05-31/04.06.2019 г.

 

            На основание  Заповед № РД-05-28  на изпълнителния директор  на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД е проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 и сграда с идентификатор 68134.100.368.4,  с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван  Вазов“ №12 и ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ №21, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 3 (три) години

           

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

„БВЛ-75”  ООД и „Денс Бар” ЕООД за избрани участници за сключване на договор за съответно следните обособени позиции: 6 и 5. 

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

           

1.      „БВЛ-75”  ООД и „Денс Бар” ЕООД, в 3-дневен срок  от влизане в сила на настоящата заповед, да внесат двумесечен гаранционен депозит, съгласно условията на тръжната документация, както следва:  предложената наемна цена и определената такса административно обслужване на кв./м, с вкл. ДДС.

2.      При невнасяне на определената цена в срока по т.1 да се приеме, че конкретният спечелил  кандидат се е отказал от сключване на договор за наем на обект.

3.      Внесеният депозит не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да заплати предложената от него наемна цена.

4.      След внасяне на наемната цена и при условие на т.1 да се сключи 3-годишен договор за наем със следните участници, определени чрез търга с тайно наддаване: „БВЛ-75”  ООД и „Денс Бар” ЕООД, считано от 01.07.2019 г.

5.      Заповедта да се сведе до знанието на участниците.

6.      Контрол по заповедта възлагам на Венцеслав Хаджиев – директор „Търговска дейност”.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                                /п/

НА „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД:                                               

                                                                                                                        ИВАН ДОСКОВ


О Б Я В А

  „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕООД (Протокол № 29 от 14.05.2019 г. - т. 3 от дневния ред) и Решение по Протокол № РД-36-11/15.05.2018 г. на Министъра на отбраната, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения, подробно изброени в тръжната документация.

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Стъпката по наддаване е в размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността, както и нейния демонтаж са изцяло за сметка на КУПУВАЧА.

 

Начин и срок на плащане на цената:

 

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност за всяка група отделно.

 

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството при банка:

 

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

 

Условия на конкурса

 

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч., до деня предхождащ търга в стая № 13 на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” №12, ет.4.

 

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

 

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на имуществото, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 

електронна поща: d_georgiev@terem.bg;

 

телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

 

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 

Време и място на търга: 10:00 ч. на 10.06.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

 

Ако на търга не се яви кандидат, то повторен търг ще се проведе на 25.06.2019 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 27.05.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение  РД-04-65/15.05.2019 г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД при следните условия:

1.                   Предмет на конкурса: Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. Настоящия публично-оповестен конкурс е разделен на седем обособени позиции, като обектите подлежащи на застраховане са следните:

1.1.              Имуществена застраховка на активи на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД;

1.2.              Застраховка „Автокаско”;

1.3.              Застраховка „Гражданска отговорност”;

1.4.              Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;

1.5.              Застраховка “Обща Гражданска отговорност” на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования, включително всички негови служители, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност;

1.6.              Застраховка “Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръженията на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на т.н. пристанищно съоръжение (причали, кейове), за което застрахования носи отговорност на територията на Република България;

1.7.              Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни средства посочени в Приложение №9 (два плаващи дока, яхта и два катера) на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет осигуряване на  застрахователна защита на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни средства.

2.                        Оценката и класиране. Валидност на оферта: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция отделно, съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.

3.                        Срок: Срок на договора за застраховка – една година.

4.                        Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

5.                        Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.

Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса – за всяка позиция, за която участва, както следва:

1000 лева (хиляда лева) за първа обособена позиции по т.I.1.1; 1000 лева (хиляда лева) за втора обособена позиции по т.I.1.2; 500 лева (петстотин лева) за трета обособена позиции по т.I.1.3; 500 лева (петстотин лева) за четвърта обособена позиции по т.I.1.4; 500 лева (петстотин лева) за пета обособена позиции по т.I.1.5; 1000 лева (хиляда лева) за шеста обособена позиции по т.I.1.6; 1000 лева (хиляда лева) за седма обособена позиции по т.I.1.7. Депозитът се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка за съответната обособена позиция със спечелилия конкурса за същата, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.

Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една, няколко или всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

6.      Получаване на документация за участие в конкурса: Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варан, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52 814 410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, след заплащане на такса за закупуване на Конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация.

7.      Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник.

8.      Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 30.05.2019 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път не се допуска.

9.     Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5.

10.  Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в национален ежедневник, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 888 408 485.

11.  Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството, находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения (31.05.2019г.) Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

12.  Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

12.1.        В Плик №1: Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 10; Техническо предложение - попълва се Приложение № 11; Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо; Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 12; Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 13; Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 14; Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 15; Общи и специални условия на участника за съответната застраховка; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението; Единен идентификационен код, представя се справка от партидата на участника в Търговския регистър, или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица; Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса; Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;

Представят се толкова Плика №1, за колкото позиции кандидатства участника.

12.2.        В Плик №2:  Ценово предложение – попълва се Приложение № 16.

Участниците представят отделен Плик №2 за всяка една обособена позиция, за която участникът участва.

13.  За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10,00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Димитър Стоев, тел. 08885
О Б Я В А

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т. 4 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 17.08.2018 г. (Протокол № 36 от 17.08.2018 г.) и Докладна записка No. 1591-РД03/17.08.2018 г. от изпълнителния директор на „Терем-Холдинг” ЕАД, обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години, а  именно:

Обособена позиция: 1

Помещение № 105 и 106, представлящо търговска площ, разпределено в две помещение  

Площ: 44,20 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 2

Помещение № 116, представляващо складово помещение.

Площ: 17,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 3

Помещение № 130, представляващо зала за хранене, предверие, 2 бр. санитарни възли.

Площ: 272,90 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 4

Помещение № 117, представляващо складово помещение за съблекалня, санитарен възел

Площ: 6,34 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 5

Помещение № 118, представляващо складово помещение

Площ: 90,37 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 6

Роторно помещение, представляващо две нива, търговска  площ, санитарен възел

Площ: 350,99 кв.м.

Местоположение: в сграда с идентификатор: 68134.100.368.4, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 7

Помещение № 2.1 и 2.2 , представляващо офис  с две преходни помещения.

Площ: 50,20 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 8

Помещение № 2.3, представляващо офис  помещение

Площ: 113,86 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 9

Помещение № 2.4 , представляващо офис помещение.

Площ: 60,75 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 10

Помещение № 3К1, представляващо офис помещение.

Площ: 13,58 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 11

Помещение № 3К2, представляващо офис помещение.

Площ: 13,91 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 12

Помещение № 3К3, представляващо офис помещение.

Площ: 14,59 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 13

Помещение № 3К4, представляващо офис помещение..

Площ: 14,63 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 14

Помещение № 3.1., представляващо складово помещение.

Площ: 12,40 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 15

Помещение № 3.2, представляващо офис помещение.

Площ: 31,48 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 16

Помещение № 3.3., представляващо офис помещение.

Площ: 28,00 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 17

Помещение № 3.4., представляващо офис помещение.

Площ: 24,12 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

II. Предназначение на обекта: Имотите да се използват от наемателя, без да възпрепятства нормалния работен процес в административната сграда с адрес ул. „Иван Вазов” № 12.

III. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

IV. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

V. Начална тръжна цена, представляваща месечен наем за посочения обект за:

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, първи етаж

1.        Обособена позиция 1 е в размер на: 1123,56 лева без ДДС.

2.        Обособена позиция 2 е в размер на: 149,60 лева без ДДС.

3.        Обособена позиция 3 е в размер на: 5870,08 лева без ДДС.

4.        Обособена позиция 4 е в размер на: 55,79 лева без ДДС.

5.        Обособена позиция 5 е в размер на: 438,29 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.4

6.        Обособена позиция 6 е в размер на: 7549,79 лева без ДДС.

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, втори етаж

7.        Обособена позиция 7 е в размер на: 893,06 лева без ДДС.

8.        Обособена позиция 8 е в размер на: 2025,57 лева без ДДС.

9.        Обособена позиция 9 е в размер на: 1080,74 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, трети етаж

10.     Обособена позиция 10 е в размер на: 241,59 лева без ДДС.

11.     Обособена позиция 11 е в размер на: 247,46 лева без ДДС.

12.     Обособена позиция 12 е в размер на: 259,56 лева без ДДС.

13.     Обособена позиция 13 е в размер на: 260,27 лева без ДДС.

14.     Обособена позиция 14 е в размер на: 220,60 лева без ДДС.

15.     Обособена позиция 15 е в размер на: 560,03 лева без ДДС.

16.     Обособена позиция 16 е в размер на: 498,12 лева без ДДС.

17.     Обособена позиция 17 е в размер на: 429,09 лева без ДДС.

 

В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, ВиК, такса битови отпадъци и сметоизвозване и др.

В наемната цена не са включени такса административно обслужване в рамките на 3,91 лв./на кв. на месец без ДДС за всяко отделно помещение.

VI. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в 3-дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционeн депозит в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. Депозитът се внася в банка: „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN:  BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът за добро изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на договора, при липса на констатирани нанесени щети на недвижимото имущество.

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 5- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя за всеки месец до 15- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG20 CECB  9790  1022  2674 00, BIC: CECBBGSF. Всеки наемател се задължава в рамките на 6 (шест) месеца да открие собствена партида за наетия от тях имот. След изтичане на този срок договорът се прекратява от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ без възстановяване на депозираната гаранция в размер на два месечни наема. До разкриването на собствени партиди разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди.

VII. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 20% от стойността на началната тръжна цена (т.5), която се внася по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. Депозитът се възстановява в 7(седем) дневен срок след подписване на договор със спечелилия кандидат или след прекратяване на процедурата.

VIII. Краен срок за закупуване на тръжната документация: 29.05.2019 г. Тръжната документация се закупува в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет. 4, в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч. Цена на тръжната документация: 50 (петдесет) лева с ДДС.

IX. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Срокът за подаване на заявленията е до 16,00 ч.  на 29.05.2019 г., считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

                X. Огледи на обектите могат да се извършват само след  заплатена и получена тръжна документация до 29.05.2019 г., в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Мартин Ботев, тел. 0882 708 070.

                XI. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 30.05.2019 г. в административната сграда на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 , от 10.00 часа. При получени оферти с еднакви ценови предложения, кандидатите, ще бъдат поканени на явно наддаване.

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 16.05.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

О Б Я В А

               „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 2 от дневния ред на неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 25.04.2019 г. (Протокол № 25 от 25.04.2019 г.) и Решение по Протокол № РД-36-5/30.01.2019 г. на Министъра на отбраната, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства:

Обособена позиция: 1

Лек автомобил  марка: „Санг Йонг”, модел: „Кайрон”, с рег. № CА 3045 BC, с номер на рама:KPTSOA1KS6P040782, с номер на двигател:66495012515176, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 30.10.2006 г.

цвят: черен металик;

работен обем: 2000 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 6+1;

максимална мощност на двигател: 104 kW.

Обособена позиция: 2

Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, с рег. № CА 5407 CB, с номер на рама: KMHEU41VP7A296100, с номер на двигател: D4EA6008424, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 28.12.2006 г.

цвят: сив металик;

работен обем: 1991 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 4+1;

максимална мощност на двигател: 103 kW.

Вид на търга: Търг с тайно наддаване.

Началната тръжна цена за:

1.       Лек автомобил  марка: „Санг - Йонг”, модел: „Кайрон”, е в размер на 3 200,00 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС;

2.       Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, е в размер на 4 000,00 лв. (четири хиляди лева) без ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

II. Начин и срок на плащане на цената:

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството при банка:

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

III. Условия на конкурса

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч., до деня, предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, който имат задължения към дружество от група Терем.

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобилите, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

Време и място на търга: 10:00 ч. на 27.05.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 10.06.2019 г. от 10.00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Подробни разяснения относно условията на търга, тръжната документация, времето и мястото за провеждане са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: www.terem.bg, секция „Новини”.

Решение


На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 15 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Решение по т. 5.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ”ЕАД, проведено на 15.03.2019г. ( протокол №15 от 15.03.2019г.) и извършена експертна оценка на МПС от независим лицензиран оценител

 

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

за ПРОДАЖБА НА МПС - лек автомобил TOYOTA AVENSIS 1.8I, рег. №СО 5213АК, собственост на „Терем-Цар Самуил” ЕООД, ЕИК 131288789, гр. Костенец

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, ЕИК 131288789 – Костенец, Област София, община Костенец, гр.Костенец.

Адрес за кореспонденция: гр. Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1

РАЗДЕЛ ІI: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Вид на процедурата: Търг с тайно наддаване и закрито заседание.

РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Раздел V, Чл. 14 от ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА /ПРУПДТДДУК/ и във връзка с Решение по т.5.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ”ЕАД, проведено на 15.03.2019г. ( протокол №15 от 15.03.2019г.) и заповед № 82/22.04.2019г. на Управителя на дружеството.

РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Продажба на МПС – лек автомобил  TOYOTA AVENSIS 1.8I, рег. №СО 5213 АК, с номер на рама: SB1BR56L00E044620, с номер на двигател: 1ZZU470687, със следните характеристики:

тип гориво – бензин;

дата на първа регистрация – 18.12.2003 г.

цвят на колата – светлосив металик;

работен обем обем – 1794 см3 ;

максимална мощност –  95 Кw ;

брой места за сядане + мястото на водача – 4+1

РАЗДЕЛ V: НАЧАЛНА ЦЕНА

Начална тръжна  цена:  2500.00 лв. (две хиляди и петстотин лева), без ДДС

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 (При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване.)

РАЗДЕЛ I:  НАЧИН  И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на Управителя на „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, в лева по сметка на дружеството, при банка:

Банка „ УниКредит Булбанк” АД

IBAN: 89UNCR96601014078109

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: „ Терем-Цар Самуил” ЕООД

РАЗДЕЛ VII: РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ;

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в деловодството на „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, гр. Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1.

 РАЗДЕЛ VIII: УСЛОВИЯ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: office@terembg.com

Телефони:  0877 140 197, 0877140 108;

 

РАЗДЕЛ IX: КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 13:00 ч. в деня на търга.

 

РАЗДЕЛ X: НАЧИН  И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга, със заповед за класиране на Управителя на „ТЕРЕМ-Цар Самуил” ЕООД, в лева по сметката на дружеството.

РАЗДЕЛ XI: ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА;

Търгът ще се проведе в закрито заседание на 14.05.2019г. от 14.00ч. в „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД, град Костенец, ул. „Хан Исперих” № 1.

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 29.05.2019 г. от 14:00 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 13:00 ч. в деня на търга.

Обявата за провеждане на търга е публикувана във в-к „Труд“, на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. (www.terem.bg, секция „Новини”).

РАЗДЕЛ XII: ОДОБРЯВАМ

Обявата за откриване на процедурата и документацията към нея.

РАЗДЕЛ XIII: КОНТРОЛ

Орган, който отговаря за контрола на провеждането на процедурата: Управителя на „ТЕРЕМ - Цар Самуил” ЕООД,  град Костенец.

РАЗДЕЛ XIV: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.

РАЗДЕЛ XV: СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

РАЗДЕЛ XVI: ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

24.04.2019 г.

За Възложителя:

Име: инж. Петко Лазаров

Длъжност: Управител

1234
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713