Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
*

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Във връзка с Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с предмет:

 1. Група № 1: 1.1.Стапел 3 с площ от 2922 м2 ведно с площадка /подрелсов път/, който е част от производствения район на ПИ 307013 в местност ,,Лъджата” по плана на с. Константиново;

1.2. Обслужваща площадка южно от стапел 3, с площ от 1420 м2, находящ се в източната част на територията на ,,ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал- Варна” ЕООД, част от ПИ 307013 в землището на с. Константиново, общ. Варна;

1.3. Открита складова площ до цех 4 с площ 598 м2, част от ПИ 307013, в землището на с. Констатиново, общ. Варна;

2. Група № 2: 2.1. Кей 2 находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна;

3. Група 3: 3.1.  монтиран върху Кей 2 портален кран с инв. 144540, въведен в експлоатация на 25.09.2009 г., с товароподемност 16т./ 30м. с максимален обхват на стрелата 35м., находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна,

 публикувана на интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.com)  и интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg), e допусната техническа грешка при изписването на банкова сметка на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, по която следва да бъде превеждан депозит за участие в конкурса.

 Активна банкова сметка, по която следва да се превежда депозит за участие в конкурса:

 “БАНКА ДСК”

BIC: STSABGSF

BGN   BG77STSA93000014560829

Титуляр: ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

 


О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД на основание раздел V и по реда на чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата  на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по точка 9 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД проведено на 31.10.2018 г. (Протокол № 50 от 31.10.2018 г.) и Решение  № РД-04-200/16.11.2018 г. на управителя на дружеството, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи, както следва:

1. Група 1:

1.1.Стапел 3 с площ от 2922 м2 ведно с площадка /подрелсов път/, който е част от производствения район на ПИ 307013 в местност ,, Лъджата” по плана на с. Константиново, с инв. 1144;

1.2. Обслужваща площадка южно от стапел 3, с площ от 1420 м2, находящ се в източната част на територията на ,,ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал- Варна” ЕООД, част от ПИ 307013 в землището на с. Константиново, общ. Варна;

1.3. Открита складова площ до цех 4 с площ 598 м2, част от ПИ 307013, в землището на с. Констатиново, общ. Варна;

Начална месечна наемна цена за недвижимите имоти в Група №1- 4900 (четири хиляди и деветстотин) лева;

2. Група 2:

2.1. Кей 2 находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна, с начална дневна наемна цена в размер 330 (триста и тридесет) лева.

3. Група 3:

3.1.  Монтиран върху Кей 2   портален кран с инв. 144540, въведен в експлоатация на 25.09.2009 г., с товароподемност 16т./ 30м. с максимален обхват на стрелата 35м., находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна, с начална дневна наемна цена в размер 170 (сто и седемдесет) лева.

Забележка: Определената наемна цена на кей 2 и кранът е за един работен ден, като за един работен ден за целите на процедурите се счита времето от 00.00 часа до 24.00 часа на съответния ден.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената месечна/дневна начална наемна цена за всяка от групите по раздел I. Посочените цени за всеки обект са без включен ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на конкурса цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

 

II. Начин на плащане на месечната наемна цена:

По банков път, по сметка на дружеството до 10- то число на следващия месец.

 

III. Условия на конкурса.

1.Общи условия:

Срок на договора за наем е 10 (десет) години.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената съответна  начална месечна или дневна наемна цена за всеки недвижим имот или съоръжение.

Участниците – юридически лица следва да имат регистрация в Република България.

Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в процедурата, в размер 1 000 (хиляда) лева и да приложи към заявлението си документ удостоверяващ плащането- оригинал или заверено копие. Депозитната вноска се внася в срок до 04.12.2018 г. по банкова път по сметка на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД:

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG77STSA93000014560855

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД

 

Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в 14- дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:

- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;

- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия

класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;

- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;

 

Депозитът на спечелилия участник се задържа, като депозит за изпълнението на задълженията на наемателя по договора. Депозитът се възстановява след освобождаване на обекта въз основа на молба от наемателя, като наемодателят може да удържи изцяло или частично от депозита неизплатени наеми, неустойки и други вземания по настоящия договор, в това число и обезщетение за причинени щети на имота от наемателя.

Срок и място за закупуване на конкурсната документация -  може да се получи, всеки работен ден от 9:00 до 16:15 часа, до 30.11.2018 г. в Деловодството, ет.2 в административната сграда на дружеството, на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово”, местност ,,Лъджата”. Цената за закупуване на конкурсната документация е 300 (триста) лева без ДДС, платими на касата на ,, ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал- Варна“ ЕООД, администртативна сграда, ет.1;

Оглед на обекта: Оглед може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на конкурса, в периода от 20.11.2018 г. до 04.12.2018 г. по някой от следните начини за контакт:

Лице за контакти:

Директор дирекция ,, Техническа” – Светлен Добрев; тел.: +359 886442354;

Срок и място за подаване на предложенията: В Деловодството на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, м-ст ,,Лъджата”, административна сграда, ет.2  до 16:15 часа в деня преди провеждане на конкурса.

Време, място и ред за провеждане на конкурса: 10:00 часа на 06.12.2018 г. в заседателната зала в административната сградата на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, находяща се на адрес: гр. Варна 9003, район ,, Аспарухово”, м-ст ,, Лъджата”.

 

2.Специални условия:

- В предмета на дейност на фирмите, заявили участие да се включват дейностите: ,,рязане и разкомплектоване на плавателни съдове” или кораборемонтна дейност;

- Фирмата участник в конкурса да притежава съответното разрешение от РИОСВ-Варна по чл.35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*), или да е стартирала процедура по издаване на съответното разрешително от РИОСВ-Варна по чл. 35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*)

При предложение второ се изисква документ удостоверяващ стартиране на процедура по издаване на разрешение от РИОСВ-Варна по чл.35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*.

 

IV. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в конкурса:

Кандидатите следва да са закупили конкурсна документация, както и да са подали предложение за участие в конкурса в посочения в конкурсната документация срок, спазвайки разпоредбата на чл. 16 ал. 3 ПРУПДТДДУК.

Кандидатите следва да представят в деловодството на дружеството в запечатан плик предложенията си, които е необходимо да съдържат:

- Заявление по образец (Приложение №1);

- Представяне на кандидата (следва да опише на кратко основния предмет на

дейност на участника, постигнати до момента резултати, бъдещи цели и планове за развитие);

- Ценова оферта (по образец  Приложение №2  );

- Инвестиционно предложение за десет годишния наемен период (левова равностойност и описание (свободен текст))- прилага се към плика с офертата за обекти от Група №1;

- План за минимална ангажираност през наемния период, за първата, втората,

третата и последващите години- прилага се към плика с офертата за обекти от Група №1;

 

Забележка (относима към обекти от Група №1) :

Минимална ангажираност /обем работа/ Наемателят да осигури:

А) през първата календарна година от дейността си да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 5000 тона;

Б) през втората календарна година Наемателят да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 8000 тона;

В) пред третата и последващите календарни години Наемателят да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 12000 тона годишно;

 

Оферти за обекти в Група №1, които не съдържат предложение за изпълнение на описаните минимални изисквания за обем работа на Възложителя ще бъдат отстранявани от участие в конкурса.

 

Към заявленията на кандидатите да бъдат приложени и:

 - Декларация за извършен оглед- по образец Приложение №3.

-  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) попълнена по образец- Приложение №4.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-

Приложение №6.

- Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл. 23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура, за юридически лица;

-  Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф

„Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в конкурса чрез пълномощник, за юридически лица;

- Документ за внесен депозит за участие в конкурса - в оригинал или заверено

копие;

- Удостоверение от съответния офис на териториална дирекция на НАП и

МДТ, по седалище на участника за наличие и липса на задължения, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК- заверено от участника копие с подпис и печат, издадено не по- рано от един месец преди дата на провеждане на конкурса.

- Заверено копие на Разрешение от РИОСВ - Варна по чл.35 ЗУО за дейността ,,рязане и разкомплектоване на плавателни съдове или документ удостоверяващ стартирала процедура по издаване на Разрешително от РИОСВ - Варна по чл.35 ЗУО за дейност ,, рязане и разкомплектоване на плавателни съдове''.

 

Предложенията на кандидати, които не са представили някой от изискваните документи или не са внесли депозит за участие в процедурата няма да бъдат разглеждани.

 

Не се допускат до участие в конкурса юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

 

V. Критерии за оценка.

 Критерии за оценка за обекти от Група №1 от раздел I.:

,,Икономически най - изгодната оферта” - Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа методиката за изчисляване описана в конкурсната документация. Оформя се комплексна оценка на офертата, съгласно 3 (три) вида показатели- най- висока предлагана наемна цена; обеми на (извършената) работа - план за нарастване на обема на работа през наемния период по години; предвидени инвестиции изразени в левова равностойност за целия десет годишен наемен период;

Класирането на предложенията се извършва от комисията в низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира предложението с най- висока комплексна оценка.

 

Критерии за оценка за обекти от Група №2 и Група №3 от раздел I.:

,,Предложена най- висока дневна наемна цена”- Офертите на участниците се класират според размера на предложената цена. При предложена еднаква най- висока цена от повече участници, управителя провежда преговори.

 

Конкурсната комисия класира по ред участниците, съобразно степента на удовлетвореност на конкурсните условия и предлага на Управителя да определи участника, спечелил конкурса. По преценка, Управителят може да изисква от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/ или изменените предложения.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най- пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса писмено.

С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора.

 

В случай, че в обявения срок постъпи само една оферта, конкурса се провежда и се разглежда постъпилата оферта, само при условие, че е редовна и предложената цена не е по-ниска от първоначално обявената.

 

Ако на конкурса не се явят кандидати, същият се обявява за непроведен.

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 10 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 09.11.2018 г. (Протокол № 51 от 09.11.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-4/18.04.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед РД – 05-70 от 15.11.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

I. Движими вещи - активи дружествена собственост, както следва:

1.      Лек автомобил  марка: „Опел”, модел: „Зафира”, е в размер на 1 290 лева без ДДС;

2.      Лек автомобил  марка: „Пежо”, модел: „Партнер”, е в размер на 1 350 лева без ДДС;

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 II. Начин и срок на плащане на цената:

 Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

 III. Условия на конкурса

 Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

  Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

 Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 Време и място на търга: 10:00 ч. на 30.11.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 07.12.2018 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 3 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 20.07.2018 г. (Протокол № 31 от 20.07.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-11/15.05.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед № РД-05-68 г. на Изпълнителния директор на дружеството, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, обособено в 50 групи – машини, материали, офис оборудване и съоръжения, подробно изброени в тръжната документация.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена за всяка група отделно или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.


 Разходите по прехвърлянето на собствеността, както и нейния демонтаж изцяло са за сметка на КУПУВАЧА.

 

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

 Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 9.00 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No. 13 адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4

 Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

  Оглед на движимите вещи: При желание за оглед, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 Телефони: 02/806 27 57, 0888 960 190.

 Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 Време и място на търга: 10:00 ч. на 21.11.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4

 Ако няма подадени заявления, търга се обявява за непроведен и се насрочва повторен търг на 06.12.2018 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 8.2 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 20.03.2018 г. (Протокол № 12 от 20.03.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-4/18.04.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед РД – 05-63 от 08.10.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

I. Движими вещи - активи дружествена собственост, както следва:

1.      Лек автомобил  марка: „Опел”, модел: „Зафира”, е в размер на 2 600 лева без ДДС;

2.      Лек автомобил  марка: „Пежо”, модел: „Партнер”, е в размер на 2 650 лева без ДДС;

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 

II. Начин и срок на плащане на цената:

 

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

 

III. Условия на конкурса

 

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до 24.10.2018 г. предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от холдинг Терем.

 

 

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 

Телефони: 02/ 806 27 57, 02/806 27 65

 

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 

Време и място на търга: 10:00 ч. на 25.10.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 30.10.2018 г.  от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

О Б Я В А

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, на основание Решение по т. 5 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 16.11.2017 г. (Протокол № 59 от 16.11.2017 г.), информира заинтересованите кандидати, че продава употребявани леки автомобили, собственост на дружеството, както следва:

Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Берлинго“ с рег. № В2793 СТ – на цена от 4 450 лв., без ДДС;

Лек автомобил марка „Дачия“, моде. „Логан“ с рег. № В8519 КН – на цена от 5 100 лв., без ДДС;

Оглед на автомобилите може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, на площадката на дружеството с адрес: гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев“ №1.

Телефон за връзка: 0518/4 60 47 и факс: 0518/ 4 22 78

О Б Я В А

 „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, в състава на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД разполага с налични (на склад) резервни части за МТ-ЛБ и 2С1 „Гвоздика”.

   За номенклатури, цени и количиства, се обръщайте към Галина Атанасова –Ръководител Финансово-икономически отдел на   „ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД , телефон 0887751762.

    Оглед на частите може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, при предварителна заявка.

    При проявен интерес, спецификацията с резервните части с каталожни номера и цени може да Ви бъде изпратен по електронна поща.

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

 

код

Наименование

мярка

бр.

Ед. цена, без ДДС

Обща стойност

1

1060001

Опора на двиг.к-т 8.01.012

бр.

1

30,24

30,24

 

216

1061944

Пръстен 8.11.138

бр.

10

15,75

157,5

2

1060002

Тръба 8.01.013-2

бр.

50

11,34

567

 

217

1061959

Пръстен огранич. 8.11.165-1

бр.

1

81,9

81,9

3

1060010

Конзола на задна опора 8.01.101

бр.

2

29,61

59,22

 

218

1061965

Планка огранич. 8.11.176

бр.

10

1,89

18,9

4

1060013

Греда на двигателя 8.01.104

бр.

1

83,16

83,16

 

219

1061967

Подложка 8.11.190

бр.

20

2,52

50,4

5

1060036

Подложка за закреп. А5.01.110

бр.

30

3,15

94,5

 

220

1061996

Подложка уплътнит.А5.11.167-2

бр.

20

6,55

131

6

1060101

Ролка натягаща к-т 8.02.015

бр.

7

170,1

1 190,70

 

221

1061998

Пръстен А5.11.169

бр.

5

25,2

126

11

1060135

Корпус на редуктор 8.02.101

бр.

2

541,8

1 083,60

 

222

1061999

Пружина 7.39.128

бр.

20

0,88

17,6

12

1060138

Вал на редуктор 8.02.104

бр.

2

126

252

 

223

1062110

Тръба 6.12.508-1

бр.

8

8,57

68,56

13

1060140

Капак 8.02.105

бр.

4

37,8

151,2

 

224

1062120

Вал за изключ.сцепл. 8.12.012

бр.

5

11,34

56,7

14

1060144

Капак 8.02.107

бр.

4

25,2

100,8

 

225

1062136

Картер на межд.редуктор 8.12.1

бр.

2

491,4

982,8

15

1060147

Уплътнител 8.02.110

бр.

30

1,26

37,8

 

226

1062138

Вал на редуктор 8.12.104

бр.

5

37,8

189

16

1060171

Уплътнител 8.02.136

бр.

30

0,83

24,9

 

227

1062140

З.К. водещо 8.12.105

бр.

5

50,4

252

18

1060218

Уплътнител 8.02.191

бр.

30

4,03

120,9

 

228

1062142

Опора 8.12.107

бр.

20

18,9

378

19

1060219

Пръстен у-телен 8.02.192

бр.

20

0,63

12,6

 

229

1062143

Подложка 8.12.108

бр.

20

1,89

37,8

20

1060223

У-нител /прокладка/ 8.02.196

бр.

20

9,32

186,4

 

230

1062144

Подложка 8.12.108

бр.

5

1,89

9,45

21

1060226

У-нител /прокладка/ 8.02.197

бр.

20

1,01

20,2

 

231

1062149

Фланец 8.12.112

бр.

2

16,38

32,76

22

1060334

Ъгълник 6.03.109/110

бр.

15

6,3

94,5

 

232

1062158

Уплътнение регулиращо 8.12.122

бр.

10

2,52

25,2

23

1060342

Тръба смукателна 6.03.143

бр.

7

4,03

28,21

 

233

1062167

Уплътнение регулиращо 8.12.131

бр.

10

2,27

22,7

24

1060346

Тръба изливна 6.03.147

бр.

10

4,41

44,1

 

234

1062168

Уплътнение регулиращо 8.12.132

бр.

20

2,27

45,4

25

1060347

Тръба изливан от резерв. 6.03.

бр.

20

6,05

121

 

235

1062182

Уплътнител 8.12.150

бр.

50

2,39

119,5

26

1060349

Тръба към филтъра 6.03.150

бр.

15

5,67

85,05

 

236

1062192

Капак долен на помпата 8.12.20

бр.

1

40,32

40,32

27

1060353

Пръстен 6.03.160

бр.

10

3,53

35,3

 

237

1062196

Шайба 8.12.207

бр.

20

1,89

37,8

28

1060358

Пръстен 6.03.165

бр.

6

1,13

6,78

 

238

1062197

Сегмент уплътнителен 8.12.208

бр.

100

1,26

126

29

1060368

Планка 6.03.183

бр.

10

4,03

40,3

 

239

1062207

Капак горен на помпата 8.12.21

бр.

3

113,4

340,2

30

1060374

Тръба преливна дясна 6.03.190

бр.

10

6,17

61,7

 

240

1062220

Болт 8.12.230

бр.

10

17,64

176,4

31

1060375

Тръба приливна лява 6.03.191

бр.

10

5,8

58

 

241

1062221

Пръстен уплътнителен 8.12.231

бр.

40

5,04

201,6

32

1060376

Тръба дясна на отдушник 6.03.1

бр.

10

5,86

58,6

 

242

1062434

Пружина 8.19.128

бр.

10

0,76

7,6

33

1060379

Тръба лява на отдушник 6.03.19

бр.

10

9,32

93,2

 

243

1062435

Муфа защитна 8.19.129

бр.

3

18,27

54,81

34

1060380

Тръба смукателна 6.03.194

бр.

10

8,82

88,2

 

244

1062667

Щанга 8.21.015

бр.

3

8,82

26,46

35

1060390

Скоба 6.03.208

бр.

1

4,41

4,41

 

245

1062668

Щанга 8.21.016

бр.

1

10,08

10,08

36

1060398

Тръба 6.03.223

бр.

10

3,78

37,8

 

246

1062680

Корпус на колонката 8.21.101

бр.

2

252

504

37

1060399

Тръба от РНМ-1 6.03.224

бр.

10

4,28

42,8

 

247

1062685

Чаша 8.21.106

бр.

2

3,78

7,56

38

1060400

Тръба 6-03-225

бр.

1

40,32

40,32

 

248

1062691

Фиксатор 8.21.112

бр.

20

10,08

201,6

39

1060401

Тръба смукат.към крана 6.03.22

бр.

1

2,9

2,9

 

249

1062692

Пружина 8.21.113

бр.

20

1,26

25,2

40

1060402

Тръба 6.03.227

бр.

10

19,53

195,3

 

250

1062693

Водач краен ляв 8.21.114

бр.

5

69,3

346,5

41

1060403

Тръба смукат.лява 6.03.228

бр.

10

3,65

36,5

 

251

1062694

Водач среден ляв 8.21.115

бр.

5

75,6

378

42

1060409

Тръба дренажна на доз. 6.03.23

бр.

20

4,54

90,8

 

252

1062695

Водач среден десен 8.21.116

бр.

5

75,6

378

43

1060412

Тръба към РНМ-1 6.03.233

бр.

10

4,54

45,4

 

253

1062696

Водач краен десен 8.21.117

бр.

5

69,3

346,5

44

1060417

Тръба изливна 6.03.238

бр.

10

4,91

49,1

 

254

1062703

Вилка регулираща 8.21.123

бр.

5

30,24

151,2

45

1060420

У-нител /прокладка/ 6.03.245

бр.

20

4,16

83,2

 

255

1062706

Вилка 8.21.125

бр.

10

25,2

252

47

1060440

ПЛАНКА 6.03.043

бр.

3

6,3

18,9

 

256

1062714

Лост 8.21.133

бр.

5

36,54

182,7

48

1060445

Пробка 8.03.051

бр.

10

23,94

239,4

 

257

1062715

Лост 8.21.134-1

бр.

5

16,63

83,15

49

1060459

Прокладка 8.03.116

бр.

10

1,76

17,6

 

258

1062716

Лост 8.21.135-1

бр.

5

17,01

85,05

50

1060462

Кобиличка 8.03.137

бр.

8

11,34

90,72

 

259

1062719

Вилка регулираща 8.21.138

бр.

5

30,24

151,2

51

1060480

Пръстен 8.03.179

бр.

100

4,54

454

 

260

1062722

Ръкохватка 8.21.141

бр.

3

8,82

26,46

52

1060483

Прокладка 8.03.180-А

бр.

30

1,51

45,3

 

261

1062728

Фиксатор на лоста 8.21.150-1

бр.

20

1,39

27,8

53

1060490

Тръба 8.03.193

бр.

3

9,32

27,96

 

262

1062730

Палец на фиксатора 8.21.152

бр.

30

4,16

124,8

55

1060493

Прокладка 8.03.245

бр.

50

1,89

94,5

 

263

1062740

Винт А5.21.117

бр.

30

3,72

111,6

56

1060495

Шайба уплътнителна 8.03.259

бр.

100

2,65

265

 

264

1062816

Конзола с втулка 6.22.028

бр.

5

55,44

277,2

57

1060603

Кожух 8.04.012

бр.

2

9,07

18,14

 

265

1062817

Конзола 8.22.029

бр.

5

16,38

81,9

58

1060618

Силфон к-т 8.04.041

бр.

3

437,54

1 312,62

 

266

1062834

Вал с лостове к-т 6.22.049

бр.

10

65,52

655,2

59

1060630

Тръба на отдушника 8.04.154

бр.

10

9,45

94,5

 

267

1062849

Конзола с лостове 6.22.101

бр.

5

47,25

236,25

60

1060705

Тръба 8.05.016

бр.

6

27,72

166,32

 

268

1062858

Запънка дясна 6.22.110

бр.

5

26,46

132,3

61

1060709

Клапан к-т 8.05.021

бр.

3

5,04

15,12

 

269

1062872

Лост на тягата на блока 6.22.1

бр.

10

25,2

252

62

1060710

Тръба 8.05.020-1

бр.

5

13,86

69,3

 

270

1062958

Салник 8.22.166

бр.

5

2,27

11,35

64

1060714

Тръба за в.помпа 8.05.024

бр.

30

8,82

264,6

 

271

1062959

Вилка 8.22.170

бр.

5

31,5

157,5

65

1060715

Тръба с дюза к-т 8.05.025-А

бр.

20

12,6

252

 

272

1062967

Палец затегат. 8.22.203

бр.

10

23,94

239,4

66

1060717

Тръба 8.05.026

бр.

10

16,38

163,8

 

273

1062970

Конзола на вала 8.22.200

бр.

10

32,76

327,6

67

1060729

Тръба въздушна с накр. 8.05.03

бр.

20

13,23

264,6

 

275

1063005

Палец 5.21.170

бр.

10

2,52

25,2

68

1060730

Тръба подвеждаща към 8.05.037

бр.

10

13,61

136,1

 

276

1063130

Конзола на лявата спир. 8.23.0

бр.

1

226,8

226,8

69

1060732

Тръба горивна к-т 8.05.039

бр.

10

4,03

40,3

 

277

1063145

Конзола на обтегач десен 8.23.

бр.

1

61,74

61,74

71

1060737

Тръба 8.05.017

бр.

7

9,26

64,82

 

278

1063170

Държач 8.23.120

бр.

10

1,26

12,6

72

1060742

Корпус на В П 8.05.101

бр.

5

42,84

214,2

 

279

1063175

Втулка металокерам. 8.23.125

бр.

5

18,9

94,5

73

1060743

Капак на корпуса 8.05.102

бр.

5

22,05

110,25

 

280

1063204

Пружина на спирачните 5.23.133

бр.

5

5,04

25,2

74

1060749

Пружина 8.06.148-1

бр.

10

1,01

10,1

 

281

1063208

Вилка 8.23.139

бр.

2

6,05

12,1

75

1060752

Салник 8.05.111

бр.

100

2,39

239

 

291

1063346

Тръба крайна дясна 6.24.073

бр.

1

6,93

6,93

76

1060753

Пружина 8.05.112

бр.

20

0,63

12,6

 

292

1063349

Тръба 6.24.074

бр.

2

7,31

14,62

77

1060762

Тръба изливна 8.05.122

бр.

10

4,54

45,4

 

293

1063350

Тръба към кран двоен 6.24.075

бр.

5

11,34

56,7

78

1060765

Тръба 8.05.126-1

бр.

5

12,98

64,9

 

294

1063351

Тръба към резервоара 6.24.076

бр.

1

10,08

10,08

79

1060776

Пружина 8.05.163

бр.

10

1,01

10,1

 

295

1063362

Тръба 6.24.083

бр.

10

11,97

119,7

80

1060824

Тръба 5.05.052

бр.

2

6,84

13,68

 

296

1063373

Пръстен 6.24.132

бр.

10

1,76

17,6

81

1060907

Разпределител горен 6.06.028-3

бр.

7

34,02

238,14

 

297

1063390

Пръстен 6.24.231

бр.

6

16,88

101,28

82

1060927

Уплътнител 6.06.173А

бр.

20

0,38

7,6

 

298

1063391

Пръстен уплътнят. 6.24.232

бр.

20

3,78

75,6

83

1060931

Тръба 6.06.208-1

бр.

5

8,82

44,1

 

300

1063432

Тръба за въздушен кран 8.24.05

бр.

10

7,56

75,6

84

1060933

Тръба задна 6.06.209-1

бр.

20

11,34

226,8

 

301

1063472

Щуцер 8.24.208

бр.

10

4,54

45,4

102

1061150

Колектор 8.07.171

бр.

2

44,1

88,2

 

302

1063651

Главина 8.30.021

бр.

1

378

378

103

1061301

Картер и спир.с шпилка 8.10.01

бр.

1

856,8

856,8

 

303

1063656

Болт за венеца 8.30.104

бр.

10

4,41

44,1

104

1061305

Смукател 8.10.015

бр.

3

37,8

113,4

 

304

1063714

Вилка 8.31.114

бр.

4

105,84

423,36

105

1061306

Тръба смук.дясна с фланец 8.10

бр.

5

88,2

441

 

305

1063716

Пръстен 8.31.127

бр.

10

10,08

100,8

106

1061307

Тръба смук.лява с фланец 8.10.

бр.

5

88,2

441

 

306

1063720

Палец А5.31.115-1

бр.

4

52,92

211,68

107

1061313

Синхронизатор 8.10.025

бр.

5

189

945

 

307

1063723

Съчмена опора/сфера/ А5.31.119

бр.

2

31,5

63

108

1061315

З.К. на IV предавка 8.10.026-

бр.

5

63

315

 

309

1063846

Втулка 8.32.135

бр.

30

10,08

302,4

109

1061316

Вилка 8.10.027

бр.

1

31,5

31,5

 

310

1063852

Пръстен ограничит. 8.32.143

бр.

20

26,84

536,8

110

1061317

З.К-У предавка с пръстен 8.10.

бр.

5

78,12

390,6

 

311

1063859

Гайка балансираща 8.32.155

бр.

10

31,25

312,5

111

1061321

З.К. на IV предавка 8.10.033-1

бр.

5

56,95

284,75

 

312

1063860

Пръстен 8.32.157

бр.

2

143,64

287,28

112

1061322

З.К. на III предавка 8.10.034-

бр.

10

56,7

567

 

313

1063960

Корпус на клапана 8.35.101

бр.

5

47,88

239,4

113

1061324

Вилка за вкл. на пред. 8.10.03

бр.

1

18,4

18,4

 

314

1063961

Клапан 8.35.102

бр.

10

18,27

182,7

114

1061340

Гнездо 8.10.053

бр.

5

75,6

378

 

315

1063970

Пружина 8.35.110/111

бр.

20

2,27

45,4

115

1061341

Кутия поводкова лява 8.10.054

бр.

4

63,5

254

 

316

1063976

Пръстен 8.35.121

бр.

5

4,41

22,05

116

1061342

Кутия поводкова дясна 8.10.055

бр.

4

63,5

254

 

317

1063981

Капак 8.35.124

бр.

10

35,28

352,8

117

1061343

Диск оттискателен 8.10.056

бр.

10

18,9

189

 

318

1063988

Стопор 8.35.132

бр.

5

3,53

17,65

118

1061344

Барабан на фрикциона 8.10.057

бр.

2

72,58

145,16

 

319

1063990

Пръстен 8.35.133

бр.

10

138,6

1386

119

1061345

Диск натискателен к-т 8.10.058

бр.

5

22,68

113,4

 

320

1064101

Панел десен 6.37.031

бр.

10

31,5

315

120

1061350

Тръба маслопроводна 8.10.071

бр.

10

15,88

158,8

 

321

1064102

Панел ляв 6.37.012

бр.

4

211,68

846,72

121

1061352

Фланец двоен с тръба 8.10.072-

бр.

2

1234,8

2 469,60

 

322

1064103

Панел 6.37.013

бр.

1

157,1

157,1

122

1061353

Тръба изсмукваща к-т 8.10.073-

бр.

10

13,36

133,6

 

323

1064106

Капак к-т 6.37.016

бр.

1

76,1

76,1

123

1061354

Тръба с фланец к-т 8.10.074

бр.

7

8,32

58,24

 

324

1064107

Панел преден 6.37.017

бр.

10

157,5

1575

124

1061355

Тръба с фланец к-т 8.10.075

бр.

8

19,28

154,24

 

325

1064108

Панел 6.37.018

бр.

10

151,2

1512

125

1061359

Филтриращ елем.на масло 8.10.0

бр.

15

16,38

245,7

 

326

1064109

Панел 6.37.019

бр.

15

151,2

2268

126

1061361

Тръба разпределителна 8.10.080

бр.

5

16,07

80,35

 

327

1064110

Панел заден долен 6.37.020

бр.

10

239,4

2394

127

1061363

Тръба маслопроводна 8.10.082

бр.

10

20,16

201,6

 

328

1064111

Панел заден горен 6.37.021

бр.

10

117,18

1171,8

128

1061364

Тръба маслопроводна 8.10.083

бр.

10

20,41

204,1

 

329

1064117

Панел 6.37.030

бр.

10

168,84

1688,4

129

1061367

Ос на междинното 8.10.104

бр.

1

11,34

11,34

 

330

1064121

Капак к-т 6.37.034

бр.

5

28,73

143,65

130

1061368

З.К. на заден ход 8.10.105

бр.

10

28,98

289,8

 

331

1064122

Панел заден к-т 6.37.035-2

бр.

10

149,94

1499,4

131

1061374

Корпус на маел.помпа 8.10.110

бр.

2

151,2

302,4

 

332

1064129

Панел к-т 6.37.042

бр.

10

170,1

1701

132

1061375

Преграда 8.10.111

бр.

5

37,8

189

 

333

1064215

Уплътнител 6.37.220

бр.

10

4,41

44,1

133

1061377

Преграда 8.10.113

бр.

5

37,8

189

 

334

1064390

Конзола 6.38.107

бр.

10

4,79

47,9

134

1061379

З.К. на привода на мас. 8.10.1

бр.

2

11,34

22,68

 

335

1064415

Конзола на направл.кол 6.40.10

бр.

5

26,46

132,3

135

1061380

Вал на маел.помпа 8.10.116

бр.

4

20,16

80,64

 

336

1064425

Греда лява 2С 1.40.054

бр.

1

5,8

5,8

136

1061382

З.К. на помпата водимо 8.10.11

бр.

4

21,42

85,68

 

337

1064429

Греда 2С1.40.237

бр. 1

1

3,78

3,78

137

1061383

Ос на помпата 8.10.119

бр.

2

15,12

30,24

 

338

1064453

Ключалка 8.41.014

бр.

5

52,92

264,6

138

1061386

Клапан 8.10.122-1

бр.

10

28,98

289,8

 

339

1064457

Зъбец 8.41.102-1

бр.

5

6,17

30,85

139

1061387

Пружина 8.10.123.1

бр.

20

0,83

16,6

 

340

1064463

Упор 8.41.108

бр.

10

2,65

26,5

140

1061435

З.К./пиньон и корона/ 810-201/

бр.

1

1827

1 827,00

 

341

1064464

Шайба ограничит. 8.41.109

бр.

10

2,65

26,5

141

1061436

Гнездо на лагера 8.10.202

бр.

5

478,8

2 394,00

 

342

1064466

Зъбчатка 8.10.302/317

бр.

10

90,72

907,2

142

1061441

Фланец 8.10.207

бр.

1

78,12

78,12

 

343

1064470

Болт 8.41.111

бр.

10

44,1

441

143

1061443

Подложка /у-ние/ 8.10.210

бр.

20

3,78

75,6

 

344

1064606

Панел 6.45.049

бр.

1

21,55

21,55

144

1061455

Вал 8.10.220

бр.

2

507,28

1 014,56

 

345

1064657

Панел 6.45.192

бр.

1

24,44

24,44

145

1061457

Шайба осигурителна 8.10.222

бр.

20

2,52

50,4

 

346

1064756

Капак на люк ляв 647-016/011

бр.

1

847,98

847,98

146

1061458

З.К. за заден ход водещо 8.10.

бр.

5

20,54

102,7

 

347

1064772

Ръкохватка 6.47.048

бр.

2

77,67

155,34

147

1061460

Пръстен регулиращ 8.10.225

бр.

20

7,56

151,2

 

348

1064779

Конзола лява к-т 6.47.038

бр.

1

15,88

15,88

148

1061461

Шайба регулираща 8.10.226

бр.

10

7,56

75,6

 

349

1064781

Калник преден 6.47.040

бр.

2

23,81

47,62

149

1061462

Пръстен регулиращ 8.10.227

бр.

3

7,31

21,93

 

350

1064790

Бойник 6.47.050

бр.

10

70,56

705,6

150

1061470

Гнезда на лагера 8.10.232

бр.

5

100,8

504

 

351

1064798

Щит десен к-т 6.47.058-А

бр.

10

33,52

335,2

151

1061473

З.К. за IV предавка вод. 8.10.

бр.

10

30,24

302,4

 

352

1064799

Щит ляв к-т 6.47.059-А

бр.

10

33,52

335,2

152

1061476

Пръстен 8.10.238

бр.

10

7,56

75,6

 

353

1064818

Лост 6.47.105-1

бр.

4

13,86

55,44

153

1061478

Муфа за синхронизатор 8.10.240

бр.

10

37,93

379,3

 

354

1065101

Накрайник изолиращ 14.48.137

бр.

100

3,15

315

154

1061484

Муфа съединителна 8.10.247

бр.

10

50,4

504

 

355

1065122

Табло 6.50.017

бр.

20

8,19

163,8

155

1061485

Шайба на маслопровода 8.10.248

бр.

5

50,4

252

 

356

1065125

Табло 6.50.020-1

бр.

10

33,39

333,9

156

1061489

Водач 8.10.252

бр.

10

6,93

69,3

 

357

1065145

Проводник 6.50.070.-2

бр.

1

179,93

179,93

157

1061490

Водач 8.10.253

бр.

20

8,95

179

 

358

1065146

Проводник 6.50.071

бр.

5

186,48

932,4

158

1061496

Пружина на синхронизатора 8.10

бр.

100

1,13

113

 

359

1065147

Проводник 6.50.072-1

бр.

5

144,9

724,5

159

1061497

Фиксатор 8.10.261

бр.

100

6,3

630

 

360

1065148

Проводник 6.50.073

бр.

1

168,46

168,46

160

1061500

Полуплъзгач 8.10.265

бр.

10

18,9

189

 

361

1065153

Проводник 6.50.077

бр.

5

16,76

83,8

161

1061506

Скоба 8.10.275

бр.

5

34,02

170,1

 

362

1065157

Проводник 6.50.082

бр.

5

115,92

579,6

162

1061509

Вал главен 8.10.301

бр.

3

592,2

1 776,60