Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Новини

Новини
О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че към публикуваната на 08.03.2019 г. на сайта на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД гр. София, в раздел „Електронна борса” - https://www.terem.bg/,  ПР-2019-0001  състезателна процедура за избор на доставчик на услуга - осъществяване на физическа охрана на имуществото и района на „Терем – Овеч“ ЕООД гр. Провадия и абонаментно сервизно обслужване на техническите системи за сигурност в дружеството, са добавени корекции и промени.

 

О Б Я В А

,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 15 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и съгласно Решение № РД-04-29/19.02.2019 г., в което е предвидена дата за повторно провеждане на търга в случай, че няма постъпили заявления за някои от недвижимите имоти предмет на търга на първоначално обявената дата (08.03.2019 г.)., обявява повторна дата за търг с тайно наддаване съгласно  чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:

I.Предмет на търга:

 1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- с начална месечна наемна цена 510 (петстотин и десет) лева без ДДС;

2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- с начална месечна наемна цена 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС;

3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС – с начална месечна наемна цена от 40 (четиридесет) лева без ДДС;

4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- начална месечна наемна цена 130 (сто и тридесет) лева без ДДС;

5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 90 (деветдесет) лева без ДДС;

6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – с начална месечна наемна цена 30 (тридесет) лева без ДДС;

7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – с начална месечна наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лева без ДДС;

            8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 240 (двеста и четиридесет) лева без ДДС;

           II. Вид на търга - тайно наддаване на закрито заседание.

 III. Срок за отдаване – 3 (три) години.

 IV. Поради липса на кандидати за гореспоменатите в раздел I. недвижими имоти на първоначално обявената дата, търгът да се проведе повторно от 10.00 часа на 20.03.2019 година в Заседателната зала на дружеството.

 Тръжна документация -  може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа в периода от 12.03.2019 година до 19.03.2019 година от Деловодството на дружеството.  Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.

Тази сума не се възстановява.

Забележка: За участници закупили тръжна документация в първоначално обявените срокове, но не подали заявления за участие ще се считат за актуално платени.

 Депозит за участие :

1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.

2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

             3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС;

             4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на IIри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

            5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – 50 (петдесет) лева без ДДС;

             6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – 30 (тридесет) лева без ДДС;

7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

     8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;

 Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 часа до 16,00 часа в периода до 19.03.2019 година.

Краен срок за подаване на заявленията за участие е 16:00 часа в деня преди търга (19.03.2019 г.).

За повече информация: +359 885 551 991

О Б Я В А

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение по т. 4 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 17.08.2018 г. (Протокол № 36 от 17.08.2018 г.) и Заповед № РД-05-12/06.03.2019 г. на изпълнителния директор на „Терем-Холдинг” ЕАД обявява процедура за отдаване под наем на част от имот – публично-частна собственост за срок от 3 години, а  именно:

 1.        Позиции:

Обособена позиция: 1

Помещения №101, №102, №103, №104, представляващи търговска площ, 2 бр. санитарни възли, кухня и предверие

Площ: 209,55 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 2

Помещение № 105 и 106, представлящо търговска площ, разпределено в две помещение  

Площ: 44,20 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 3

Помещение № 107 и 108,  представляващо търговска площ, 1 бр. санитарни възли, кухня и предверие

Площ: 77,40 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 4

Помещение № 109, представляващо  търговска площ, 2 бр. санитарни възли, кухня.

Площ: 99,82 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 5

Помещение № 110, представляващо  търговска площ (бар), 2 бр. санитарни възли.

Площ: 114,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 6

Помещение № 111, представляващо  офис-помещение.

Площ: 22,96 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 7

Помещение №112, представляващо  търговска площ и санитарен възел.

Площ: 39,81 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 8

Помещение №113, представляващо офис-помещение

Площ:  19,41 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 9

Помещение № 115,  представляващо офис-помещение

Площ: 18,59 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 10

Помещение № 116, представляващо складово помещение.

Площ: 17,00 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 11

Помещение № 130, представляващо зала за хранене, предверие, 2 бр. санитарни възли.

Площ: 272,90 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 12

Помещение № 117, представляващо складово помещение за съблекалня, санитарен възел

Площ: 6,34 кв.м.

Местоположение: първи етаж в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12.

Обособена позиция: 13

Роторно помещение, представляващо две нива, търговска  площ, санитарен възел

Площ: 350,99 кв.м.

Местоположение: в сграда с идентификатор: 68134.100.368.4, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 14

Помещение № 2.1 и 2.2 , представляващо офис  с две преходни помещения.

Площ: 50,20 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 15

Помещение № 2.3, представляващо офис  помещение

Площ: 113,86 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 16

Помещение № 2.4 , представляващо офис помещение.

Площ: 60,75 кв.м.

Местоположение: втори етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 17

Помещение № 3К1, представляващо офис помещение.

Площ: 13,58 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 18

Помещение № 3К2, представляващо офис помещение.

Площ: 13,91 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 19

Помещение № 3К3, представляващо офис помещение.

Площ: 14,59 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 20

Помещение № 3К4, представляващо офис помещение..

Площ: 14,63 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 21

Помещение № 3К5, представляващо офис помещение.

Площ: 17,95 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 22

Помещение № 3К6, представляващо офис помещение.

Площ: 24,71 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 23

Помещение № 3.1., представляващо складово помещение.

Площ: 12,40 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 24

Помещение № 3.2, представляващо офис помещение.

Площ: 31,48 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 25

Помещение № 3.3., представляващо офис помещение.

Площ: 28,00 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

Обособена позиция: 26

Помещение № 3.4., представляващо офис помещение.

Площ: 24,12 кв.м.

Местоположение: трети етаж,  в сграда с идентификатор: 68134.100.368.7, с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12

2. Предназначение на обекта: Имотът да се използва от наемателя, без да възпрепятства нормалния работен процес в административната сграда с адрес ул. „Иван Вазов” № 12.

3. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

4. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко юридическо лице, регистрирано по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта.

5. Начална тръжна цена, представляваща месечния наем за посочения обект за:

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, първи етаж

Обособена позиция 1 е в размер на: 4507,42 лева без ДДС.

Обособена позиция 2 е в размер на: 1123,56 лева без ДДС.

Обособена позиция 3 е в размер на: 1967,51 лева без ДДС.

Обособена позиция 4 е в размер на: 2147,13 лева без ДДС.

Обособена позиция 5 е в размер на: 2452,14 лева без ДДС.

Обособена позиция 6 е в размер на: 448,87 лева без ДДС.

Обособена позиция 7 е в размер на: 1011,97 лева без ДДС.

Обособена позиция 8 е в размер на: 170,81 лева без ДДС.

Обособена позиция 9 е в размер на: 163,59 лева без ДДС.

Обособена позиция 10 е в размер на: 149,60 лева без ДДС.

Обособена позиция 11 е в размер на: 5870,08 лева без ДДС.

Обособена позиция 12 е в размер на: 55,79 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.4

Обособена позиция 13 е в размер на: 7549,79 лева без ДДС.

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, втори етаж

Обособена позиция 14 е в размер на: 893,06 лева без ДДС.

Обособена позиция 15 е в размер на: 2025,57 лева без ДДС.

Обособена позиция 16 е в размер на: 1080,74 лева без ДДС.

 

Сграда с идентификатор 68134.100.368.7, трети етаж

Обособена позиция 17 е в размер на: 241,59 лева без ДДС.

Обособена позиция 18 е в размер на: 247,46 лева без ДДС.

Обособена позиция 19 е в размер на: 259,56 лева без ДДС.

Обособена позиция 20 е в размер на: 260,27 лева без ДДС.

Обособена позиция 21 е в размер на: 319,33 лева без ДДС.

Обособена позиция 22 е в размер на: 492,96 лева без ДДС.

Обособена позиция 25 е в размер на: 220,60 лева без ДДС.

Обособена позиция 26 е в размер на: 560,03 лева без ДДС.

Обособена позиция 27 е в размер на: 498,12 лева без ДДС.

Обособена позиция 28 е в размер на: 429,09 лева без ДДС.

 

В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, ВиК и др.

В наемната цена не са включени такса административно обслужване в рамките на 3,91 лв./на кв. на месец без ДДС за всяко отделно помещение и такса битови отпадъци и сметоизвозване.

6. Начин на плащане и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в 3-дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. Депозитът се внася в банка: „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът за добро изпълнение се освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на договора, при липса на констатирани нанесени щети на недвижимото имущество.

- наемната цена се заплаща за всеки месец до 5- то число на текущия месец по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF.

- консумативните разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др, свързани с ползването на обекта се заплащат от наемателя. Всеки наемател се задължава в рамките на 6 (шест) месеца да открие собствена партида за наетия от тях имот. До разкриването на собствени партиди разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди.

7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 20% от стойността на началната тръжна цена (т.5), която се внася по сметка на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД,  „ДСК“ АД, IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06, BIC: STSABGSF, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. Депозитът се възстановява в 7(седем) дневен срок след подписване на договор със спечелилия кандидат или след прекратяване на процедурата.

8. Краен срок за закупуване на тръжната документация: 25.03.2019 г. Тръжната документация се закупува в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4, в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч. Цена на тръжната документация: 50 (петдесет) лева с ДДС.

9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Срокът за подаване на заявленията е до 16,00 ч.  на 26.03.2019 г., считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

10. Огледи на обектите могат да се извършват само след  заплатена и получена тръжна документация до 26.03.2019 г., в рамките на работния ден – 9.00 ч. до 16.00 ч., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с г-н Мартин Ботев, тел. 0882 708 070.

11. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 27.03.2019 г. в административната сграда на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 , от 10.00 часа. При получени оферти с еднакви ценови предложения, кандидатите, ще бъдат поканени на явно наддаване.

 

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 08.03.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

О Б Я В А

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

  на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение № РД-04-29/19.02.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява търг с тайно наддаване съгласно чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:

      - Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” с идент. 38354.307.13.37 с начална наемна цена от 510 (петстотин и десет) лева без ДДС;

       - Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- начална месечна наемна цена 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС;

         - Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- с начална месечна наемана цена 40 (четиридесет) лева без ДДС;

                - Закрита площ – част от сграда ,,Магазия и тоалетна към кей № 1”  с идент. 38354.307.13.79 - Магазии № 1, № 2,  с обща площ от 35,00 кв. м. – начална месечна наемна цена 70 (седемдесет) лева без ДДС;

- Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- начална месечна наемна цена 130 (сто и тридесет) лева без ДДС;

  - Закрита площ – санитарно-битови помещения – първи етаж в ляво - съблекалня, баня, битово помещение и склад; втори етаж – стая; трети етаж – две стаи - част от сграда ,,Битова със столова”(административна) с идент. 38354.307.13.85, всичко с обща  площ 200,48 кв.м. с начална месечна наемна цена 500 (петстотин) лева без ДДС;

                - Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с

идент. 38354.307.13.24, с начална месечна цена 90 (деветдесет) лева без ДДС;

           - Закрита производствена площ от 346 кв.м., представляваща част от сграда ,,Галваничен участък” и технологично оборудване, с идент. 38354.307.13.45, с начална месечна наемна цена 560 (петстотин и шестдесет) лева без ДДС;

                - Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – начална месечна цена 30 (тридесет) лева без ДДС.

                - Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна)

с идент. 38354.307.13.85 – начална месечна наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лева без ДДС.

         - Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свързочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – начална месечна наемна цена 240 (двеста и четиридесет) лева без ДДС.

                Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до

16.00 часа в периода 21.02.2019 година до 04.03.2019 година от Деловодството на дружеството. Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.

Тази сума не се възстановява.

 Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 часа до 16,00 часа в периода до 06.03.2019 година.

Търгът ще се проведе на 08.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството.

 Ако не се яви кандидат, търгът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 20.03.2019 година на същото място.

За справки: тел. +359 886 442 354


О Б Я В А

               „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕООД (Протокол № 5 - т. 9.1.1. и 9.1.2. от дневния ред) и Решение по Протокол № РД-36-11/15.05.2018 г. на Министъра на отбраната, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД – печатарски машини, материали, офис оборудване и съоръжения, подробно изброени в тръжната документация.

 ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателнаа стъпка е в размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността, както и нейния демонтаж са изцяло за сметка на КУПУВАЧА.

 Начин и срок на плащане на цената:

 Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност за всяка група отделно.

 Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството при банка:

 

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG29 STSA 9300 0022 2275 06

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД

 

Условия на конкурса

 Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч., до деня предхождащ търга в стая № 13 на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” №12, ет.4.

 Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

 Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на имуществото, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 електронна поща: d_georgiev@terem.bg;

 телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

 Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 Време и място на търга: 10:00 ч. на 06.03.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

 Ако на търга не се яви кандидат или останат непродадени активи, то повторен търг ще се проведе на 22.03.2019 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Обявата за провеждане на търга да се публикува във в-к „Труд“ на 19.02.2019 г., на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg, секция „Новини”).

 

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 16.5 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 06.02.2019 г. (Протокол № 8 от 06.02.2019 г.) и Решение по Протокол № РД-36-5/30.01.2019 г. на Министъра на отбраната, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни средства: 

Обособена позиция: 1

Лек автомобил  марка: „Санг Йонг”, модел: „Рекстън”, с рег. № CА 5858 АМ, с номер на рама:KPTGOB1FS5P200878 , с номер на двигател:66592512528854, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 02.12.2005 г.;

цвят: черен металик;

работен обем: 2700 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 6+1;

максимална мощност на двигател: 119 kW.

Обособена позиция: 2

Лек автомобил  марка: „Санг Йонг”, модел: „Кайрон”, с рег. № CА 3045 BC, с номер на рама:KPTSOA1KS6P040782, с номер на двигател:66495012515176, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 30.10.2006 г.

цвят: черен металик;

работен обем: 2000 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 6+1;

максимална мощност на двигател: 104 kW.

Обособена позиция: 3

Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, с рег. № CА 5407 CB, с номер на рама: KMHEU41VP7A296100, с номер на двигател: D4EA6008424, със следните технически характеристики:

тип гориво: дизел;

дата на първа регистрация: 28.12.2006 г.

цвят: сив металик;

работен обем: 1991 см³.;

брой места за сядане + мястото на водача: 4+1;

максимална мощност на двигател: 103 kW.

Вид на търга: Търг с тайно наддаване.

Началната тръжна цена за:

 

1.       Лек автомобил  марка: „Санг - Йонг”, модел: „Рекстън”, е в размер на 2 900,00 лв. без ДДС;

2.       Лек автомобил  марка: „Санг - Йонг”, модел: „Кайрон”, е в размер на 4 100,00 лв. без ДДС;

3.       Лек автомобил  марка: „Хюндай”, модел: „Соната”, е в размер на 5 000,00 лв. без ДДС.

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена. Наддавателната стъпка е размер на 5% от обявената начална тръжна цена.

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

Начин и срок на плащане на цената:

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

Условия на търга.

Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No.13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, който имат задължения към дружество от група Терем.

Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

Време и място на търга: 10:00 ч. на 28.02.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, то повторен търг ще се проведе на 15.03.2019 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

Обявата за провеждане на търга е публикувана във в-к „Труд“, на интернет страницата на Министерство на икономиката, както и на интернет страницата на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД. (www.terem.bg, секция „Новини”).
О Б Я В А

"ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД обявява състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

Дата на обявяване: 25.01.2019 г.

Основание за процедурата: Настоящата процедура се открива на основание т. 4.3. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, съгласно което "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД отправя настоящата покана за представяне на оферта за предоставяне на финансови услуги, при условията, посочени по-долу.

І. Наименование и предмет на процедурата

Избор на изпълнители - кредитни институции, за предоставяне на финансови услуги на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД, както следва:

1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, за разполагаеми средства на Дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни банкови сметки.

2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. откриване и обслужване на разплащателни сметки на Дружеството, условия за международни разплащания, извършване на парични преводи в лева и чуждестранна валута, получаване на преводи в чуждестраннав валута, касови операции в лева и чуждестранна валута.

ІІ. Условия за участие.

Допустими участници са кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции с функциониращи банкови представителства в гр. София, които да подготвят и представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

III. Изисквания към съдържанието на офертата

Всеки участник следва да представи:

1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка – оригинал или копие.

2. Актуален дългосрочен кредитен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг.

3. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на настоящата процедура.

4. Оферта по приложен към настоящата покана образец (Приложение № 1).

Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от сайта на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД – https://terem.bg, секция Новини.

 

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него. Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език.

IV. Представяне на офертите

1. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик по поща, с куриер или на ръка. В плика се комплектоват всички документи, посочени в т. III от настоящата покана. Върху плика се поставя следния надпис:

(i) Оферта за предоставяне на финансови услуги на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД;

(ii) име на участника;

(iii) адрес за кореспонденция, телефон,факс и електронен адрес.

2. Място и срок на представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД (от 9:00 ч. до 16:00 ч.), находящо се в гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 12, ет.4, стая 1 в срок до 08.02.2019 година. Оферти след указания срок не се приемат.

V. Срок на валидност на офертите: офертите следва да имат срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VІ. Методика и критерии за определяне на комплексна оценка на офертите.

Офертите ще бъдат класирани по критерия "икономически най-изгодна оферта", определена въз основа на комплексна оценка съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

Неколичествени показатели (НП) /тежест 40%. при изчисляване на комплексната оценка:

 

 

 

Критерии

 

мax. бр. точки

 

Пояснение

1

Предлагани "гъвкави" депозити в лева и  евро /депозити с възможност за внасяне и за теглене на суми, без това да нарушава договорените лихвени условия/

 

 

10

Да – 10 т.;

Не – 0 т.

2

Актуален дългосрочен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг

 

15

ü за най-високо ниво от ААА до АА- или Ааа до Аа3 или еквивалентно – 15 т;

ü за А+ до А- или А1 до А3 или еквивалентно – 13 т.

ü за ВВВ+ до ВВВ- или Ваа1 до Ваа3 или еквивалентно – 10 т.;

ü за ВВ+ до ВВ- или Ва1 до Ва3 или еквивалентно – 7 т.;

ü за В+ до В- или В1 до В3 или еквивалентно – 3 т.;

ü за по-ниски нива –0 т.

3

Надеждност на платформа за интернет банкиране

 

 

 

10

ü при интернет банкиране с достъп чрез КЕП, "токен-устройство", SMS известяване  или други ел.защити и не по – малко от три програми за защита –10 т.;

ü при интернет банкиране с достъп чрез КЕП, "токен-устройство", SMS известяване  или други ел.защити и по – малко от три програми за защита – 5 т.;

ü при интернет банкиране с друг достъп – 0 т. до 10 точки.

 

Други предложения/предимства/

(Опит на финансовата институция, удовлетвореност от работата, услуги, съобразени със спецификата на извършваната дейност)

 

5

По преценка на участника – описателно, референции и друго

 

 

Количествени показатели (КП) /тежест 60 точки при изчисляване на комплексната оценка:

 

 

 

Критерии

 

мax. бр. точки

 

Пояснение

1

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в лева

 

2

Min такса

Такса на участника

х 2 точки

2

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в евро

 

2

Min такса

Такса на участника

х 2 точки

3

Такси/комисиони за касови операции в лева

 

4

Теглене на каса равностойност 5000 лв.

 - оферта за безплатна услуга получава максимален брой точки – 4 т.,

- всички останали оферти, предлагащи теглене с такса се оценяват в съотношение към най-ниската 

4

Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева

 

4

Min такса

Такса на участника

х 4 точки

5

Такса за наредени междубанкови преводи БИСЕРА  по ел.канал

 

6

Min такса

Такса на участника

х 6 точки

6

Такса за наредени междубанкови преводи  чрез системата РИНГС  по ел.канал

 

8

Min такса

Такса на участника

х 8 точки

7

Такси/комисиони за получени преводи във валута от други банки

 

8

Min такса

Такса на участника

х 8 точки

8

Такси/комисиони за изходящи валутни преводи в евро

 

10

Min такса

Такса  на участник

х 10 т

9

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в лева

 

4

Лихва на участника

Max лихвен %

х 4 т

10

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в евро

 

4

Лихва на участника

Max лихвен %

х 4 т

11

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

 

4

Лихва на участника

Max лихвен %

х 4 т

12

Годишен лихвен процент по депозит, съгл. т.1.2.

 

4

Лихва на участника

Max лихвен %

х 4 т

 

Забележка: Присъдените точки, в случаите когато не е указан начина, се получават за всеки ред, според представените оферти от различните кредитни институции:

·         когато стойността на определен показател за дадена кредитна институция е офериран като променлив за целите на оценката ще се отчита по-високата стойност на съответния показател;

·         когато определена (оферирана) такса/лихвен процент на дадена кредитна институция е с променлива дименсия, напр. процент/лимит от парична сума и/или срок, при необходимост от изравняване на дименсиите, ще бъде изчислен конкретен размер на съответния показател съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 валутни единици.

 

Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула: КО = НП + КП, Максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, получил най - висока комплексна оценка.

"ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД спазва принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

При получаване на поне 5 (пет) оферти, същите се отварят и разглеждат от назначената комисия в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

В случай на постъпване на по-малко от 5 (пет) оферти за участие в процедурата, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на крайния срок от повторната обява, всички постъпили оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой.

VII. Други условия

"ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД си запазва правото да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Допълнителна информация във връзка с критериите по настоящата процедура може да бъде предоставена в срока за подаване на оферти на тел: 02 806 2752 – Кр. Божанова

Крайна дата за подаване на документи: 08.02.2019 г. /включително/.

 

 Приложение № 1

Образец

 

О Ф Е Р Т А
за предоставяне на финансови услуги на
“ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД

От ______________________________________________________________________________,

/наименование на участника по регистрация/

ЕИК_______________, със седалище и адрес на управление______________________________,

Адрес за кореспонденция____________________________________________________________

Телефон, факс и e-mail:_______________________________________________________

Представлявано от __________________________________________________________

/три имена представляващия и длъжност/

чрез ______________________________________________________________________________

/три имена и длъжност на упълномощеното лице, ако офертата не е подписана от представляващия/

 

                Уважаеми г-н Изпълнителен директор,

            След като се запознахме с поканата за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, критериите за оценка, условията за участие и изискванията към кандидатите, предлагаме на Вашето внимание следната оферта:

1.      Оферта по неколичествени показатели:

 

 

 

 

Неколичествени показатели (НП)

 

Офертни

параметри

1.

Предлагани „гъвкави“ депозити в евро /депозити с възможност за внасяне и за теглене на суми без това да нарушава договорените лихвени условия/

 

2.

Актуален дългосрочен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг – приложете копие от документ

 

4.

Надеждност на платформа за интернет банкиране

 

5.

Други предложения/предимства/

(Опит на финансовата институция, удовлетвореност от работата, услуги, съобразени със спецификата на извършваната дейност)

 

 

2.      Оферта по количествени показатели:

 

 

 

 

Количествени показатели (КП)

 

Офертни

параметри

1.

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в лева

 

2.

Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в евро

 

3.

Такси/комисиони за касови операции в лева

 

 

3.1. Теглене на каса равностойност 5000 лв.

 

4.

Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева

 

5.

Такса за наредени междубанкови преводи БИСЕРА по електронен канал

 

6.

Такса за изходящ междубанков превод в лв. по Рингс по електронен канал

 

7.

Такси/комисиони за  получени преводи във валута от други банки

 

8.

Такси/комисионни за изходящи валутни преводи в евро

 

9.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в лева

 

10.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в евро

 

11.

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари

 

12.

Годишен лихвен процент по депозит, съгл. т.1.2

 

 

3.      По определените от Вас неколичествени показатели, прилагаме следните документи:

3.1. _________________________

3.2. _________________________

3.3. _________________________

3.4.   _________________________ и т.н.

 

 

/Участниците представят документи, по тяхна преценка, удостоверяващи обстоятелства, които следва да бъдат установени, съгласно условията на процедурата, както и включващи показатели, предложения и доказателства, които ще бъдат оценявани, в съответствие с определените неколичествени критерии за оценка/.

 

 

 

 

 

Дата ______________                                              Подпис, печат

Име на представляващия/ упълномощеното лице

Длъжност

 

 

 

 

 

*

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Във връзка с Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с предмет:

 1. Група № 1: 1.1.Стапел 3 с площ от 2922 м2 ведно с площадка /подрелсов път/, който е част от производствения район на ПИ 307013 в местност ,,Лъджата” по плана на с. Константиново;

1.2. Обслужваща площадка южно от стапел 3, с площ от 1420 м2, находящ се в източната част на територията на ,,ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал- Варна” ЕООД, част от ПИ 307013 в землището на с. Константиново, общ. Варна;

1.3. Открита складова площ до цех 4 с площ 598 м2, част от ПИ 307013, в землището на с. Констатиново, общ. Варна;

2. Група № 2: 2.1. Кей 2 находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна;

3. Група 3: 3.1.  монтиран върху Кей 2 портален кран с инв. 144540, въведен в експлоатация на 25.09.2009 г., с товароподемност 16т./ 30м. с максимален обхват на стрелата 35м., находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна,

 публикувана на интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.com)  и интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg), e допусната техническа грешка при изписването на банкова сметка на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, по която следва да бъде превеждан депозит за участие в конкурса.

 Активна банкова сметка, по която следва да се превежда депозит за участие в конкурса:

 “БАНКА ДСК”

BIC: STSABGSF

BGN   BG77STSA93000014560829

Титуляр: ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

 


О Б Я В А

ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД на основание раздел V и по реда на чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата  на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по точка 9 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД проведено на 31.10.2018 г. (Протокол № 50 от 31.10.2018 г.) и Решение  № РД-04-200/16.11.2018 г. на управителя на дружеството, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи, както следва:

1. Група 1:

1.1.Стапел 3 с площ от 2922 м2 ведно с площадка /подрелсов път/, който е част от производствения район на ПИ 307013 в местност ,, Лъджата” по плана на с. Константиново, с инв. 1144;

1.2. Обслужваща площадка южно от стапел 3, с площ от 1420 м2, находящ се в източната част на територията на ,,ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал- Варна” ЕООД, част от ПИ 307013 в землището на с. Константиново, общ. Варна;

1.3. Открита складова площ до цех 4 с площ 598 м2, част от ПИ 307013, в землището на с. Констатиново, общ. Варна;

Начална месечна наемна цена за недвижимите имоти в Група №1- 4900 (четири хиляди и деветстотин) лева;

2. Група 2:

2.1. Кей 2 находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна, с начална дневна наемна цена в размер 330 (триста и тридесет) лева.

3. Група 3:

3.1.  Монтиран върху Кей 2   портален кран с инв. 144540, въведен в експлоатация на 25.09.2009 г., с товароподемност 16т./ 30м. с максимален обхват на стрелата 35м., находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна, с начална дневна наемна цена в размер 170 (сто и седемдесет) лева.

Забележка: Определената наемна цена на кей 2 и кранът е за един работен ден, като за един работен ден за целите на процедурите се счита времето от 00.00 часа до 24.00 часа на съответния ден.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената месечна/дневна начална наемна цена за всяка от групите по раздел I. Посочените цени за всеки обект са без включен ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на конкурса цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.

 

II. Начин на плащане на месечната наемна цена:

По банков път, по сметка на дружеството до 10- то число на следващия месец.

 

III. Условия на конкурса.

1.Общи условия:

Срок на договора за наем е 10 (десет) години.

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената съответна  начална месечна или дневна наемна цена за всеки недвижим имот или съоръжение.

Участниците – юридически лица следва да имат регистрация в Република България.

Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в процедурата, в размер 1 000 (хиляда) лева и да приложи към заявлението си документ удостоверяващ плащането- оригинал или заверено копие. Депозитната вноска се внася в срок до 04.12.2018 г. по банкова път по сметка на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД:

Банка: „ДСК“ АД

IBAN:  BG77STSA93000014560855

BIC: STSABGSF

Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД

 

Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в 14- дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:

- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;

- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия

класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;

- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;

 

Депозитът на спечелилия участник се задържа, като депозит за изпълнението на задълженията на наемателя по договора. Депозитът се възстановява след освобождаване на обекта въз основа на молба от наемателя, като наемодателят може да удържи изцяло или частично от депозита неизплатени наеми, неустойки и други вземания по настоящия договор, в това число и обезщетение за причинени щети на имота от наемателя.

Срок и място за закупуване на конкурсната документация -  може да се получи, всеки работен ден от 9:00 до 16:15 часа, до 30.11.2018 г. в Деловодството, ет.2 в административната сграда на дружеството, на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово”, местност ,,Лъджата”. Цената за закупуване на конкурсната документация е 300 (триста) лева без ДДС, платими на касата на ,, ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал- Варна“ ЕООД, администртативна сграда, ет.1;

Оглед на обекта: Оглед може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на конкурса, в периода от 20.11.2018 г. до 04.12.2018 г. по някой от следните начини за контакт:

Лице за контакти:

Директор дирекция ,, Техническа” – Светлен Добрев; тел.: +359 886442354;

Срок и място за подаване на предложенията: В Деловодството на ,,ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, м-ст ,,Лъджата”, административна сграда, ет.2  до 16:15 часа в деня преди провеждане на конкурса.

Време, място и ред за провеждане на конкурса: 10:00 часа на 06.12.2018 г. в заседателната зала в административната сградата на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, находяща се на адрес: гр. Варна 9003, район ,, Аспарухово”, м-ст ,, Лъджата”.

 

2.Специални условия:

- В предмета на дейност на фирмите, заявили участие да се включват дейностите: ,,рязане и разкомплектоване на плавателни съдове” или кораборемонтна дейност;

- Фирмата участник в конкурса да притежава съответното разрешение от РИОСВ-Варна по чл.35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*), или да е стартирала процедура по издаване на съответното разрешително от РИОСВ-Варна по чл. 35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*)

При предложение второ се изисква документ удостоверяващ стартиране на процедура по издаване на разрешение от РИОСВ-Варна по чл.35 ЗУО за дейности по третиране на отпадъци (рязане и разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства с произход бракувани и негодни за експлоатация плавателни средства с код 16 01 04*.

 

IV. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в конкурса:

Кандидатите следва да са закупили конкурсна документация, както и да са подали предложение за участие в конкурса в посочения в конкурсната документация срок, спазвайки разпоредбата на чл. 16 ал. 3 ПРУПДТДДУК.

Кандидатите следва да представят в деловодството на дружеството в запечатан плик предложенията си, които е необходимо да съдържат:

- Заявление по образец (Приложение №1);

- Представяне на кандидата (следва да опише на кратко основния предмет на

дейност на участника, постигнати до момента резултати, бъдещи цели и планове за развитие);

- Ценова оферта (по образец  Приложение №2  );

- Инвестиционно предложение за десет годишния наемен период (левова равностойност и описание (свободен текст))- прилага се към плика с офертата за обекти от Група №1;

- План за минимална ангажираност през наемния период, за първата, втората,

третата и последващите години- прилага се към плика с офертата за обекти от Група №1;

 

Забележка (относима към обекти от Група №1) :

Минимална ангажираност /обем работа/ Наемателят да осигури:

А) през първата календарна година от дейността си да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 5000 тона;

Б) през втората календарна година Наемателят да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 8000 тона;

В) пред третата и последващите календарни години Наемателят да осигури разкомплектоване на плавателни съдове с тегло минимум 12000 тона годишно;

 

Оферти за обекти в Група №1, които не съдържат предложение за изпълнение на описаните минимални изисквания за обем работа на Възложителя ще бъдат отстранявани от участие в конкурса.

 

Към заявленията на кандидатите да бъдат приложени и:

 - Декларация за извършен оглед- по образец Приложение №3.

-  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) попълнена по образец- Приложение №4.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-

Приложение №6.

- Удостоверение за ЕИК в съответствие с чл. 23 от ЗТР. ЕИК може да се посочи и в декларация свободен текст, подписана от представляващия участника в тръжната процедура, за юридически лица;

-  Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф

„Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в конкурса чрез пълномощник, за юридически лица;

- Документ за внесен депозит за участие в конкурса - в оригинал или заверено

копие;

- Удостоверение от съответния офис на териториална дирекция на НАП и

МДТ, по седалище на участника за наличие и липса на задължения, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК- заверено от участника копие с подпис и печат, издадено не по- рано от един месец преди дата на провеждане на конкурса.

- Заверено копие на Разрешение от РИОСВ - Варна по чл.35 ЗУО за дейността ,,рязане и разкомплектоване на плавателни съдове или документ удостоверяващ стартирала процедура по издаване на Разрешително от РИОСВ - Варна по чл.35 ЗУО за дейност ,, рязане и разкомплектоване на плавателни съдове''.

 

Предложенията на кандидати, които не са представили някой от изискваните документи или не са внесли депозит за участие в процедурата няма да бъдат разглеждани.

 

Не се допускат до участие в конкурса юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

 

V. Критерии за оценка.

 Критерии за оценка за обекти от Група №1 от раздел I.:

,,Икономически най - изгодната оферта” - Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа методиката за изчисляване описана в конкурсната документация. Оформя се комплексна оценка на офертата, съгласно 3 (три) вида показатели- най- висока предлагана наемна цена; обеми на (извършената) работа - план за нарастване на обема на работа през наемния период по години; предвидени инвестиции изразени в левова равностойност за целия десет годишен наемен период;

Класирането на предложенията се извършва от комисията в низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира предложението с най- висока комплексна оценка.

 

Критерии за оценка за обекти от Група №2 и Група №3 от раздел I.:

,,Предложена най- висока дневна наемна цена”- Офертите на участниците се класират според размера на предложената цена. При предложена еднаква най- висока цена от повече участници, управителя провежда преговори.

 

Конкурсната комисия класира по ред участниците, съобразно степента на удовлетвореност на конкурсните условия и предлага на Управителя да определи участника, спечелил конкурса. По преценка, Управителят може да изисква от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/ или изменените предложения.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най- пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса писмено.

С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора.

 

В случай, че в обявения срок постъпи само една оферта, конкурса се провежда и се разглежда постъпилата оферта, само при условие, че е редовна и предложената цена не е по-ниска от първоначално обявената.

 

Ако на конкурса не се явят кандидати, същият се обявява за непроведен.

О Б Я В А

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 10 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, проведено на 09.11.2018 г. (Протокол № 51 от 09.11.2018 г.), Решение по Протокол № РД-36-4/18.04.2018 г. на Министъра на отбраната и Заповед РД – 05-70 от 15.11.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

I. Движими вещи - активи дружествена собственост, както следва:

1.      Лек автомобил  марка: „Опел”, модел: „Зафира”, е в размер на 1 290 лева без ДДС;

2.      Лек автомобил  марка: „Пежо”, модел: „Партнер”, е в размер на 1 350 лева без ДДС;

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на сбора от обявената тръжна цена плюс една или повече наддавателни стъпки.

 

Разходите по прехвърлянето на собствеността са за сметка на КУПУВАЧА.

 II. Начин и срок на плащане на цената:

 Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.

 Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на изпълнителния директор на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, в лева по сметката на дружеството.

 III. Условия на конкурса

 Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 8.30 до 16.30, до деня предхождащ търга в стая No. 13 на адрес гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:

 Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.

 

Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.

  Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на автомобила, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

 Електронна поща: d_georgiev@terem.bg

 Телефони: 02/ 806 27 57, 0888 960 190.

 Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 09:45 ч. в деня на търга.

 Време и място на търга: 10:00 ч. на 30.11.2018 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ №12, ет. 4.

 Ако на търга не се яви кандидат или остане непродаден автомобил, се насрочва повторен търг на 07.12.2018 г. от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 09:45 ч. в деня на търга.

 

12
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713