Интервю с Кръстю Кръстев, изпълнителен директор на “ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД за вестник Българска армия


Интервю с Кръстю Кръстев, изпълнителен директор на “ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД за вестник Българска армия

- Гн Кръстев, вие поехте „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД през 2021 г. Какво заварих­те и с какви проблеми се сблъскахте?

 - Когато заех длъжността на изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, обиколих всички дружества от група ТЕРЕМ, за да се запозная на място с истинското състоя­ние на всяко едно от тях. Оказа се, че производствените им мощности са изградени през го­дините, когато България е била част от Варшавския договор, а въоръжението и техниката са били основно съветско про­изводство. Материалната база освен с висока енергоемкост се характеризира и с липса на гъвкавост по отношение на съвременните изисквания. Навсякъде оборудването е мо­рално остаряло и се генерират високи разходи за неговите текущи поддръжка и ремонт. Част от дружествата бяха натоварени едва между 20%-40 %, а разходите за заплати и комунално-битови нужди се за­пазваха. В дружествата заварих недостиг на финансови средства за обновяване на производстве­ните бази, усвояването на нови производства и иновации, и разширяване на продуктовата листа. Срещнах известна пасив­ност в част от ръководствата на дружествата по отношение на осигуряване на поръчки и ра­бота по гражданска продукция. Трябва да се знае, че услугите на група ТЕРЕМ се предлагат на ограничен кръг клиенти, тъй като прилаганите технологии и опит са за въоръжение съветско производство. Ограниченото търсене е довело до постепенно намаляване и свиване на про­изводствените мощности. За да не се допусне социално недо­волство, в миналите години е започнало отпускане на заеми от холдинга към дружествата за заплати за персонала и за други разходи.

- Това е станало, преди да дойдете в ТЕРЕМ?

 - Точно така. Години наред не са заделяни средства за съвременно технологично обо­рудване на заводите. Именно постоянните разходи, ниската степен на натовареност, от­пусканите заеми и дължимите лихви е довело до де капитализирането на 4 дружества и съответно финансовата им неустойчивост.

В същото време група ТЕ­РЕМ в своята дейност има за­коново определени изисквания за поддържане на мощности за изпълнения на военновременни задачи. Само че тези законови задължения за изпълнение на военновременните задачи не позволяват да се направят съществени структурни и про­изводствени промени в дъщер­ните дружества, защото голяма част от тях имат специфична производствена дейност. Един­ственото положително нещо от тези проблеми е, че в друже­ствата на група ТЕРЕМ работи все още квалифициран и обучен персонал.

- Колко общо е вътреш­ният дълг на дружествата към холдинга?

 - Приблизително около 45 млн. лв.

- Как войната в Украйна влияе върху дейността на холдинга?

 - Войната в Украйна доведе до липса на резервни части за ремонт на бойната техника. Ако изобщо се намерят някои части, то те са на двойна и тройна цена отпреди войната.

- Пояснете как войната до­кара тази липса на части?

 - Около 40% от необходи­мите резервни части за ремонт на техниката на нашите Въоръ­жени сили и не само за тях се осигуряваха с внос от Русия или от Украйна. При този наложен режим на санкции и неработещи предприятия в Украйна холдингът няма въз­можност да сключва договори с гарантирано изпълнение за ремонт на изделия, в които са специализирани дружествата му. За съжаление, все още по- голямата част от техниката във Въоръжените ни сили е руско производство. Ако постъпи тех­ника от МО, за нейния ремонт ние ще изпитаме трудности по­ради липсата на резервни части.

- Посочете примери в това отношение?

 - Ами например за вертолетите Ми-24 и Ми-17, „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ” има необходимия капацитет като специалисти и оборудване за извършването на ремонтите, но за авиацион­ната техника вече е трудно да се намерят резервни части па пазара. Тези части ги взимахме допреди войната от Украйна или от Русия.

- Има ли възможност да ги внасяме от други държави?

 -Трудно е, защото и другите държави страдат от тази война или от санкциите. За танковете имаме същия проблем. Въпреки, че 40% от резервните части за Т-72 могат да се произвеждат в „ТЕРЕМ-Хан Крум“, то останалите 60% трябва да се търсят от внос. Имаме договор е МО за едни вериги за танк. Два пъти ги купувахме чрез контрагент с внос от Чехия, чисто нови от завода. И двата пъти показаха дефекти още в първите километри. Тези, които купувахме преди това от Русия или от Украйна, нямаха такива проблеми.

- Какъв е изходът от си­туацията, която очертахте?

 - Усилията на ръководството се насочиха към промяна на ситуацията и преди всичко позиционирането на група ТЕРЕМ като надежден субект в реална пазарна ситуация. Трябваше да подобрим орга­низацията и ефективността на търговската дейност. Да опти­мизираме всички бизнес проце­си и организационни структури, както и моделите на управле­ние във всички дружества на група ТЕРЕМ. Насочихме се към трансфер на нови техно­логии и закупуване на лицензи. И най-важното - трябваше да натоварим производствата във всички дружества. Все още обаче имаме проблем с привли­чането на млади кадри с високо образователно и квалифика­ционно развитие. По-голямата част от работещите в група ТЕРЕМ са в пред пенсионна и пенсионна възраст.

- Какво е икономическото състояние на холдинга?

 - Основен приоритет на изминалата година бе осигуряването на договори, с приходите от които да се гарантира нормална производственосто­панска дейност на дружествата. В резултат на промените, които започнаха още през 2021 г., ТЕ­РЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД сключи 54 договора през 2022 г. на стойност около 23 млн. лв. без ДДС. Успяхме да натоварим дружествата на 80-100%. Мога да се похваля, че през годината дружествата имаха относи­телно ниски задължения към доставчици и бюджета. Сега редовно се изплащат заплатите и осигурителните вноски, но все пак има опасност за част от дружествата заради пробле­мите, за които стана дума в началото.

- Какви са очакванията ви за тази година?

 - Най-важното за нас през 2023 г. е да има ясно очерта­ни параметри за участие па група ТЕРЕМ в програмите за модернизация на Въоръже­ните сили на България. През втората половина на януари т.г. започна снарядяването на 122-мм изстрели по метода на шнековането в корпуса. Това бе голямо предизвикателство по възстановяване на машините и оборудването, по изготвяне на екипировката. Възстановена бе и лабораторията за извърш­ване на контролни проверки на шнекованите изделия. И наред със старите се наложи изграждане на нови инсталации и съоръжения. Очакванията са да достигнем до 32 (ХМ) снаряда на месец, както и да започнем снарядяването на 152-мм из­стрели. Вече имаме подписани договори за 7 млн. лв.

- Доколкото разбрах, група ТЕРЕМ се самоиздържа?

 - Точно така. Всички разходи за заплати и издръжка на дружествата са от собствени приходи. Знаете ли колко тру­доемка задача е подписването дори само на един договор? Необходимо е да се проведат понякога 20 срещи с потенциал­ни контрагенти, за да се стигне до сделка.

- Ще намери ли място ТЕ­РЕМ в модернизацията на Българската армия?

 - Като бивш офицер, служил 33 години в армията и от моя практически войскови опит, мога да кажа, че изпълнението на проекти за модернизация само чрез закупуването на готови продукти и платформи без участието на българската отбранителна индустрия ще има негативно влияние върху оперативната готовност на техниката и въоръжението по време на целия и´ жизнен цикъл. А оттам това ще има и негативно влияние върху бойната­ готовност и боеспособността на армията.

И затова още в началото на моето встъпване в длъж­ност, както и на ръководството на холдинга акцентирахме върху трансфера на технологии и участието на група ТЕРЕМ в процеса па гаранционната и следгаранционната поддръжка на новата техника. Целта е да се постигне по-ниска стойност на очакваните оперативни раз­ходи и разходите за логистична поддръжка. В стойността на всеки нов продукт в голяма степен, до 30%, се включва гаранционното и следгаран­ционното поддържане по време на жизнения цикъл. Защото усвояването на ремонта и под­дръжката винаги ще намали не само общите разходи, но и ще намали значително и времето за обслужване и ремонт, когато се наложи. Както ще се нама­лят и значително транспортни­те разходи, ако дейностите се изпълняват в България. Затова за нас е много важно да имаме ясно очертани параметри за участието на холдинга в про­грамите за модернизация на армията.

- Един хипотетичен при­мер, г-н Кръстев, ако но­вата бойна машина на пехотата бъде внесена като изцяло готов продукт, това крие ли някакви негатив­ни последици, в случай че ТЕРЕМ не бъде включен в нейното асемблираме?

 - Минусът е, че по-нататъшната поддръжка на такава бойна машина ще оскъпи значително крайната стойност. Тоест, ако сега се дават едни финансови средства, да речем X единици, за да се придобие, трябва след това да се дават и допълнително средства за нейната поддръжка, както и за резервни части. Ако холдин­гът участва в асемблирането, ще усвои новата машина, ще придобием необходимите способности за производство­то и на резервни части чрез трансфер на нови технологии, ще има обучен състав и при повреда няма да се чака с месеци да дойдат специали­сти, за да извършат ремонта. И още един аргумент в тази насока. Страната X, която произвежда тази машина, ще прави това, докато има тър­сене на пазара. В момента, когато спре търсенето на тази машина на оръжейния пазар, означава, че тя може да спре и производството на резервни части и ще се окаже, че след 10 или 20 години сме закупили бойни бронирани машини, за които нямаме резервни части за ремонт. Някои от фирмите доставчици, както и „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД търсим съвместно сътрудничество в тази насока. Производството на машината ще започне в друга държава, а последва­щите етапи ще се извършват тук, в дружествата на ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. А това оз­начава откриването на нови работни места, трансфер на нови технологии, придобиване на способности и възможности по поддръжката на техниката. В тази област може да използ­ваме и опита на наши съю­зници и съседи като Румъния например. Там построиха нови мощности и придобиваните нови бойни бронирани маши­ни се асемблират в румънски предприятия, аналогични на ТЕРЕМ. Подобна е ситуацията по отношение на авиационната техника. Доколкото ми е известно, български хеликоптери „Кугър“ и сега се обслужват в Румъния по договор, сключен от МО с агенция на НАТО (NSPA). Трудно се договаря индустриално сътрудничество, но при правилни действия финансовите средства, платени за това, може да допринесат за придобиване на нови техноло­гии и най-вече за по-голяма независимост при поддръжка­та на техниката. Създадените работни места и развитието в нови технологични области ще имат още по-голям принос за развитието на страната. Намираме се в много важен момент за дружествата. Група ТЕРЕМ е създадена за ремонт и поддръжка на въоръжението и военната техника на Българ­ската армия. Дори армията да е ограничила поръчките за ремонт, тя все още има външни контрагенти, които разполагат с техника, която ТЕРЕМ може да поддържа. Но войната в Украйна ще подейства като катализатор за превъоръжаване. Голяма част от техниката ще бъде унищо­жена, а резервните части ще бъдат изразходени. Съвсем скоро, надявам се, Българска­та армия ще се модернизира и старата техника няма вече да се поддържа. Постепенно и наличната техника в частни фирми ще бъде реализирана. Ако холдингът ТЕРЕМ не бъде въвлечен в усвояването на новата техника, само след няколко години дружествата ще престанат да съществуват. А това ще направи нашата армия зависима от чужди икономики, като финансовият ресурс ще изтича от страната, а по време на криза може да изпадне в ситуацията, която се случи с доставките на газ.

Други новини


© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук