История


“ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД град Велико Търново е предприятие с близо седемдесетгодишна история,  с решаващ принос за повишаване отбранителната способност на страната и с трайни традиции в производството на изделия с гражданско предназначение.

През 1952 г. на основание Заповед № 79/02.04. на Началник управление артилерийско въоръжение към МНО, започва подготовка  за пребазиране на Артелирийска база – София в района на град Велико Търново.

Началото на дългогодишната история на предприятието е поставено през 1953 година, когато с МЗ-0276 от 21 август се обявява пребазиране на поделение 80740 - София в град Велико Търново. На същия ден се назначава и първият караул с дежурен офицер Георги Янков. Така новосформираното поделение започва своята производствена дейност – с много трудности и редица проблеми при изграждане на инфраструктурата, овладяването на нови производства, усвояване ремонта на различни системи въоръжение, въвеждането на нови процеси. Започва се с 10-15 сгради, където се ремонтира артилерийска материална част, стрелково оръжие, оптически прибори, произвежда се ЗИП. Още от самото начало ръководството разбира, че развитието на завода зависи от квалификацията на кадрите и усилено започва обучение и самообучение. За целта се сформира собствен ПУЦ, който създава условия за изграждане на обучен и сплотен колектив. През периода от 1953 до 1964 година е постигнат значителен напредък.

В началото на  1964 година в района на Артилерийска база във Велико Търново се обособяват две самостоятелни поделения – “Централна база за ремонт на въоръжение” с военно-пощенски номер 90620 и “Специализиран склад за въоръжение” запазващ военно-пощенски номер 80740, като във връзка с Министерско постановление №118/1960 год. започва подготовката за привеждане на поделение 90620 от бюджетна издръжка на стопанска сметка. Това налага да се изучат и доразвият съобразно спецификата на производството и ремонта, нормативните документи, касаещи производствено-финансовата дейност,  организацията и управлението, планирането, ценовата политика и др.

С решение на МС № 322/14.10.1964 г. поделението преминава на стопанска сметка в мирно време, но поддържа мощности и ресурси за интересите на отбраната на страната по военновременния план. В този период продължава разширяване на производствените площи, модернизация на оборудването и въвеждане на нови технологии.

През 1965 година по решение на МС № 528 с Министерска заповед № 00333 от 9 октомври е сформирано управление “Военно-ремонтни бази и заводи” и под. 90620 преминава на негово подчинение като 147 артилерийски технически ремонтен завод – Велико Търново. Министърът на отбраната утвърждава правилник за устройството и дейността на управлението, като  се дава възможност за разработка и производство на гражданска продукция за вътрешния пазар и за износ. В тази връзка през следващите години наред с  увеличаване на  номенклатурите на ремонтираните изделия,  се усвоява и производството на редица нови изделия с гражданско предназначение – пожарогасител “Тетра-2“, водопенен пожарогасител “Пяна-10”, акумулаторни кутии, радиооповестителни приемници, редуцир-вентил “Балтика”, газови котлони “Янтра“ и “Горин”, тиристорен импулсен токоизправител, жироскопично-навигационно устройство “Огоста” и много други.
Есента на 1968 година  е паметна за  завода, с откриването от началника на ГЩ на БНА – генерал-полковник Атанас Семерджиев на т.нар. Втори район с изградени нови участъци за ремонт на специално въоръжение. Това създава предпоставка за обучение на офицери и работници по ракетна техника във ВНАУ – град Шумен.

В съревнованието между заводите на УВРБЗ е получено преходното червено знаме.

През 1969 година с Указ на Президиума на Народното събрание поделение 90620 се преименува в Електро-механичен завод “Ивайло”, като през същата година му е присъден и орден “Червено знаме на труда”.  

Развитието на завода за периода 1970 г. – 1990 год. е свързан с етапите, през които е  въвеждано в експлоатация  въоръжението и техниката от българската армия. През тези години поетапно са изграждани нови производствени мощности от  сграден фонд и технологичното оборудване.

Това е златният век на завода - времето през което е усвоен ремонта на новите образци АМЧ, оптически и електроннооптически прибори, прицели и далекомери, наземни и зенитно-ракетни комплекси. Направено е цялостно разработване и изработване на механично и електро- стендово оборудване за ремонт на ЗРК „Волхов“, „Двина“ и най-вече „Нева“. През 1994 г. е усвоена ЗРК „КУБ“, а през 2001 г. – „РУБЕЖ“ – и двата комплекса и до сега са на въоръжение в БА.

През този период са разработени и произвеждани:

1.    Оптични и електронни прибори за онагледяване на учебния процес по физика в училищата.
2.    Механични възли за тъкачни станове.
3.    Интериорно оборудване за пътнически вагони за нуждите на БДЖ.
4.    Радио управляема мишена /безпилотен самолет/ „Явор 1”. 
5.    Система за радио управление на наземни мишени  „Явор 3”.
6.    Електронни блокове и възли за радиолокационни и навигационни системи за НПК „Черно море” гр. Варна.
7. Усвоено е производството на хидравлично и електронно оборудване на базова станция /кабина/ на РЛС „Калиакра” съвместна разработка с „Електрон прогрес”  и „Балканкар прогрес” гр. София за нуждите на ВМС.
8. Производство на захранващ блок за радиостанция Р-123.
9.    Производство на електронни блокове за цветни телевизори серия „Велико Търново” за КРТА „Респром” В. Търново.
10.    Производство на електронна част на радиовзривател „Дунав” за 120 мм мина.
11.    Самоизвличащ се кран с дистанционно електро управление „Еверест.”
12.    Магистрална гъвкава информационно управляваща система „МАГИУС” съвместна разработка с „Научноизследователски институт по полупроводникова техника” – София

От 1987 год. (опитен образец) започва едно от мащабните за завода производство на самоходна минохвъргачка „Тунджа“, противооткатните устройства за която са разработени и внедрени заедно с катедра „Артилерийско въоръжение“ на тогавашното ВНВАУ в гр. Шумен.

Заводът произвежда като учебно-тренировъчни средства вкладни цеви за 100 мм танково оръдие, 122 мм оръдие 2А31 на САУ 2С1. През 1988 година започва производството на СВЦ за 125 мм танково оръдие 2A46 на танк Т72, която работи с използване на пълната автоматика на танка.

С настъпване на демократичните промени и преструктуриране на БА с Министерска заповед № 0051/1991 г. ЕМЗ “Ивайло” се преименува на Завод за ремонт на въоръжение “Ивайло”.  В този период поради настъпилите изменения във военната доктрина на страната и  намаляване на държавните поръчки за ремонт на въоръжение и техника се налага разработването на оздравителна програма за увеличаване дела на гражданското производство и мощно навлизане на вътрешните и външни пазари с цел пълно натоварване на производствените мощности и човешки ресурси, като се създава работна група за маркетинг.

С Разпореждане на Министерски съвет № 18 от 17.04.1998г., издадено на основание  член 17, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с чл. 159, ал.2 от Търговския закон и чл.4, ал.3 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията,  управление "Военна промишленост" - София се преобразува в еднолично акционерно дружество с държавно имущество "ТЕРЕМ" ЕАД с единадесет клона в Пловдив, Добрич, Враца, Провадия, Търговище, Варна, Велико Търново, Божурище, Костенец, Разград и Созопол. Новообразуваното дружество "ТЕРЕМ" ЕАД поема активите и пасивите на управление „Военна промишленост” и на подчинените му поделения – военноремонтни заводи към деня на вписването на дружеството в търговския регистър. Правата на държавата като едноличен собственик на капитала на учреденото "ТЕРЕМ" ЕАД се упражняват от Министъра на отбраната. 
Въз основа на цитираното разпореждане военноремонтният завод във Велико Търново се обособява в клон на "ТЕРЕМ" ЕАД. Вписването на "ТЕРЕМ" ЕАД – клон Велико Търново в търговския регистър на Великотърновски  окръжен съд е извършено с Решение от 26.10.1998 г. по ф.д. 1376/1998 г.

От тогава в следствие преструктурирането на българската армия и образуване на големи количества излишъци от въоръжение и ратифициране на конвенции за намаляване на въоръженията в завода започна нова непозната досега дейност, наречена Утилизация – унищожаване на въоръжение.

„ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД,  град Велико Търново и специалистите в дружеството с натрупания богат опит, придобит от досегашната им дейност по ремонта, успяват да се справят и с утилизация на въоръжение и боеприпаси от 1998 г. до сега.
Със Заповед на Министъра на отбраната № ЗТД – 36 от 23.06.2004г.,  издадена на основание чл. 262о, ал.2 и ал.4 във връзка с чл.262с, ал.1, чл.262т, ал.2 от Търговския закон и чл. 12, т.1 и т.12, пр.3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, чл. 15, ал. 1, т.12.3 от Устава на „ТЕРЕМ” ЕАД и Разрешение на Агенцията за приватизация № 92.00.07-1000 от 25.05.2004 г., е взето решение за  преобразуване на "ТЕРЕМ" ЕАД чрез отделяне на девет еднолични дружества с ограничена отговорност, при което "ТЕРЕМ" ЕАД – клон Велико Търново е закрит и е учредено „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД. 

С решение от 21.07.2004 г. по ф.д. № 847/2004 г. Великотърновският окръжен съд вписва в Регистъра на търговските дружества дружеството „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД.

Съгласно извършените в търговския регистър вписвания по фирмено дело № 847/2004г. при Велико Търновски окръжен съд Дружеството е вписано в търговския регистър, рег. 1, том 15, стр.82, парт. № 7 със следния предмет на дейност: „Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжения, боеприпаси и друго военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; управление на движимо и недвижимо имущество – частна държавна собственост, внос, износ; реклама, маркетинг; инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция; услуги, техническа помощ и обучение, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с изключение на външнотърговски сделки с предмет оръжие, взривни вещества, боеприпаси и/или стоки и технологии с възможна двойна употреба, по смисъла на Закона за контрол на външно търговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.” 
Съгласно учредителните документи и вписванията в търговския регистър едноличен собственик на всички дялове от капитала на "ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД е "ТЕРЕМ" ЕАД – гр. София, регистрирано по фирмено дело 8410/1998г. по описа на Софийски градски съд. 

Въпреки многократната смяна на името, предметът на дейност не се променя – и до днес в “ТЕРЕМ-ИВАЙЛО”ЕООД   се работи в две основни направления – Ремонт и производство на военна и специална продукция и производство на гражданска продукция.

Разработваните Бизнес-програми за дейността на дружеството през последните години отразяват стремежа на ръководството за по-нататъшно икономическо развитие, като стопанска единица и просперитет, с цел запазване и дори увеличаване на потенциала за ремонт на въоръжение и техника, осигуряващи боеготовността на БА и отбраната на страната от една страна и от друга – задоволяване потребностите на клиентите и попълване на съществуващите пазарни ниши, чрез произвежданите изделия с гражданско предназначение.

На 05.10.2001 г. на “ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД  тържествено е връчен от представител на Германише лойд – Хамбург, сертификат № QS-2362HH за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001.

Притежаването на този сертификат е гаранция за осигуряване на адекватни ресурси за изпълнение на поставените цели, а именно:

постоянно информиране за потребителския интерес и стремеж за възможно най-пълното му задоволяване;

предоставяне на взискателния клиент на желаните от него функционални, практични и надеждни продукти;

прецизно проектиране, производство и доставка на произвежданите изделия и изпълнение на ремонтните дейности в посочения от клиента срок.

Убедено, че качеството на продукцията се определя от качеството на организация, ръководството на дружеството винаги е разчитало на постоянно развиващи се специалисти, желаещи да достигнат качество във всички аспекти на дейността – от замисъла на продукта до производството, продажбите и сервиза.

За съжаление, през последните години значително намалява относителният дял на държавните поръчки.

Продукцията за МО, формирана на база отпуснатите лимити  е крайно недостатъчна за натоварване на производствено-ремонтните мощности  от една страна, а от друга – да осигури минимална заетост на основните висококвалифицирани специалисти по ремонта на въоръжение и техника. 

Цялостната дейност  се планира и осъществява на основата на задълбочени проучвания и добра маркетингова дейност като с помощта на изградената компютърна мрежа за координиране, контрол и управление на стопанския процес, дава възможност за гъвкаво ръководство и вземане на адекватни управленски решения с цел стабилност и просперитет на дружеството.

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук