Завършили запитвания


ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИ НА “ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД В ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА, АКТИВИ, СТОКИ И МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ НА ХОЛДИНГА

Краен срок за подаване: 06-01-2023
Дата на отваряне на офертите: 09-01-2023
№: ХОЛ-2022-0002
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Настоящият конкурс за избор на независим оценител за оценка на инвестиции на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД в дъщерните дружества, активи, стоки и материални запаси на холдинга, се провежда на основание на Международни счетоводни стандарти /МСС/ 40 „Инвестиционни имоти“, МСС 36 „Обезценка на активи“, МСС 2 „Материални запаси“ и Решение по т. 14 на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД от дневен ред на заседание, проведено на 09.12.2022 г. (Протокол № 46 от 09.12.2022 г.). В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани оценители, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Терем - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.

Краен срок за подаване: 19-10-2022
Дата на отваряне на офертите: 20-10-2022
№: ИВА-2022-0002
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, включващ блок за управление на оси Х, Z и шпиндел, монитор с клавиатура, машинен пулт, захранващ блок 60W/24V, USB порт за трансфер на програми, базов софтуер, цифрови сервозадвижвания, енкодери с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.

Вижте подробности

Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА/ОБЕЗЦЕНКА/ПРЕОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

Краен срок за подаване: 04-10-2022
Дата на отваряне на офертите: 05-10-2022
№: ХОЛ-2022-0001
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Настоящият конкурс за избор на независим оценител за оценка/обезценка/преоценка на инвестиционните имоти и дълготрайни активи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД - гр. София, се провежда на основание на Международен счетоводен стандарт МСС 40 и МСС 36. В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани оценители, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Терем - Хан Крум ЕООД

Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект: “Терем- Хан Крум“ ЕООД, подобект: “Корпус ИРМЗ“ и район ОП Овеч – гр. Провадия - подобекти: 1. “PVC - цех“ и 2. “Механичен цех“

Краен срок за подаване: 09-09-2022
Дата на отваряне на офертите: 12-09-2022
№: ХАН-2022-0001
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект:"Терем- Хан Крум "ЕООД, район Търговище, подобект: "Корпус ИРМЗ " и район ОП Овеч – гр. Провадия - подобекти: 1."PVC - цех" и 2. „Механичен цех“ на територията на „ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД район Търговище, ул. „Ал. Стамболийски” № 31 и ОП „Овеч” гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев” № 1

Вижте подробности

Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД

Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: РЕМОНТ НА ОБОРУДВАНЕ КЪМ ПОДСТАНЦИЯ 110/20КВ, СОБСТВЕНОСТ НА “ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД

Краен срок за подаване: 02-09-2022
Дата на отваряне на офертите: 05-09-2022
№: КРЗ-2022-0001
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Предмет на процедурата е възлагане изпълнението на услуги: Ремонт на оборудване към подстанция 110/20кв, инвентарен № 132032, собственост на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА“ ЕООД, както следва: 5.1. ПОЗИЦИЯ 1: „Ремонт на маломаслен прекъсвач тип ММО 110/1250/20кА.“ 5.2. ПОЗИЦИЯ 2: „Ремонт на трансформатор тип ТМРУ – 16/20 -110/21 – Y NYN 0“

Вижте подробности

Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Терем - Летец ЕООД

Ремонт на електроинсталация, включващ осигуряване на алтернативно и аварийно, автономно захранване, посредством фотоволтаични елементи със сумарна площ от 5000 кв.м. и мощност от 75 кВт, със собствено

Краен срок за подаване: 30-09-2022
Дата на отваряне на офертите: 03-10-2022
№: ЛЕТ-2022-0002
Терем - Летец ЕООД
Терем - Летец ЕООД

Строително монтажни работи, включващи доставка и монтаж / инсталиране на фотоволтаични елементи върху покривната конструкция; окабеляване; изграждане на комутационни устройства за присъединяване към съществуващ в сградата трафопост – средно и ниско напрежение – ГРТ на сградата и свързани с това, ремонт и разширяване на електрическите уредби и мрежи в ЦАТ на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД – гр. София Подготовка: ДА

Вижте подробности

Терем - Летец ЕООД
Терем - Летец ЕООД

Терем - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново

Краен срок за подаване: 24-08-2022
Дата на отваряне на офертите: 25-08-2022
№: ИВА-2022-0001
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, включващ блок за управление на оси Х, Z и шпиндел, монитор с клавиатура, машинен пулт, захранващ блок 60W/24V, USB порт за трансфер на програми, базов софтуер, цифрови сервозадвижвания, енкодери с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.

Вижте подробности

Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Терем - Летец ЕООД

Ремонт на електроинсталация, включващ осигуряване на алтернативно и аварийно, автономно захранване, посредством фотоволтаични елементи

Краен срок за подаване: 03-08-2022
Дата на отваряне на офертите: 04-08-2022
№: ЛЕТ-2022-0001
Терем - Летец ЕООД
Терем - Летец ЕООД

Вижте подробности

Ремонт на електроинсталация, включващ осигуряване на алтернативно и аварийно, автономно захранване, посредством фотоволтаични елементи със сумарна площ от 5000 кв.м. и мощност от 75 кВт, със собствено окабеляване и комутационни елементи в Цех за авиационна техника /ЦАТ/ инв.№ 3100048 на „ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ“ ЕООД – гр. София

Терем - Летец ЕООД
Терем - Летец ЕООД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук