Завършили запитвания


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Доставка на електроенергия за нуждите на “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

Краен срок за подаване: 28-07-2023
Дата на отваряне на офертите: 31-07-2023
№: КРЗ-2023-0002
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Предмет на настоящата поръчка: 1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

Вижте подробности

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Доставка на електроенергия за нуждите на “ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД

Краен срок за подаване: 24-07-2023
Дата на отваряне на офертите: 25-07-2023
№: ХОЛ-2023-0002
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД обявява състезателна процедура за възлагане на услуга, с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД. Условия и начин на кандидатстване в прикачения файл.

Вижте подробности

Документи


 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СТ-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411209 на “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново

Краен срок за подаване: 14-07-2023
Дата на отваряне на офертите: 17-07-2023
№: ИВА-2023-0001
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява състезателна процедура за ремонт с предмет: „Ремонт на струг с ЦПУ СТ-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411209 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново“ . Подробности в прикачения файл.

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Състезателна процедура за ремонт с предмет: Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект: “Терем – Хан Крум“ ЕООД

Краен срок за подаване: 30-06-2023
Дата на отваряне на офертите: 03-07-2023
№: ХАН-2023-0001
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява състезателна процедура за ремонт с предмет: „Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект: "Терем – Хан Крум" ЕООД, ул. „Ал. Стамболийски” № 31, подобект: „ИРМЗ““ – гр. Търговище. Подробности в прикачения файл.

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Конкурс за избор на доставчик на ваучери за храна за група “ТЕРЕМ“ срок от 1 (една ) година

Краен срок за подаване: 26-06-2023
Дата на отваряне на офертите: 27-06-2023
№: ХОЛ-2023-0001
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, на основание чл. 29 и правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор РД-05-79 от 02.06.2023 г., обявява конкурсна процедура за избор на доставчик на ваучери за храна за група „ТЕРЕМ“. Конкурсна документация, съдържаща всички подробни разяснения относно условията на конкурса и процедурата по неговото провеждане, всички необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса”. Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Конкурсната документация и се подават в срок до 16:30 часа на 26.06.2023 г.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРЕОБОРУДВАНЕ НА СГРАДА “ЖЕЛЕЗНИ КОРПУСИ И БИТОВКА“ С ИНВЕНТАРЕН № 100022 В “ТРЪБАРЕН ЦЕХ“

Краен срок за подаване: 16-06-2023
Дата на отваряне на офертите: 19-06-2023
№: КРЗ-2023-0001
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД обявява състезателна процедура за ремонт с предмет: „Ремонтни и строително – монтажни работи по преоборудване на сграда „Железни корпуси и битовка“ с инвентарен № 100022 в „Тръбарен цех”“ – гр. Варна. Подробности в прикачения файл.

Вижте подробности

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИ НА “ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД В ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА, АКТИВИ, СТОКИ И МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ НА ХОЛДИНГА

Краен срок за подаване: 06-01-2023
Дата на отваряне на офертите: 09-01-2023
№: ХОЛ-2022-0002
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Настоящият конкурс за избор на независим оценител за оценка на инвестиции на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД в дъщерните дружества, активи, стоки и материални запаси на холдинга, се провежда на основание на Международни счетоводни стандарти /МСС/ 40 „Инвестиционни имоти“, МСС 36 „Обезценка на активи“, МСС 2 „Материални запаси“ и Решение по т. 14 на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД от дневен ред на заседание, проведено на 09.12.2022 г. (Протокол № 46 от 09.12.2022 г.). В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани оценители, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, с инв. № 411208 на “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.

Краен срок за подаване: 19-10-2022
Дата на отваряне на офертите: 20-10-2022
№: ИВА-2022-0002
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Ремонт на струг с ЦПУ СП-161 с внедряване на управление – ново поколение CNC system 20 ETA17T, включващ блок за управление на оси Х, Z и шпиндел, монитор с клавиатура, машинен пулт, захранващ блок 60W/24V, USB порт за трансфер на програми, базов софтуер, цифрови сервозадвижвания, енкодери с инв. № 411208 на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД гр. Велико Търново.

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ ЗА ОЦЕНКА/ОБЕЗЦЕНКА/ПРЕОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ И ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

Краен срок за подаване: 04-10-2022
Дата на отваряне на офертите: 05-10-2022
№: ХОЛ-2022-0001
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Настоящият конкурс за избор на независим оценител за оценка/обезценка/преоценка на инвестиционните имоти и дълготрайни активи, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД - гр. София, се провежда на основание на Международен счетоводен стандарт МСС 40 и МСС 36. В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани оценители, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект: “Терем- Хан Крум“ ЕООД, подобект: “Корпус ИРМЗ“ и район ОП Овеч – гр. Провадия - подобекти: 1. “PVC - цех“ и 2. “Механичен цех“

Краен срок за подаване: 09-09-2022
Дата на отваряне на офертите: 12-09-2022
№: ХАН-2022-0001
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД

Ремонтни и строително-монтажни работи хидроизолация на обект:"Терем- Хан Крум "ЕООД, район Търговище, подобект: "Корпус ИРМЗ " и район ОП Овеч – гр. Провадия - подобекти: 1."PVC - цех" и 2. „Механичен цех“ на територията на „ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД район Търговище, ул. „Ал. Стамболийски” № 31 и ОП „Овеч” гр. Провадия, ул. „Сергей Румянцев” № 1

Вижте подробности

ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук